D66 Amstelveen presenteert verkiezingsprogramma 2022: voor een vrije, kansrijke en duurzame stad

Floor Gordon lijsttrekker D66 en Shivan Bhoendie voorzitter D66 Amstelveen-Persbericht-27012022

D66 lijsttrekker Floor Gordon neemt het verkiezingsprogramma in ontvangst van partijvoorzitter Shivan Bhoendie op het schoolplein van de Michiel de Ruyterschool - Beeld: D66

Amstelveen, 27 januari 2022 – D66 heeft het definitieve verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14-15-16 maart 2022. Het programma draagt de titel ‘Voor een vrije, kansrijke en duurzame stad’. Lijsttrekker Floor Gordon: “Een stem op D66 in Amstelveen is een stem op een goed klimaat, beter wonen en het beste onderwijs. D66 wil de komende vier jaar investeren in een duurzame en gezonde stad, waarin iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen en waarin er geen plek is voor discriminatie of uitsluiting.”

Goed klimaat

D66 zet alles op alles om (de gevolgen van) klimaatverandering aan te pakken. Op een rechtvaardige manier, zodat alle Amstelveners mee kunnen doen. We verminderen de uitstoot van broeikasgassen door te investeren in isolatie en schone mobiliteit, grijpen alle kansen aan om duurzame energie op te wekken én zetten alles op alles om onze stad te vergroenen.
Floor Gordon: “Wij pleiten voor het maximaal benutten van bedrijfsdaken voor zonnepanelen, het hergebruik van grondstoffen bij bouwprojecten, onttegelen van tuinen, inwoners betrekken bij vergroenen, bomendepots en mobiele milieustraten”.

Beter wonen

Alle Amstelveners moeten gelijke kansen hebben op een betaalbare woning. D66 bouwt duurzame woningen en zorgt voor groene en gemengde wijken. Bij nieuwbouw geven we prioriteit aan woningen voor starters en doorstromers in het middensegment. Ook bouwen we weer sociale woningen. Hierbij beschermen we het groen en zorgen we voor behoud van leefbaarheid.
Floor Gordon: “Wij willen meer jongerenhuisvesting, maatregelen tegen discriminatie op de woningmarkt en we bouwen geen woningen in de groene longen van de stad, zoals de Bovenkerkerpolder, onze sportvelden of in de hoofdgroenstructuur”.

Beste onderwijs

Onderwijs is de basis voor een vrij en kansrijk leven. Daarom investeert D66 het beste onderwijs. Door te zorgen voor moderne schoolgebouwen met een veilige omgeving. Door te investeren in voldoende leraren voor de klas. En door te zorgen voor een divers onderwijsaanbod met veel aandacht voor taal, gezonde schoollunches én met rijke schooldagen. Dit zijn schooldagen met o.a. sport, kunst en cultuur.
Floor Gordon: “Wij willen dat ieder kind de kans krijgt om talenten volledig te ontwikkelen. We willen kleinere klassen, vroege aanpak van taalachterstanden, schoolfruit, huiswerkbegeleiding, goede stageplekken en opwaardering van het vakonderwijs”.

Democratie en vrijheid

D66 staat voor een open, transparante en integere lokale overheid. D66 wil een levendige democratie, waarin alle Amstelveners kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen, van jongs af aan.
Floor Gordon: “Wij willen toegankelijke informatievoorziening, wijkambtenaren die de gemeente een gezicht geven, een verbod op straatintimidatie, geen onnodige sekseregistratie en meer inspraak van jongeren tot 18 jaar”.

Over het verkiezingsprogramma

Partijvoorzitter Shivan Bhoendie: “Het verkiezingsprogramma is door middel van een uitvoerig collectief proces tot stand gekomen, met behulp, inbreng en instemming van de leden, onder leiding van een verkiezingsprogrammacommissie. Wij hebben ons concept verkiezingsprogramma reeds op 10 december gepubliceerd, maar als democratische partij vinden we het belangrijk dat alle leden vervolgens nogmaals de mogelijkheid hebben zich uit te spreken over de inhoud en tekst van het verkiezingsprogramma. Daarom konden de leden, vanaf de publicatie van het concept verkiezingsprogramma op 10 december, gedurende een maand moties en amendementen indienen.
Na bespreking en stemming hierover in de ledenvergadering, is dit verkiezingsprogramma binnen D66 unaniem aangenomen en definitief geworden. Het is een alomvattend, gebalanceerd en ambitieus verkiezingsprogramma geworden, waarin wij in 32 pagina’s en met 205 standpunten duidelijk maken waar D66 in Amstelveen voor staat, namelijk Voor een vrije, kansrijke en duurzame stad.”