BLOG: Beeldende kunst in Zwolle

Het bedrijven van politiek is een marathon, geen sprint. Om iets voor elkaar te boksen, heb je als raadslid dan ook geduld en doorzettingsvermogen nodig. Dit werd afgelopen maanden duidelijk, toen Mark zich bezig hield met de realisatie van een platform voor beeldende kunst. Op het oog een eenvoudig onderwerp, maar niets bleek minder waar. Om inzicht te geven in de wereld van de gemeentepolitiek, legt Mark hieronder uit hoe hij zich met succes inspande voor een Zwols platform voor beeldende kunst.

“Beste Zwollenaar,

Het begon in 2022 bij de voorjaarsstukken; dat zijn uitgebreide documenten met plannen voor de komende jaren. Daar stond in dat het gemeentebestuur de wens heeft om een platform voor de beeldende kunsten in Zwolle op te richten. Die wens bestond ook al langere tijd bij mensen in de cultuursector. Het duurde dan ook niet lang of er ontstond vanuit kunstenaars een initiatief dat dit voornemen graag wilde realiseren. Deze kunstenaars gaven aan een platform voor de productie en presentatie van beeldende kunst. Ook wilden zij kunsteducatie onderdeel maken van hun nog op te richten platform.

De initiatiefnemers deelden hun plannen met makers en organisaties uit de culturele sector, zowel binnen als buiten Zwolle. Dit deden zij om kennis en ideeën te verzamelen, waarmee ze hun plannen konden aanvullen. Ook probeerden ze op deze manier aandacht te vragen voor hun plannen, om er zo steun voor te kunnen krijgen. Bovendien nodigden ze alle politieke partijen in Zwolle uit om kennis te maken en om de plannen te kunnen toelichten.

Toen de plannen min of meer af waren, hebben de initiatiefnemers – inmiddels bekend onder de naam L/NK – gebruik gemaakt van hun recht op inspraak. Iedere Zwollenaar kan van dit recht gebruik maken en zo in de gemeenteraad aandacht vragen voor een onderwerp. Tijdens een raadsvergadering vertelde L/NK over de plannen en gaven aan een ‘volwaardig, onafhankelijk kunstplatform’ in Zwolle te willen én kunnen oprichten. Dat pakten ze serieus aan door ons als raadsleden een meerjarenplan inclusief begroting voor te leggen. Ook vertelden ze dat er al gezocht werd naar externe subsidiemogelijkheden en werd nagedacht over de oprichting van een stichting.

Tot op dit punt is alleen L/NK in actie gekomen, zonder dat de gemeenteraad zich er verder mee bemoeide. Kort daarna kwam echter de begroting voor 2023 in zicht. Dit zorgde ervoor dat de gemeenteraad nu écht na moest denken over de invulling van een platform voor beeldende kunst in Zwolle. L/NK leek een serieuze kandidaat. Maar het meerjarenplan zou ook direct het volledige budget voor langere tijd benutten. Het zette me aan het denken over wat we konden doen om in ieder geval een begin te maken.
Met al het gedane voorwerk en met de brede steun uit het culturele veld vond mijn fractie ook L/NK een kans verdiende. Gelukkig bestond hun plan uit verschillende onderdelen, waardoor het opgeknipt kon worden. We zouden als gemeenteraad het voorstel kunnen doen om L/NK te laten zien wat ze kunnen voor een beperkte periode. Die optie heb ik in een motie verwoord. Door een motie in te dienen, kan een raadslid ervoor zorgen dat, wanneer voldoende raadsleden vóór de motie stemmen, de wethouder een plan moet gaan uitvoeren.

De motie deelde ik snel met andere raadsleden die het onderwerp cultuur in hun portefeuille hebben. Al snel bleek dat een meerderheid van de fracties mijn motie wilde steunen! Ook wethouder Schuttenbeld, verantwoordelijk voor cultuur, reageerde positief. Zij liet tijdens het debat echter wel weten dat er ook nog een subsidieprocedure liep waar L/NK een aanvraag had gedaan. Om te voorkomen dat we vooruit zouden lopen op de uitkomst van dat traject, werd besloten om bij de stemming motie aan te houden. Het ‘aanhouden’ van een motie betekent dat je er op een later moment nog op terug kunt komen, bijvoorbeeld door hem alsnog in te dienen of eerst nog aan te passen.

Bij elke besluitvormende vergadering die volgde heb ik geïnformeerd wat de stand van zaken was rondom het subsidietraject en ook hoe de contacten met L/NK verliepen. Dat vroeg nog wel wat geduld, maar uiteindelijk kon ik op 23 januari de motie alsnog in stemming brengen en werd hij met meerderheid aangenomen. De gesprekken tussen de gemeente en L/NK zijn ondertussen gestart. Ik hoop uiteraard dat het tot een heel mooi resultaat leidt!”

Mark