Zorg en sport

Kansengelijkheid door een goede gezondheid

Een goede gezondheid heeft grote invloed op de kansen in het leven. Wie gezond is leeft doorgaans langer, haalt betere resultaten op school en werk, en ervaart over het algemeen een betere kwaliteit van leven.
D66 wil dat alle Amstelveners gelijke kansen hebben op een gezond leven in onze stad.
Gezondheid is echter veel meer dan ‘niet ziek zijn’. Schone lucht, goed werk, voldoende sporten en geestelijke gezondheid horen hier allemaal bij. D66 stimuleert een gezonde levensstijl en maakt van sport en bewegen, preventie en toegang tot zorg van goede kwaliteit een speerpunt van het gemeentelijk beleid.

Gelijke kansen op genoeg beweging

Wie regelmatig beweegt en sport voelt zich gelukkiger en geniet meer van het leven. Sporten bevordert een actieve en gezonde leefstijl, voorkomt isolement en verbindt. Daarom richt D66 zich op een leven lang bewegen. Hiervoor geldt: jong geleerd is oud gedaan. Wij streven ernaar dat alle kinderen en jongeren de beweegnorm halen.
Daarom gaan wij sporten en bewegen door kinderen en jongeren fors stimuleren. Bijvoorbeeld op scholen. Want dat is de plek waar alle kinderen en jongeren samen komen. Hierbij streven we naar de invoering van de zogenaamde ‘2+1+2 aanpak’ waarbij per week wordt uitgegaan van 2 uur bewegen op school met een vakdocent, 1 uur op en rondom school bewegen (bijvoorbeeld bewegend leren) en 2 uur beweegaanbod (direct) na schooltijd.

Sportdeelname vergroten

Financiële, fysieke of geestelijke belemmeringen kunnen – voor zowel kinderen als volwassenen – deelname aan een sport verhinderen. Door die belemmeringen weg te nemen worden gelijke kansen vergroot.
D66 pleit voor laagdrempelige sport- en beweegprogramma’s, voor zowel jongeren als ouderen.

Investeren in de openbare ruimte als sportvoorziening

D66 investeert in genoeg vrij toegankelijke speelplaatsen en sportveldjes, en genoeg sportfaciliteiten in de openbare ruimte. In alle wijken zien wij graag open sportinlopen waar Amstelveners laagdrempelig en vrij kunnen sporten. Bijvoorbeeld in de gymzaal van een school, op het schoolplein, op een grasveld in de wijk of in de omgeving van een wijkcentrum of zorginstelling.
D66 is geen voorstander van het opgeven van sportvelden voor bebouwing.

Een inclusief sportklimaat

Sport moet een activiteit zijn in een omgeving waar iedereen zich thuis kan voelen en mee kan doen. D66 is voor een inclusief sportklimaat met extra aandacht voor minder valide sporters, en LHBTI-acceptatie.
We ondersteunen sportverenigingen zodat ze beter kunnen omgaan met discriminatie, agressie, asociaal gedrag en uitwassen op en rond de sportvelden.

Sterke sportverenigingen

D66 stimuleert de samenwerking tussen sportverenigingen en ondersteunt hen om wachtlijsten weg te werken, bijvoorbeeld door creatief gebruik te maken van buitenruimtes of door dubbel-gebruik van gebouwen mogelijk te maken.

Preventie

Ieder kind recht op een kansrijke start

Een goede start van het leven is cruciaal voor de kansen van een kind. Dit begint al voor de geboorte. Daarna zijn de eerste 1000 dagen een belangrijke graadmeter van mogelijke problemen op latere leeftijd, zowel psychisch als fysiek. Goede jeugdgezondheidszorg in de buurt – vanaf het eerste begin – draagt bij aan gelijke kansen.
D66 wil de jeugdgezondheidszorg versterken door die in meer wijken beschikbaar te maken. Daarnaast leggen we een stevigere verbinding tussen jeugdgezondheidzorg, kinderopvang en het onderwijs.

Gezonde keuzes makkelijk maken

D66 wil dat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze leven. Tegelijkertijd willen wij het maken van gezonde keuzes stimuleren, zeker voor kinderen en jongeren. Door mensen elkaar meer te laten ontmoeten, samen te laten sporten en door meerdere voorzieningen op dezelfde locatie aan te bieden, wordt preventieve ondersteuning laagdrempelig.
Om te voorkomen dat vragen problemen worden, investeert D66 in educatieve programma’s over en interventies bij eenzaamheid, dementie, gezond eten en drinken, overgewicht, verslaving, drugs en fysieke, mentale en seksuele gezondheid.

Meer opvoedondersteuning: preventie in wijken en op scholen

Het voorkomen van problemen is beter dan die te genezen. Lopen ouders tegen opvoedproblemen aan, dan moet hulp en informatie laagdrempelig en makkelijk beschikbaar zijn. Het aanbod van preventieve programma’s op scholen en in wijkcentra verdient voor D66 meer aandacht en uitbreiding.
Juist door gezinnen elkaar te laten helpen ontstaat er meer onderlinge samenhang en worden onnodige zorgkosten vermeden.

Een rookvrije stad

D66 blijft werken aan een rookvrije generatie in Amstelveen. Rookvrije speelplaatsen, schoolpleinen, sportparken en andere ontmoetingsplekken zijn de norm. We stimuleren organisaties, verenigingen en instellingen maximaal om hun locaties ook rookvrij te maken.

Eenzaamheid aanpakken

Eenzaamheid in onze stad moet worden bestreden; D66 wil aandacht en informatie voor eenzaamheid vergroten, het taboe doorbreken dat op eenzaamheid rust, en wil een gerichte aanpak om eenzaamheid te bestrijden.
Speciale aandacht hebben we daarbij voor ouderen, jongeren, LHBTI+-personen en mensen met een migratieachtergrond/kenniswerkers. We betrekken daarbij niet alleen scholen en welzijnsorganisaties, zorgverleners en vrijwilligers, maar ook sport- en cultuurverenigingen en ondernemers.

Gameverslaving tegengaan

Steeds meer Amstelveense huisartsen trekken aan de bel over de toename van jongeren met een gameverslaving. D66 wil dat hier extra aandacht voor komt in de vorm van signalering, hulp en voorlichting. We stimuleren scholen, de GGD en Brijder Jeugd om jongeren en ouders goede voorlichting te geven.
Campagnes worden gestart om het bewustzijn over gameverslaving te vergroten en om meer jongeren te bereiken met initiatieven en behandelingen om gameverslaving tegen te gaan.

(Jeugd)zorg

Goede zorg en maatwerk

D66 wil dat iedereen die hier niet zelf in kan voorzien, gelijke kansen heeft op toegang tot zorg van goede kwaliteit. Zorg moet maximaal aansluiten bij de persoonlijke situatie van Amstelveners en zij moeten zoveel als mogelijk zélf kunnen bepalen welke zorg wordt ingezet.

D66 doet er alles aan om wachttijden voor jeugdhulp en andere zorg terug te dringen, wachttijden bij aanbieders voor Amstelveners inzichtelijker te maken en het kwaliteitstoezicht van de gemeente te vergroten. Op die manier kunnen inwoners altijd blijven rekenen op zorg van goede kwaliteit. De gemeente blijft eventuele tekorten in de (jeugd)hulp opvangen als dat nodig is.

Opgroeien in gezonde thuisomgeving

D66 wil dat jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen gelijke kansen hebben op gezond en veilig opgroeien. Onze eerste inzet is om uithuisplaatsingen zo veel mogelijk te voorkomen. Als een uithuisplaatsing echt onvermijdelijk is dan komen kinderen – als dat past – in een gezinsvorm zoals pleegzorg of een gezinshuis terecht. D66 richt zich sterk op de werving en ondersteuning van pleegouders en wil dat er gezinshuizen in Amstelveen komen waar kinderen dichtbij en kleinschalig opgevangen kunnen worden als pleegzorg geen optie is.

Gelijke kansen op een veilig thuis

Het voorkomen, opsporen en aanpakken van kindermishandeling is voor D66 een prioriteit. We maken ‘Veilig Thuis’ beter bekend, focussen meer op samenwerking tussen diverse hulporganisaties. We versterken de rol van het onderwijs bij het signaleren van kindermishandeling en de ondersteuning van kinderen die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld door het programma Handle With Care breed uit te rollen.

Soepel volwassen worden

De overgang naar volwassenheid gaat bij veel jongeren goed. Voor sommigen gaat dat minder makkelijk. Vanaf 18 jaar zijn jongeren volwassen voor de wet en mogen en moeten zij van alles regelen zoals geldzaken, verzekeringen, wonen, werken en school. D66 wil dat alle jongeren gelijke kansen krijgen om op een goede manier volwassen te worden.
Iedere jongere uit Amstelveen krijgt op 17-jarige leeftijd gericht informatie over welke veranderingen zich voordoen nadat hij/zij 18 jaar is. Daarnaast krijgen jongeren van 17 jaar het aanbod om een toekomstplan te maken en komen er op scholen spreekuren voor hen die dit nodig hebben. Met jeugdhulporganisaties maken we afspraken over continuïteit van zorg.

Goede hulp voor gezinnen met meerdere problemen

Soms hebben gezinnen te maken met meerdere problemen tegelijkertijd (multiproblemen), zoals schulden, verslaving en GGZ-problemen. Die problemen beïnvloeden elkaar en houden elkaar in stand.
D66 wil dat alle gezinnen met multiproblemen in beeld zijn, en op maat worden geholpen door professionals met specifieke kennis en vaardigheden.
De gemeente moet maatwerk mogelijk maken en ervoor zorgen dat aan al deze gezinnen één gezinsregisseur wordt gekoppeld. Deze regisseur kan zorg op- en afschalen, stuurt erop aan dat hulpverleners elkaar aanvullen en doen wat nodig is én dwingt doorbraken af wanneer dat moet. De gezinsregisseurs zijn duidelijk aanspreekpunten voor scholen.

Gelijke kansen op prettig zelfstandig wonen

D66 wil dat het voor ouderen makkelijker wordt om zelfstandig thuis te wonen. D66 wil dat de gemeente en corporaties zorgen voor meer vormen van gemengd wonen, en woon- en zorgvormen zoals geclusterde woningen, kangoeroewoningen en particuliere initiatieven, gericht op gemengd wonen. Er komt een wooncoach die senioren helpt met en adviseert over vraagstukken rondom wonen.

Verder stimuleert D66 zorg op afstand, zelfstandig wonen met technologie en het structureel beschikbaar maken van het zorg-innovatiefonds. Dit fonds is op initiatief van D66 in het leven geroepen en maakt mogelijk dat inwoners, maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders innovaties kunnen doorvoeren waarmee de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar wordt gehouden.

Een dementievriendelijke(re) stad

Amstelveen moet een dementievriendelijke stad zijn. We helpen mensen met dementie en hun mantelzorgers door de kennis over dementie in onze stad te vergroten. Onder inwoners en ondernemers, maar bijvoorbeeld ook bij winkelpersoneel. Daar komen cursussen en campagnes voor.
Ook wil D66 dat er in alle wijken inloopmogelijkheden komen en voorlichting voor mensen die te maken hebben met dementie, zoals bijvoorbeeld het Odensehuis. In samenwerking met de Alzheimerstichting komt er speciale aandacht voor jong-dementerenden.

Ondersteunen en versterken mantelzorgers

We erkennen de belangrijke positie van de mantelzorger en ondersteunen mantelzorgers vanaf de eerste dag door middel van voorlichting, coaching en begeleiding.
D66 stimuleert respijtzorg en logeerzorg: mantelzorgers krijgen daardoor wat meer rust.

Ruim baan voor vrijwilligers

We blijven in onze vrijwilligers investeren en koesteren ze. D66 wil dat vrijwilligers de kans krijgen zich te ontwikkelen; we nemen de belemmeringen, waar vrijwilligers op lokaal niveau tegenaan lopen, weg, zodat zij hun belangrijke werk zonder problemen kunnen doen.

Voorkomen van dak- en thuisloosheid

Dak- en thuislozen hebben ongelijke kansen om mee te doen in de samenleving. D66 investeert extra in het voorkomen van dak- en thuisloosheid door de beschikbaarheid van betaalbare huisvesting, een ijzersterke schuldenaanpak, goede signalering en algemeen toegankelijke GGZ-ondersteuning in de wijken.
Er moet bijvoorbeeld een time-out-voorziening zijn als de reguliere GGZ niet beschikbaar is. We passen de kostendelersnorm niet toe als dat helpt om dak- en thuisloosheid bij jongeren te voorkomen.

Gratis SOA-tests

De gemeente Amstelveen pleit in het regionale samenwerkingsverband met de GGD Amsterdam-Amstelland voor het gratis beschikbaar stellen van SOA-testen. Lokaal maken we hier budget voor vrij.

Inwoners aan zet in wijken

D66 wil dat activiteiten van wijkcentra zich blijven richten op verbinding, ontmoeting en ontplooiing en zij een diverse groep Amstelveners aantrekken. Deze activiteiten kunnen ook buiten de wijkcentra plaatsvinden, zoals binnen de gebouwen van onze culturele instellingen, in onze ruime schoolgebouwen en in de buitenlucht.
Hierbij moet de directe invloed van inwoners worden vergroot: zij moeten veel meer zelf initiatieven kunnen ontplooien. Het welzijnswerk heeft een belangrijke taak om dit mogelijk maken. Naast volwassenen moeten kinderen en jongeren méér van onze centra gebruik (kunnen) maken.

D66 wil zorg en welzijn verbinden

Een groot deel van de mensen die regelmatig de huisarts bezoeken met dezelfde klachten heeft psychosociale problemen. Deze problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress en angstklachten. Daarvoor zijn geen medicijnen of verwijzingen naar psychologische zorg nodig. Wel zijn inwoners geholpen met het behouden en verbeteren van gezondheid en welzijn.
D66 wil dat de gemeente, onze welzijnsorganisaties, huisartsen, het zorgkantoor/zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en zorgaanbieders beter met elkaar samenwerken om zorg en welzijn beter met elkaar te verbinden. Er moeten duidelijke samenwerkingsafspraken komen, meer creatieve verbindingen, en professionals moeten worden geholpen om zorgvragen meer met welzijn op te lossen.