Zorg & Jeugd

Inhoudsopgave

De gemeente Losser heeft zorg voor jong en oud goed georganiseerd. De lijntjes zijn kort waardoor we tijdig en goede zorg voor onze inwoners kunnen en moeten leveren. D66 wil samen met de inwoners inzetten op preventie in de (jeugd)zorg en verdere samenwerking zoeken met verenigingen en het onderwijs. Een heldere toekomstvisie voor het ‘Zorglandschap’ en de demografische trends zoals vergrijzing is onmisbaar.

Vergrijzing
Het is belangrijk dat de gemeente de demografische ontwikkelingen in onze dorpen in de gaten houdt. Hoe staat het met de vergrijzing, wanneer komen we in actie en welke voorzieningen passen hier bij? Welke woningen moeten we bouwen? Wat betekent dit voor onze jongere inwoners? Wat D66 betreft ontwikkelen we een toekomstvisie om al deze trends goed in beeld te hebben en te signaleren.
 
Zorg voor jong en oud
De zorg binnen de gemeente Losser dient voor onze inwoners beschikbaar en betaalbaar te zijn. Het is duidelijk waar ze terecht kunnen bij vragen in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld vragen over wonen, hulp bij opvoeden, aanpak van (kinder)mishandeling, mantelzorg en vervoer. De zorgbehoefte van de inwoner moet makkelijk bediend kunnen worden. Dit betekent onder andere een adequate informatievoorziening en verwijzen middels een ‘Sociale Kaart 2.0’. We willen niet dat er 10 verschillende mensen met een inwoner bezig gaan, maar dat er bijvoorbeeld een zorgcoach is die mensen met een zorgbehoefte begeleidt, jong of oud.
 
Vasthouden waar het moet, loslaten waar het kan
In de gemeente Losser zijn de lijntjes kort. We willen samen met onze inwoners inzetten op preventie in de jeugdzorg door samen te werken met verenigingen en het onderwijs. De eigen regie van de zorgvrager moet gestimuleerd worden waar dit kan. We erkennen dat sommige doelgroepen hier misschien niet toe in staat zijn, daarvoor is goede begeleiding noodzakelijk.
 
Kansen bieden voor iedereen
Armoede is een complex verschijnsel en hangt samen met veel andere problemen. Voorbeelden daarvan zijn inkomen, opleidingsniveau, zelfredzaamheid maar ook gezondheid. Mensen kunnen op een bepaald moment in hun leven met armoede of verminderde kansen worden geconfronteerd. Denk hierbij ook aan ondernemers, agrariërs en laagverdieners die net boven de grens van allerlei toeslagen vallen. D66 is voor een integraal armoedebeleid waarbij mensen gestimuleerd worden om actief vanuit hun eigen positie hun leven en financiën weer op orde te krijgen. Als daar ondersteuning voor nodig is, dan dient de gemeente deze ondersteuning te bieden. Dat betekent ook dat we de innovatie met zorggelden binnen het sociaal domein nog meer moeten stimuleren.