D66 wil betere aanpak voor psychisch kwetsbare personen

Al een aantal jaren wordt het aantal bedden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) afgebouwd. Mensen wonen langer zelfstandig thuis, herstellen eerder thuis en ook begeleiding en behandeling vinden vaker in de eigen omgeving. D66 is dáár optimistisch over, want mensen gedijen het beste in hun eigen omgeving, in hun eigen huis en in hun eigen sociale netwerk. Maar dan moet in de eigen omgeving wel de juiste ondersteuning geboden worden wanneer dit nodig is. D66 vindt dat de huidige aanpak hierop tekort schiet en komt met ideeën voor een gerichtere aanpak.

De druk op kwetsbare mensen is groot en ondersteuning is alleen ver weg. Wachtlijsten tot een half jaar en zelfs opnamepauzes (bij bijv. Dimence) zorgen ervoor dat mensen niet op tijd de juiste zorg ontvangen. Het gevolg is een toename van psychische klachten, eenzaamheid, neerslachtigheid en gevoelens van depressie. Maar ook het verslechteren van ziektebeelden bij mensen met reeds bestaande psychische klachten. D66 vindt dit zorgelijk.
 
In de informatienota ‘regie op overlast door psychisch kwetsbare personen’ wordt voorgesteld door te gaan met de huidige aanpak. D66 vindt dat de huidige aanpak tekort schiet en dat het tijd is voor een gerichtere aanpak. Wij richten ons op drie onderdelen: meer laagdrempelige voorzieningen (buiten kantoortijden), een lokaal mentaal preventieakkoord en een gecombineerde aanpak vanuit ruimtelijk ordening en sociaal domein.
 
Laagdrempelige voorzieningen
Laagdrempelige voorzieningen in de sociale basis zijn van ongekend belang.D66 hamert hier al jaren op. Deze voorzieningen voorkomen dat zorg escaleert en hebben een preventieve werking. Toch worden ze onvoldoende omarmt. Want voor de Bres is wéér een tijdelijk oplossing bedacht en Dimence heeft met de gemeente gesproken over openstelling van het project Wachtkracht, maar krijgt daar geen financiering voor. Onze kwetsbare inwoners hebben plekken nodig waar zij terecht kunnen. Zeker in de avonden, nachten en weekenden waarin nu helemaal geen ondersteuning beschikbaar is. D66 vraagt de wethouder dan ook werk te maken van één (of meerdere) laagdrempelige voorzieningen in de sociale basis. Partners uit het veld en ervaringsdeskundigen moeten hier actief bij betrokken worden.
 
Lokaal mentaal preventieakkoord
In het regeerakkoord is opgenomen dat het thema ‘mentale weerbaarheid’ wordt toegevoegd aan het nationaal preventieakkoord. Om dit lokaal handen en voeten te geven, wil D66 graag dat er een lokaal mentaal preventieakkoord wordt opgesteld en afgesloten. Dit vergroot de bewustwording en zet mentale veerkracht hoog op de agenda.
 
Gecombineerde aanpak vanuit Ruimtelijke Ontwikkeling en Sociaal Domein op spreiding voorzieningen
Onze derde punt gaat over de groei van aanbieders en de druk op onze wijken. Want de beweging naar meer kwetsbare inwoners, zelfstandig wonend in de wijk, staat nog maar aan het begin. Dit zullen er nog veel meer worden. Om wildgroei tegen te gaan, malafide zorgaanbieders te weren en financiële risico’s te beperken is het van belang dat er een gecombineerd aanpak komt vanuit Ruimtelijk Ordening en het Sociaal Domein.
 
Ruimtelijk kunnen in bestemmings- en omgevingsplannen en omgevingsvergunningen regels worden opgesteld voor verbouw en splitsing van woningen en kamerverhuur. Maar ook op toezicht en handhaving van overtreders. Vanuit het Sociaal Domein biedt een integrale visie op wonen en zorg ondersteuning. Want deze verbindt de domeinen wonen, zorg en welzijn met elkaar. Vanuit het Programma wonen en zorg zijn hier wel stappen in gezet, maar ligt de visie en bijbehorende uitvoeringsagenda er nog steeds niet. D66 vraagt de wethouder wanneer de gemeenteraad de visie mag verwachten en of ruimtelijke ordening onderdeel van deze visie is.
 
Het is nu tijd voor actie, want de huidige aanpak schiet tekort. Met deze aanpak kunnen we goede stappen maken voor onze kwetsbare inwoners.