Laat je horen voor de Ruimtelijke Puzzel

Het amendement dat D66 de eerste Statenvergadering heeft ingediend is nu realiteit! Zuid-Hollanders kunnen ideeën en meningen laten horen in het grote vraagstuk van de Ruimtelijke Puzzel!

Hoe ziet de pro­vin­cie Zuid-Hol­land er­uit in de toe­komst?
Jij mag mee­den­ken! Moet er meer ruim­te wor­den ge­maakt voor
wo­nin­gen, wind­mo­lens, wa­ter, fiets­pa­den of iets heel an­ders?

Van­af 5 juli tot en met 20 au­gus­tus kun je la­ten we­ten wat je be­lang­rijk vindt voor de toe­komst van onze pro­vin­cie.

“Bewoners zijn de experts van hun omgeving. Zij moeten dus mee kunnen doen bij het leggen van de Ruimtelijke Puzzel.”