Fractieupdate November 2022

Het einde van dit jaar is al weer in zicht. Tijd om de balans op te maken en jullie mee te nemen in waar de fractie de afgelopen maand mee bezig is geweest.

De Dreijen in fase 2

Voor de Dreijen Fase 2 hebben we aangedrongen op een integraal verkeersonderzoek naar de ontsluitingsmogelijkheden voor deze nieuwe wijk.

De voorgestelde aansluiting vanaf de Generaal Foulkeslaan en de aansluiting op de Diedenweg verdienen nader onderzoek, ook in relatie Dreijen fase 1 als het geheel van verkeersbewegingen in ruimere zin daaromheen. De motie van Monique Peters hierover is aangenomen. 

Vervuiling van het ENKA terrein

In de bodem van het ENKA-terrein bevindt zich een pluim van verontreiniging die zich richting de kwetsbare natuur van het Binnenveld beweegt. De saneringsaanpak waarbij het verontreinigde grondwater via een pijplijn in de Nederrijn wordt geloosd, zien we niet zitten. Met een motie vreemd hebben we het college opgeroepen de lozing in Natura2000 gebied tegen te gaan en zich op te stellen als belanghebbende partij. Deze werd breed gesteund.

Positieve begroting 2023-2026

Er ligt een positieve begroting voor, die de ambities uit het coalitieakkoord goed uitvoerbaar maakt. Bij het besluit over de begroting lag ook een akkoord voor waarmee via een speciale regeling aanvullend energietoeslag kan worden gegeven. Omdat dit in de basis een open-einde regeling is, hebben we via een motie aangedrongen op onderzoek om het beschikbare bedrag te maximeren en de raad strak te informeren over de benutting van het bedrag. De motie vond brede steun en zorgde ervoor dat VVD en CDA de begroting ook hebben goedgekeurd. 

De Foodvalley

Onze wethouder Maud Hulshof is als portefeuillehouder Economie toegetreden tot de Economic board van de Foodvalley. De Economic Board ziet toe op de uitvoering van de strategische agenda van de regio Foodvalley en houd zich bezig met strategische vraagstukken in de regio. 

Fractievoorzitter Laura Kaper is sinds juni voorzitter van de regiocommissie Foodvalley, waarin vanuit de 8 deelnemende gemeenten twee raadsleden deelnemen. De regiocommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan raden en het regiokantoor om de positie van de raden in de regionale samenwerking te bewaken en bevorderen.

Een integraal veiligheidsplan

Binnenkort wordt het Integraal Veiligheidsplan voor de komende 4 jaar naar alle waarschijnlijkheid vastgesteld door de raad. Op initiatief van D66, bij monde van Martin, zullen extra meetmethoden worden toegevoegd om een completer beeld te krijgen van de veiligheidssituatie in Wageningen. Wanneer enkel aan de hand van gegevens over het aantal meldingen wordt vastgesteld hoe veilig de Wageninger is en zich voelt, wordt voorbijgegaan aan zaken als gevoel van veiligheid en meldingsbereidheid. Door ook het meer subjectieve gevoel van veiligheid te gaan monitoren, houden we beter zicht op hoe we het als stad daadwerkelijk doen. Deze aanpassing op het beleid is zeker gesteld doordat de burgemeester als portefeuillehouder een toezegging in dit kader deed.

Contacten met omliggende gemeenten

Mede naar aanleiding van prettige contacten met raadsleden vanuit het Euregio-verband, initieerde de fractie in oktober een borrel met de D66-fracties uit Ede, Renkum, Overbetuwe en Rhenen. Laatstgenoemde fractie was helaas verhinderd, maar met de andere fracties is kennisgemaakt onder het genot van een drankje en zijn verschillende actuele en gemeentegrens overschrijdende thema’s besproken. We merken al dat we elkaar nu sneller vinden wanneer zich gezamenlijke thema’s voordoen.

Heb je een vraag?

Neem contact op met Robbert Solleveld