D66 uitgenodigd voor coalitieonderhandelingen

D66 is uitgenodigd door GroenLinks en ChristenUnie voor de coalitieonderhandelingen in Zwolle. Hier zijn wij blij mee.

In de uitslag van de raadsverkiezingen klinkt een duidelijke behoefte door om in te zetten op een duurzamere en groenere toekomst, waarbij alle Zwollenaren mee kunnen doen en waarbij ze actief participeren bij de grote opgaven die op ons afkomen.

We kijken uit naar constructieve gesprekken met ChristenUnie, GroenLinks en CDA.

Verkenning collegevorming

Arie Slob heeft op uitnodiging van de ChristenUnie en GroenLinks als verkenner van een nieuw college gesprekken gevoerd met burgemeester Snijders, de gemeentesecretaris, de raadsgriffier en met de lijsttrekkers van de tien verkozen partijen in de nieuwe gemeenteraad van Zwolle.

Naar aanleiding van de adviezen van Arie Slob hebben GroenLinks en de ChristenUnie twee partijen uitgenodigd voor de volgende fase van de coalitieonderhandelingen: D66 en CDA.

De adviezen van Arie Slob zijn verder:
– Zet bij de coalitieonderhandelingen in op een compact coalitieakkoord;
– Laat geen tijd verloren gaan om te verbetering van inwonersparticipatie op te pakken;
– Vorm een college van vier partijen dat kan rekenen op voldoende draagvlak in de gemeenteraad;
– Begin zo snel mogelijk met de inhoudelijke onderhandelingen met ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA;

Vraagstukken

D66 ziet urgente vraagstukken die cruciaal zijn voor de toekomst van Zwolle en een belangrijke rol spelen in de vorming van het college, waaronder de volgende:

šŸ˜ļø De woningbouwopgave:
o enerzijds de vraag waar en ten koste van wat (inbreiden versus uitleggen) we de benodigde woningen zullen realiseren en hoe we tot een versnelling van de bouwproductie kunnen komen;
o anderzijds de vraag voor wie we woningen willen bouwen en hoe we zorgen dat er een gezonde doorstroming op de woningmarkt ontstaat;

šŸŒæVerduurzamen en vergroenen (Energietransitie, klimaatadaptatie en grondstoffenkringloop): hoe en in welk tempo gaan we onze wijken gasloos maken, hoe
beperken we wateroverlast en hittestress en in welk tempo gaan we grondstoffenketens sluiten? En op korte termijn al urgent: hoe lossen we de problemen in onze afvalketen op?

šŸ‘„ De inclusieve samenleving: waarin iedereen mee kan doen (kansengelijkheid), ongeacht afkomst, talenten, inkomen, voorkeuren of eventuele beperkingen, maar ook mee kan blijven doen (denk aan de stijgende energieprijzen). De vastlopende woningmarkt, de energietransitie, de veranderende economie en de transformaties in het sociaal domein
maken dat we ons extra in moeten spannen om te voorkomen dat individuen of groepen langs de zijlijn komen te staan of helemaal afhaken;

šŸ’¶ Gezonde stadsfinanciĆ«n: nog geen acuut probleem voor Zwolle, maar ook onze stad zal een antwoord moeten formuleren op het groeiend pakket aan verantwoordelijkheden en afnemende financiĆ«n vanuit het Rijk. Al in de eerste (meerjaren)begroting van het nieuwe stadsbestuur zal hier op moeten worden voorgesorteerd;

šŸ‘µ Jeugd- en Maatschappelijke ondersteuning: twee aparte beleidsdomeinen met een vergelijkbare vraag: Hoe zorgen we ervoor dat, naast afnemende middelen, toenemende vraag en de vele regionale samenwerkingsverbanden, we samenhang krijgen in een complex systeem, zodat we onze inwoners kunnen ondersteunen die het nodig hebben.

Als rode draad door deze vraagstukken en misschien wel de belangrijkste uitdaging, is om Zwollenaren goed te betrekken bij al deze keuzes. We zullen zelden iedereen tevreden kunnen stellen, maar we hebben de verantwoordelijkheid om te laten zien dat belangen gehoord en gewogen zijn. Dit is cruciaal voor het verwerven van draagvlak bij moeilijke keuzes. En vaak komen goede oplossingen ook gewoon van inwoners zelf. Daarom willen wij de kracht en creativiteit van de samenleving beter benutten.

Wat D66 betreft kan hiermee al tijdens de onderhandelingen worden begonnen door op wisselende locaties in de stad gesprekken te voeren en daarbij ook thema-gewijs experts en ervaringsdeskundigen uit de stad uit te nodigen om de onderhandelaars te inspireren.

Wij zijn blij met de uitnodiging voor de coalitieonderhandelingen & kijken uit naar constructieve gesprekken met ChristenUnie, GroenLinks en CDA

Beeld: D66 Zwolle