Vitaal platteland

Inhoudsopgave

De gemeente Losser heeft een groot buitengebied en is een gemeente met agrarische activiteiten. Verschillende partners en ondernemers beheren grote delen van onze gemeente. Ze zijn daarmee belangrijke spelers voor een vitaal platteland. Samen moeten we onze mooie coulisselandschap beschermen en tegelijkertijd nieuwe economische initiatieven laten opbloeien. D66 streeft naar een duurzaam en gezond buitengebied.

Vernieuwend en divers ondernemerschap
De traditionele agrarische sector staat steeds verder onder druk. Daardoor is het belangrijk dat we vernieuwd ondernemerschap in ons buitengebied stimuleren. Onze gemeente stimuleert nieuwe economische dragers voor het buitengebied. Denk aan alternatieven op het gebied van recreatie en toerisme en innovatieve en duurzame landbouw. Nieuwe (neven)initiatieven kunnen een plek krijgen op het platteland als het milieu en leefomgeving hier geen nadeel van ondervindt.
 
Kwaliteit van ons buitengebied
Samen met de eigenaar gaan we actief aan de slag om vrijkomende bebouwing aan een nieuwe bestemming te helpen. Om leegstand te voorkomen maken we gebruik van rood-voor-rood, sloopvouchers en actief beleid zodat (ontsierende) bebouwing in het buitengebied een nieuwe functie krijgt. Landelijk wonen op een knooperf kan een voorbeeld zijn van een nieuwe functie. We willen de eigenheid van ons buitengebied behouden en versterken, maar tevens inzetten op een duurzaam en groen buitengebied.
 
Ervencoaches
De ervencoaches doen goed werk om sociale en fysieke problematiek onder agrariërs in beeld te brengen en te verhelpen. We willen onze ervencoaches behouden en extra aandacht geven.
 
Biodiversiteit ondersteunen
In het buitengebied zijn particulieren en bedrijven zelf drukdoende om de biodiversiteit van ons landschap te versterken, denk aan de Stichting Broez. Om deze inwoners te helpen – die een stuk van hun land willen gebruiken om in te zaaien – wil D66 niet alleen eenmalig subsidie verlenen, maar ook de landschapsfondsen zoals GroenBlauwe-diensten weer met middelen vullen. Uit deze fondsen kunnen eigenaren van houtwallen en aan te planten nieuwe natuur ook een beheersvergoeding krijgen. 

Lokale kennis over ons landschap
D66 wil de lokale kennis over het landschap gebruiken om samen de goede maatregelen te kunnen treffen. Denk aan organisaties als het IVN, de Losserse Vogelwerkgroep, maar ook individuele inwoners die veel kennis hebben over ons buitengebied.
 
Aanplanten van bomen en struiken
D66 heeft de afgelopen raadsperiode een motie ingediend over het aanplanten van net zo veel bomen als we inwoners hebben: 23.000 stuks. We moeten vaststellen dat er nog een lange weg te gaan is, maar we willen de komende periode fors inzetten om de aantallen die we bij moeten planten, ook daadwerkelijk te halen. Hiervoor is een actieplan met bijbehorende middelen nodig. Dit actieplan kan gemaakt worden met partijen die kennis hebben van ons landschap.