Ernstige zorgen over jeugdhulp en jeugdbescherming

Kwetsbare jongeren verdienen passende en tijdige hulp en bescherming als dat nodig is. D66 stelde schriftelijke vragen over een aantal acute knelpunten in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Kinderbeschermings-maatregelen

Als sprake is van ernstige problemen in een gezin, kan de kinderrechter in uiterste gevallen besluiten dat ouders of verzorgers verplicht hulp krijgen bij de opvoeding van hun kind. Dit noemen we een kinderbeschermingsmaatregel. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze vorm van jeugdbescherming. Kinderen ontvangen deze bescherming echter regelmatig niet of niet op tijd.

We vroegen het college naar de huidige stand van zaken omtrent de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen.

Het college antwoordt op onze vragen dat jongeren niet altijd binnen afzienbare tijd de noodzakelijke hulp ontvangen wanneer de rechter een kinderbeschermingsmaatregel heeft opgelegd. Dit probleem speelt landelijk, regionaal, maar ook lokaal in Gorinchem. De gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn. Er is dan immers onvoldoende zicht op de veiligheid van het kind. Concreet betekent dit dat niet actief gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van de jeugdige, dat (passende) hulp niet kan worden opgestart en dat hulpverleners niet aan de slag kunnen met de relatie tussen ouders en het kind. Kortom, problemen kunnen verergeren.

Jeugdhulp

De rechter kan ook andere vormen van jeugdhulp aan jeugdigen opleggen. Het gaat bijvoorbeeld om het verblijf in een jeugdhulpinstelling of forensische zorg, zoals begeleiding van een psycholoog of psychiater. De rechter legt deze jeugdhulp op als onderdeel van een strafrechtelijke veroordeling en wil daarmee zowel de jeugdige als de maatschappij beschermen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze jeugdhulp. We weten echter dat zeker in de helft van de gevallen deze jeugdhulp niet of veel te laat wordt gegeven.

D66 vroeg het college ook ten aanzien van deze jeugdhulp naar de stand van zaken. Speelt dit ook in Gorinchem en wat kunnen we doen om te zorgen dat jongeren op tijd de hulp ontvangen die de rechter aan hen heeft opgelegd?

Het college van burgemeester en wethouders onderschrijft dat ook in Gorinchem jongeren niet (op tijd) jeugdhulp ontvangen. Er is ook sprake van schaarste in de aanbieders van forensische jeugdhulp. Het college onderkent tevens dat het essentieel is dat jongeren deze hulp wel snel ontvangen. Het niet starten van de de jeugdhulp vormt een bedreiging voor de ontwikkeling van de jongere en in sommige gevallen ook voor de slachtoffers en de maatschappij.

Hoe verder?

Het college deelt de ernstige zorgen van D66 over de problemen in de jeugdhulp en de jeugdbescherming. In de beantwoording schetst het college ook een aantal mogelijkheden om de uitvoering voor de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdhulp te verbeteren.

D66 voelt zich verantwoordelijk om samen met het college te werken aan deze verbeteringen. We zullen komende tijd verkennen hoe ook wij hier een bijdrage aan kunnen leveren. Wellicht met extra geld, meer ruimte voor uitvoerders en door het onderwerp op de politieke agenda te houden.