Wonen & voorzieningen

Inhoudsopgave

‘Daar wil je wonen!’; wat D66 betreft de samenvatting van wat we willen voor de dorpen in onze gemeente. Een aantrekkelijke woonomgeving met voorzieningen, verenigingen en onderwijs dichtbij. Samen met inwoners willen we aan de slag om onze dorpen aantrekkelijker te maken voor jong en oud. Investeren voor de lange termijn in plaats van pleisters blijven plakken. Hierbij is een passend en voldoende woningaanbod van groot belang.

Toekomstbestendige duurzame dorpen
Aantrekkelijke kernen met een compact winkelgebied waar inwoners en toeristen prettig kunnen verblijven en winkelen bieden kansen voor lokale ondernemers. De auto krijgt in onze dorpen – mits er voldoende parkeergelegenheid kan worden geboden aan de randen van het centrum – daarmee een andere plaats. Op de langparkeerplekken bij de dorpscentra moeten meer dan voldoende oplaadmogelijkheden zijn. Hiermee stimuleren we duurzaam vervoer. Dit geldt voor auto’s en zeker voor de fiets.
Bronscheiding als basis

Kwaliteitsimpulsen
D66 is tevreden met de kwaliteitsimpulsen die in de verschillende dorpen zijn gestart. Wegen zijn vernieuwd, verbinden met het buitengebied zijn versterkt en de uitstraling van onze dorpen in verfraaid. Daarom willen we dat de kwaliteitsimpulsen die de afgelopen jaren zijn gestart verder worden opgepakt. Met name voor De Lutte, Glane en Beuningen ligt er een stevige wens vanuit de inwoners om verder te werken aan krachtige kernen. Verschillende ambities, zoals afkoppelen en opvangen van het regenwater, (her)gebruik van duurzame materialen en ontstenen van tuinen kunnen mee worden genomen in de kwaliteitsimpulsen. Zo zorgen we niet alleen voor een fraai uiterlijk, maar ook een duurzaam karakter van onze dorpen.

Samen voor voorziening
Van een pinautomaat, een buslijn tot een dorpshuis in elke kern: de roep om het in stand houden van voorzieningen in de dorpen is breed. D66 wil dat met elk dorp wordt gesproken over het gewenste voorzieningenniveau. Hoe kunnen we samen met de inwoners deze voorzieningen versterken of in stand kunnen houden? Daarbij is het gesprek met Beuningen anders dan  het gesprek met Overdinkel.
 
Herontwikkeling en woningbouw
Leefbaarheid drukt zich als eerste uit in een prettig woonklimaat. Daarvoor heb je voldoende woningen voor onze inwoners nodig. D66 wil inzetten op het herontwikkelen van gronden binnen onze dorpen, zoals de Martinuskerk of De Lutte Noord. Dit gaat wat ons betreft nog steeds voor uitbreiding buiten de dorpsgrenzen. Hoewel we beseffen dat we waarschijnlijk niet ontkomen aan bouwen buiten de dorpsgrenzen, moeten eerst de braakliggende gronden of herontwikkelingsgebieden in onze dorpen worden benut. D66 wil hiermee voorkomen dat we blijven zitten met ‘rotte kiezen’ in de dorpen.
 
Bij woningbouw en herontwikkeling moet nadrukkelijk gekeken worden naar de behoeften van jongeren op de woningmarkt. Waar gebouwen of elementen behouden kunnen blijven in het herontwikkelen voor woningbouw, wil D66 hierop in zetten.
 
Beken en Bleken
De gemeente Losser kent een mooi voorbeeld van duurzaamheid in combinatie met een leefbaar dorp: het project Beken en Bleken. Dit is een project waar Losser enkele tonnen subsidie voor heeft ontvangen van de Rijksoverheid. Ons cultureel erfgoed wordt versterkt en behouden, en tegelijkertijd werken we aan verduurzamingsopgaven in het dorp. D66 ziet dit soort initiatieven en projecten als voorbeeld hoe we ook in de andere dorpen leefbaarheidsopgaven willen verbinden aan actuele kwesties als klimaatverandering en een veranderende focus in ons buitengebied.
 
Niet zorgen voor maar zorgen dat
Ontwikkelingen in onze dorpen beginnen veelal bij inwoners zelf. Inwoners die zich inzetten voor hun straat, voor cultuur, hun sportvereniging, medemens of voor de publieke zaak. Voor D66 is het geen vraag óf de inwoner participeert, maar hóe. Dat vraagt om een lokale overheid die los durft te laten, ruimte geeft en waar nodig ondersteunt. We willen dan ook dat de gemeente de komende jaren verder meegaat in het initiatief ‘Pak an, Pak over’ van de dorpsraden. Dit is onze vorm van het landelijke Right to Challenge: inwoners die taken van de gemeente beter, goedkoper of mooier kunnen, kunnen dit zelf gaan uitvoeren. De gemeente doet dan een stap terug en laat de inwoners zelf aan de slag gaan. Het is belangrijk dat hiervoor ook budgetten beschikbaar zijn, voor de dorpsraden om inwoners te ondersteunen, maar ook voor de daadwerkelijke ideeën van inwoners.
 
Een rijk verenigingsleven
Voldoende cultuuraanbod en sport, samen met een rijk verenigingsleven, bevorderen de leefbaarheid en de sociale samenhang. We willen meedenken en meewerken aan het behoud van deze unieke en onmisbare sociale voorzieningen voor de inwoners. Subsidie kan hiervoor een middel zijn. We zijn van mening dat subsidie niet wordt verstrekt omdat je bestaat of een gebouw hebt, maar voor wat je doet voor de leden en voor de samenleving. De incidentele subsidies zijn een goed middel om (nieuwe) activiteiten die de leefbaarheid vergroten te ondersteunen. D66 is voorstander van het vergroten en beter bekend maken van dit budget voor onze verenigingen.