Aandacht voor groen, gezondheid en participatie: bijdrage debat Bouwstenen Omgevingsvisie

Afgelopen maandag is er door de gemeenteraad gesproken over de aangeleverde bouwstenen die informatie geven over de ruimte in onze stad en uiteindelijk moeten leiden tot het voorleggen van scenario’s voor de nieuwe Omgevingsvisie voor Zwolle.

Ruimte in onze stad is schaars, en we willen allen ook graag veel verschillende dingen met die ruimte. Daarom hebben wij als D66 ook aangegeven waar wij graag aandacht voor zouden willen zien in betrekking tot deze discussie. Ons raadslid Suzanne vroeg tijdens het debat extra aandacht voor natuur en groen, sociaal en gezondheid, en de participatie bij dit proces.

Hieronder leest u haar bijdrage.

De Omgevingsvisie

Voorzitter, de huidige Zwolse Omgevingsvisie biedt op veel thema’s de basis voor de ontwikkeling van Zwolle voor de komende jaren. Maar, de wereld verandert snel. Om die reden hebben wij het vanavond opnieuw over de Omgevingsvisie. De vraag die vanavond voorligt aan de raad is: op welke punten moet de huidige Omgevingsvisie aangevuld worden om Zwolle in beweging te houden, ook na 2030.

Op een aantal thema’s zijn door het college bouwstenen aangeleverd de moeten leiden tot het voorleggen van scenario’s in een later stadium. En het belangrijkste gegeven daarbij is toch wel: ruimte en geld is schaars.

Minder verbruik van energie

D66 kan zich vinden in een deel van de uitgangspunten die zijn opgenomen in de bouwstenen. Zo wordt ten aanzien van het thema economie gefocust op ‘circulaire economie’ en vanuit de warme harten strategie uit de verstedelijkingsstrategie op ‘wonen waar je werkt en werken waar je woont’. Dit moet leiden tot minder woon-werkverkeer, en dus minder bewegingen op de weg. Ten aanzien van het thema energie wordt ingezet op buffering en lokale opslag van energie, om zo netwerkcongestie tegen te gaan. De doelstelling is nog steeds dat Zwolle in 2050 aardgasvrij is, en daarom moet nu al duidelijke keuzes worden gemaakt. Maar, voorzitter, voor D66 begint het allemaal met minder verbruik van energie en D66 ziet dan ook graag nader uitgewerkt hoe de gemeente daarop gaat sturen. Kan de wethouder hier een reactie op geven?

Wonen en bouwen

Ten aanzien van het thema Wonen wordt nog eens onderstreept dat wij goed op weg zijn: we blijven bouwen en er zijn voldoende plannen zijn voor woningbouw ín de stad. Daarbij blijven we kijken naar kansen. Met het restant van de 4.500 woningen die na 2030 over blijven van de huidige capaciteit (14.560) en de ontwikkeling van de Ceintuurbaanzone en de extra woningen door de Stadsscan zijn er volgens ons voldoende woningen om de ambitie te halen om tot 2040 nog eens 5.000 – 15.000 woningen toe te voegen. D66 benadrukt dat de verhouding 60% binnenstedelijk en 40% sub-urbaan daarbij niet leidend is. Ambitie is wat leidend moet zijn. Want we bouwen niet om het bouwen, maar we bouwen voor onze toekomstige inwoners.  

Luister naar de inwoners van de toekomst

De keuzes die wij vandaag maken, hebben grote invloed op toekomstige generaties. De toekomstige inwoner van Zwolle staat bij het maken van de keuzes dan ook centraal.

D66 vindt het daarom van groot belang dat ten aanzien van de participatie zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met die toekomstige inwoner van Zwolle. Het is belangrijk dat we vooral buiten gebaande paden moeten denken en doen en participatie niet als een ‘vinkje’ moeten beschouwen. Er moet hard geprobeerd worden om de stem van de toekomstige inwoners van Zwolle aan tafel te krijgen. Want de keuzes die wij vandaag maken, hebben niet alleen invloed op 2030 en 2040, maar ook de decennia daarna. We vragen het college dan ook met klem om met de participatie specifiek jongeren en inwoners tot 40 jaar te betrekken. Zij zijn de generaties die overmorgen van de stad gebruik maakt.  

Randvoorwaarden

Ruimte is schaars. We willen op dezelfde vierkante meters ontzettend veel: wonen, recreëren, ondernemen en ons verplaatsen. Des te belangrijk is het daarom om te weten welke randvoorwaarden wij daarbij belangrijk vinden. Ten aanzien van die randvoorwaarden moet een duidelijke visie bestaan. Een aantal randvoorwaarden wordt uitvoerig aandacht aan besteed, zoals wonen, energie en mobiliteit. D66 wil daar graag randvoorwaarden aan toevoegen:

  • Natuur en groen
  • Sociaal en gezondheid

Natuur en groen

Ten eerste: natuur en groen. Begrijp ons niet verkeerd, we vinden natuur allemaal belangrijk en in de Omgevingsvisie is aandacht voor natuur, maar een integrale visie op met name hoe wij de kwaliteit van onze natuur en de biodiversiteit versterken, wordt te ondergeschikt en versnipperd genoemd. De groei van Zwolle vraagt om een duidelijke visie op onze natuur, met name ín de stad. Er zijn nog verschillende beleidsstukken in de maak en hierin kan een basis worden gevonden voor de bouwstenen natuur. Want natuur verdient een duidelijke visie, natuur verdient een bouwsteen, natuur is wat D66 betreft een randvoorwaarde. Wij zijn benieuwd naar de reactie van de raad en de wethouder hierop.  

Sociaal en gezondheid

Een tweede essentiële randvoorwaarde is wat D66 betreft sociaal en gezondheid. Door de groei van de stad, groeit het aantal inwoners en deze maken gebruik van sociale voorzieningen (huisartsen, welzijn, Sociaal Wijkteam, zorg, werk en inkomen, etc.). Dit werpt de nadrukkelijke vraag op of er in de huidige plannen voldoende oog is voor sociaal beleid, gezondheid en voorzieningen. Ook is er meer behoefte aan een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte waarin gesport en gerecreëerd kan worden. Met bij verdere verdichting en inbreiding zijn dit serieuze vraagstukken die een duidelijke en integrale visie behoeven. Kan de wethouder aangeven of voor deze thema’s, gezondheid en sociale voorzieningen, voldoende aandacht is?

Conclusie

Tot slot voorzitter: de avond is te kort om uitgebreid in te gaan op elk aangedragen thema, maar die aandacht en tijd verdienen de thema’s wel. Het thema Energie en Economie roept bij onze fractie nog wel wat vragen op. D66 heeft daarom het verzoek aan de wethouder om de raad mee te nemen in dit proces, misschien in de vorm van technische sessies met één of meer thema’s, waarbij duidelijk wordt welke keuzes aan de voorkant gemaakt kunnen worden. 

Verder heeft D66 heeft de belangrijkste aangestipt. We steunen de aandacht voor circulaire economie en minder woon-werkverkeer, maar blijven kritisch over de woningbouw ambities en opgaven. Participatie is belangrijk, specifiek voor jongeren en inwoners tot 2040 omdat zij de stem van de toekomstige inwoners kan vertegenwoordigen. We missen de bouwstenen natuur en groen en sociaal en gezondheid en hopen dat deze worden toegevoegd aan de scenariostudie.