Algemene Beschouwingen in Wageningen

We zien Wageningen in de toekomst als een welvarende zelfbewuste, groene, inclusieve en toonaagevende stad. Wageningen heeft een duidelijke leidende rol als het gaat om innovatie, duurzaamheid, sport en cultuur. En dat is zichtbaar en beleefbaar in het straatbeeld. Wie Wageningen nadert doet dat via groene lanen, die uitnodigen de stad te bezoeken en die rust en overzicht bieden aan voetganger, fiets en auto. Een comfortabele OV-verbinding zorgt voor een goede koppeling van de stad met de campus en het NS-station in Ede. Door de hubs bij de A12 en de A50 hebben veel Wageningers hun auto de straat uit gedaan. De deelauto’s die daar staan, voorzien in de reisbehoefte buiten de stad.

Een groen en bruisend centrum

Het centrum is groen en ademt een rustige maar zinderende sfeer; de monumentale panden zijn goed onderhouden, de straten en stegen zijn uitnodigend ingericht voor verkeer te voet, dat dankzij de vele middeleeuwse doorsteekjes, snel en effectief is.
Er zijn veel mensen op straat en op de singels. Er wordt gewandeld, gewinkeld, op terrasjes gezeten en veel gesport in de buitenruimte. Er zijn jeu de boules baantjes, waterpartijen en plekken waar je de oude vesting kunt beleven. Een aaneengesloten netwerk van schelpenpaadjes verbindt de groene singels met alle wijken. Losse stoelen zijn door de hele stad te vinden in parkjes en groen. Ze worden telkens in verschillende opstellingen neergezet, om te zonnen, te lezen, te discussiëren, samen muziek te maken, samen te eten en mensen te kijken…

Wageningers vieren de stad en vieren elkaar.

Wageningen als centrum voor kunst en cultuur

Vanaf het Depot tot aan de haven loopt een beeldenroute die het hele jaar rond kunstliefhebbers trekt en zorgt dat de cafe’s en winkels altijd drukbezocht zijn. De gezamenlijke programmering van Junushoff, Grote Kerk, Casteelse poort BBLTHK en Vrijheidskwartier heeft Wageningen de naam gegeven de inspirerende culturele hoofdstad te zijn, waar niet alleen publiek, maar ook makers graag te vinden zijn om elkaar, maar ook jongeren tot de grootste creativiteit te inspireren. 

Wageningen is een stad om te leren en te doen

De start-hub van de universiteit is hecht verknoopt met alle kennisinstituten rondom de campus, maar heeft daarnaast ook een goede verbinding met het praktische onderwijs en bedrijven. Zo zorgen deze laatste ervoor dat na de start-up ook de scale-up in Wageningen plaats kan vinden en bijdraagt aan een brede werkgelegenheid en welvaart in de stad. 
 
De waardering over en weer van praktische en theoretische kennis en kunde en de onderlinge samenwerking heeft de Wageningers verbonden en hecht gemaakt. Verschillen en diversiteit worden gevierd en gewaardeerd, waardoor Wageningers zich gezien en erkend voelen en daarmee vrij, nieuwsgierig en gezond zijn. 

Wonen is een feestje

Nieuwe Wageningers worden op eenzelfde effectieve wijze opgevangen en geïntroduceerd in de stad, ongeacht waar ze vandaan komen of om welke reden. Veel Wageningers – zowel ouderen als starters – wonen in en rond het centrum in nieuwe appartementengebouwen die als mooie stedelijke wanden de openbare ruimte begeleiden en veel ruimte laten voor groen. Achter de rustige gevels gaat een veelheid aan woonvormen en formaten schuil die aansluit op de verschillende wensen en leefstijlen. 

Coalitieafspraken uitwerken

Dit is het beeld dat wij hebben bij Wageningen in de toekomst. In de programma-begroting zien we veel van wat ons voor ogen staat in aanzet terug. Zoals we bij het opstellen van het coalitieprogramma hebben geconstateerd is dat we voldoende beleid hebben en dat de komende jaren van deze termijn gericht moeten zijn op de uitvoering ervan. 

De financiële situatie van Wageningen is gunstig. De interimcontrole geeft aan dat we voor wat betreft de “in control ” doelstelling op weg zijn, maar dat er nog stappen te zetten zijn. Als we de komende jaren uitvoering willen geven aan beleid zal er geïnvesteerd moeten worden en dat vereist dat we echte financiële controle hebben. 

We willen vooruit met Wageningen

We maken ons zorgen over de daadkracht op groen en duurzaamheid. De smeerpijp van de ENKA is hiervoor illustratief. Procedureel is de uitspraak van de Rvst niet makkelijk aan te vechten, maar is het moreel juist om het daar dan bij te laten? We vinden dat Wageningen wel degelijk partij is en moet geven in deze kwestie. 
 
We willen dat de komende jaren aandacht uitgaat naar het verbeteren van het cultureel erfgoed in de stad, waarmee de historie en monumentale kwaliteiten van de stad beter zichtbaar en afleesbaar worden en bijdragen aan de aantrekkingskracht van de stad in de toekomst. Duurzaamheid hoort hier nadrukkelijk ook bij.
 
We willen werk maken van de verdeling van het gebruik van velden en sportaccommodaties zodat we de sport in de breedte voor iedereen kunnen faciliteren en we toonaangevende sporten – zoals rugby – voor de stad kunnen behouden.
De investeringen op de agenda omtrent sport en accommodaties zouden we graag doen, maar willen hierbij aansturen op slimme combinaties al dan niet met woon- of werklocaties waardoor zowel ruimte als in geld effectief kunnen worden ingezet.
 
Dit geldt ook voor de diverse investeringen op het gebied van cultuur; zijn er combinaties te maken waardoor het geld effectief uitgegeven kan worden en ruimte bespaard?
 
Daarnaast willen we inzetten op kansengelijkheid door excellent onderwijs voor iedereen zodat bijles niet meer nodig is. Ook willen we kansengelijkheid voor nieuwe Wageningers, zodat zij snel toegang hebben tot de arbeidsmarkt en zich onze taal ‘on the job’ eigen kunnen maken.