Aangenomen motie: op naar een vuurwerkvrij Zwolle!

Tijdens de laatste besluitvormende vergadering van 2022 sprak Suzanne de Sevren Jacquet over het Zwolse beleid rondom de jaarwisseling. In 2020 wist D66 al met succes een motie door de raad te loodsen, waardoor de gemeente een vuuwerknota heeft moeten opstellen. In deze nota is een visie op de viering van de jaarwisseling in Zwolle vastgelegd, waarover de raad op 19 december heeft gesproken. Naast het plaatsen van een kritische noot bij de vuurwerknota, heeft D66 een motie van de Partij voor de Dieren mede-ingediend. Deze motie is aangenomen en zorgt ervoor dat Zwolle vanaf de jaarwisseling 2025/2026 helemaal vrij is van consumentenvuurwerk! De reactie van Suzanne op de vuurwerknota lees je hieronder.

“Voorzitter, in juni 2020 is een motie aangenomen door de raad, waarin het college de opdracht werd gegeven om een vuurwerknota op te stellen, met meerjarig beleid waarin een doorontwikkeling zit, met als doel een schonere en veiliger Zwolle rond Oud & Nieuw.
Maar wat vandaag voor ons ligt, is geen vuurwerknota. Ook geen meerjarig beleid. En wij zien ook niet de gevraagde doorontwikkeling. Wat ik lees is dat het college aankomende jaarwisseling een aantal maatregelen neemt, maar zekerheid en duidelijkheid geven voor de toekomst wordt niet gedaan. Dat wordt liever overgelaten aan de landelijke politiek. Wat D66 betreft wordt daarmee geen uitvoering gegeven aan de motie en wij wachten landelijk beleid liever niet af.

Wat D66 verder opvalt is dat in de stukken enkel vanuit het perspectief van veiligheid zijn bekeken. Natuur, milieu, duurzaamheid: woorden die schitteren door afwezigheid. Ergens wordt nog wel benoemd dat een ecoloog gesprekspartner was, maar dat is aan de stukken niet terug te zien. Wij zien graag beleid dat toewerkt naar een echte schone jaarwisseling.

Voorzitter, wel worden wij blij van het statement: “Wij zijn voorstander van een landelijk verbod”.
D66 is dat ook.

Het voorgaande maakt dat D66 graag alsnog een voorstel vuurwerknota naar de raad ziet komen. Nu uitgesproken wordt dat de gemeente een voorstander is van een landelijk verbod, zien wij graag dat in het beleid samen met de inwoners van Zwolle toewerkt naar een vuurwerkvrije jaarwisseling. Wij zien voor ons dat de vuurwerknota bij de perspectiefnota wordt vastgesteld, zodat heel Zwolle op tijd weet waar hij aan toe is. Wij horen graag op dit punt een duidelijke toezegging.”

De bijdrage van Suzanne kun je terugkijken via deze link.