Moet die nieuwe N629 er nog wel komen?

Provinciale Staten van Noord-Brabant en de gemeenteraden van Dongen en Oosterhout hebben al jaren geleden besloten om akkoord te gaan met een nieuwe verbinding tussen Dongen en de A27. De N629. Vóór die besluitvorming, en ook nu nog, was en is er discussie over die weg. Intussen is door de provincie een provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld dat het groene licht geeft voor de aanleg van deze weg. Maar de uitvoering verloopt moeizaam en roept nieuwe vragen op.

Belangrijkste vraag

De belangrijkste vraag is: kan de belangenafweging die destijds is gemaakt tussen natuur- en milieubelang enerzijds en het economisch en verkeersbelang anderzijds wel overeind blijven? Wij vinden van niet. De afgelopen jaren zijn we beland in diverse crises, niet in de laatste plaats de klimaatcrisis en de stikstofcrisis. Dat vraagt om een andere belangenafweging. Naast het grote ruimtebeslag zorgt het nieuwe wegtracé voor veel inbreuk op de natuurkwaliteit van de Duiventoren en het Blik. Tenslotte: economische ontwikkelingen, zoals stijgende bouwkosten en inflatie, zorgen voor aanzienlijke kostenstijgingen. Wie is bereid dit te betalen?

Grote uitvoeringsproblemen

Nieuwe ontwikkelingen in het gebied tussen Oosterhout en Dongen zoals de voorgenomen uitbreiding van de fabriek Rodenburg plastic, de door Oosterhout voorgenomen ontwikkeling van woningbouw en de verdergaande verstening van het gebied zorgen al voor extra druk op de natuur. Bovendien zijn er grote uitvoeringsproblemen die opgelost moeten worden voordat de aanleg van de weg kan beginnen. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek. Om een vergunning te kunnen verlenen moet er stikstofruimte worden gevonden. Die er nu nog niet is. Het meest efficiënt is het uitkopen van boerenbedrijven in de omgeving, maar moeten we dit willen voor een weg?

Stikstofruimte/ Natuurcompensatie

De N629 zal ook moeten aansluiten bij andere grote projecten die stikstofruimte nodig hebben. Hoeveel prioriteit krijgt de N629 vanuit de provincie en leidt dit niet tot vertraging? Bovendien is het de provincie nog niet gelukt om voldoende grond aan te kopen. Onteigeningsprocedures zullen tot langdurige vertraging leiden. En ook is nog niet duidelijk hoe de beloofde 8 hectare grond voor natuurcompensatie vorm gaat krijgen.

Aanzienlijke kostenstijgingen

Tenslotte: economische ontwikkelingen, zoals stijgende bouwkosten en inflatie, zorgen voor aanzienlijke kostenstijgingen. Wie is bereid dit te betalen?
Hoe zit het dan met het verkeersbelang? Zeker, de huidige Heistraat is tijdens de spitsuren een drukke weg geworden. Wij denken dat met aanpassing van deze weg het verkeersprobleem goed kan worden aangepakt. Het is een optie die al vanaf het begin is aangekaart. Tot op heden heeft men deze optie nauwelijks serieus onderzocht.

Verbreding van het draagvlak

Door de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik, in samenwerking met de Milieuvereniging Oosterhout is op 9 januari 2023 een informatieavond over de N629 georganiseerd. De belangstelling daarvoor was erg groot en kan wat ons betreft gezien worden als een verbreding van het draagvlak om de aanleg van deze weg te heroverwegen.

Een slecht besluit blijft een slecht besluit

De jarenlange discussie over deze weg kan voor sommigen aanleiding zijn om te zeggen dat er nu maar eens “doorgepakt” moet worden. Maar een oorspronkelijk slecht besluit blijft een slecht besluit. Een minder ingrijpend maar effectief plan, zoals het aanpassen van de Heistraat, komt wellicht dichterbij doorpakken dan het huidige ingrijpende voorstel doorduwen.

Heroverweging!

Wij zijn voor heroverweging van het besluit om deze weg aan te leggen. Wij hopen dat de gemeenteraden van Dongen en Oosterhout en Provinciale Staten tot hetzelfde inzicht kunnen komen.