Raadpraat 14 – Begroting 2020: Investeren in sport, fietsen en muziek!

Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2019 is de begroting voor komend jaar behandeld. Hierbij kwamen veel onderwerpen aan bod. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op de raadsvergadering.

Sport en bewegen

We vinden het belangrijk dat iedereen kan sporten en bewegen. Het is gezond, het voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. Het brengt mensen samen en zorgt voor gelijke kansen. Sport is maatschappelijk goud en versterkt onze economie, want het draagt bij aan het goed kunnen presteren op school, op het werk en in het maatschappelijk leven.

Bij de behandeling van de Kadernota 2020 hebben we al aangegeven dat wij komend jaar veel aandacht willen voor sport en bewegen, zoals voor beweegroutes en openbare sportveldjes in alle kernen. Gelukkig lezen we veel over sport en bewegen terug in de begroting. We zijn ook tevreden over de inzet van het college om te komen tot een Nederweerter Sportakkoord. Met een brede samenwerking tussen gemeente, sportverenigingen, sportcentra, scholen, zorginstellingen en het bedrijfsleven kunnen we de sportcultuur in onze gemeente verbeteren.

Sportpark De Bengele

Een plek waar deze samenwerking al van de grond komt is Sportpark De Bengele. De afgelopen periode is door de betrokkenen heel hard gewerkt aan de plannen voor Bengele Beweegt. De verschillende partijen weten elkaar steeds beter te vinden en de achterban wordt goed meegenomen in de plannen. De toekomstvisie van de stuurgroep is uitgebreid besproken met de besturen en leden van de diverse verenigingen, waarmee gezorgd is voor veel draagvlak voor de plannen. Ook zijn de plannen verder uitgewerkt in diverse scenario’s met verschillende bouwblokken en bijbehorende kostenplaatjes. Van “scenario -3” met minimaal onderhoud tot “scenario 2” waarbij noodzakelijke investeringen worden gedaan en nieuwe mogelijkheden worden ontwikkeld.

Onze ambitie voor Sportpark De Bengele zal ondertussen wel duidelijk zijn: wij zetten vol in op “scenario 2”. Dat is het enige scenario met investeringen in het sportpark, een gezamenlijke kantine, een uitgebreide sporthal, een nieuwe entree aan de Randweg-West, het toevoegen van nieuwe sportvoorzieningen, de realisatie van leefbaarheidspark De Uijtwijck én investeringen in basisschool De Bongerd. Wij gaan voor het complete pakket.

De komende maanden worden de laatste puzzelstukken gelegd, krijgen alle voorzieningen een plek op de kaart en wordt de financiële haalbaarheid verder uitgewerkt. Wij kijken uit naar de definitieve uitwerking die begin volgend jaar moet zorgen voor besluitvorming. En nog belangrijker, dat in 2020 de schop de grond kan voor ons sportpark van de toekomst!

Ruim baan voor de fiets!

Als we willen dat mensen meer bewegen moeten we niet alleen investeren in sport, maar ook in de fiets. Begin volgend jaar stellen we het mobiliteitsplan vast. Wat ons betreft moet daar vooral aandacht zijn voor fietsers. Daarom hebben we een paar weken geleden ook een actieplan voor de fiets gepresenteerd. Dat is onze inzet voor het mobiliteitsplan, met prioriteit voor veilig fietsen naar school, een samenhangend en veilig fietsnetwerk en voorrang voor fietsers.

Deze week wordt er op een aantal straten onderhoud gepleegd, waaronder de Burgemeester Greijmansstraat en de Kapelaniestraat. Vroeger waren er fietsstroken aangebracht op deze wegen. Wat ons betreft komen die zo snel mogelijk weer terug. Net zoals we weer fietsstroken willen op de Ospelseweg.

We hopen ook dat de provincie snel aangeeft mee te willen werken aan een veilige snelfietsroute naar Weert, waarbij fietsers niet meer de drukke Randweg-Zuid hoeven te kruisen. In die contacten met de provincie kan dan meteen aandacht gevraagd worden voor verkeersveiligheid en het plaatsen van flitspalen bij stoplichten waar veel fietsers en autoverkeer kruisen.

We vinden het belangrijk dat fietsers en voetgangers ook in het buitengebied veilig over straat kunnen. Samen met het JAN hebben we een motie ingediend voor meer straatverlichting in het buitengebied. Dit voorstel is met steun van Nederweert Anders en de VVD aangenomen.

We gaan bouwen!

Nieuwe woningen zijn hard nodig; betaalbare woningen voor starters, meer huurwoningen en levensloopbestendige woningen waar mensen gelukkig oud kunnen worden. Het feit dat er maar liefst 70 reacties komen op een seniorenwoning van de Woningvereniging Nederweert, dat koopwoningen boven de vraagprijs verkocht worden en dat starters vertrekken naar buurgemeenten, geeft aan hoe hoog de nood is.

We roepen het college op om snel aan de slag te gaan met een lokaal woningbouwprogramma, met daarbij extra aandacht voor starters en levensloopbestendige woningen. De VVD heeft een motie ingediend om mee te doen met de Pilot Flexwonen van de landelijke overheid. Deze motie konden wij steunen, net als de andere partijen.

Repetitieruimtes voor muzikanten

In Nederweert zijn vele muzikanten, bandjes, koren, harmonieën en andere muziekgezelschappen actief, waar jong en oud veel plezier aan beleven. Om dit in stand te houden zijn er ook voldoende repetitieruimtes nodig. Een gebrek aan goede repetitieruimtes kan een struikelblok zijn om zelf actief bezig te blijven. Met een motie hebben we het college opgeroepen om aan de slag te gaan met het creëren van repetitieruimtes, bijvoorbeeld bij De Pinnenhof. Met steun van JAN en Nederweert Anders is het voorstel aangenomen.

Denk mee

Als u goede ideeën heeft over deze of andere thema’s horen wij dat graag. U kunt ons mailen op [email protected] en [email protected]. Ook andere goede ideeën, vragen of aandachtspunten zijn altijd welkom.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert