Mobiliteit en verkeer

Het bouwen van meer woningen draagt bij aan het oplossen van de wooncrisis, maar zet de bereikbaarheid van de gemeente onder druk. Naast uitbreiding van de bestaande capaciteit aan wegen en fietspaden zijn creatieve oplossingen de komende jaren nodig om Amstelveen bereikbaar te houden.
D66 richt zich daarbij op duurzame mobiliteit en openbaar vervoer. De gemeente Amstelveen is de grootste gemeente van Nederland zonder eigen NS-station. Daar komt wat ons betreft verandering in. Voor reizen bínnen de gemeentegrenzen is ons uitgangspunt dat essentiële voorzieningen (denk aan winkels, scholen, zorg) voor alle Amstelveners met 10 minuten te bereiken zijn per fiets en openbaar vervoer.

Openbaar vervoer en fietsverkeer

Treinstation Amstelveen-Zuid of doortrekken metro naar Schiphol

Amstelveen is de grootste gemeente zonder eigen NS-station. D66 zou dit uiteraard anders willen, maar dit is helaas voor de korte termijn een gegeven. Daarom richten wij ons op het verbeteren van de bereikbaarheid van de stations Amsterdam-Zuid, Schiphol en Bijlmer Arena. Een station dient vanuit alle wijken rechtstreeks per tram of bus bereikbaar te zijn met een korte route. Dat is bij alle inzet rond het openbaar vervoer steeds ons uitgangspunt.

Busnetwerk: duurzaam en fijnmazig

De komende jaren werken we aan een fijnmazig busnetwerk in Amstelveen met bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis en het oude dorp. D66 kijkt ook naar het verbeteren van oost-west-verbindingen en heeft bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid van het OV. Uiterlijk aan het eind van de volgende gemeenteraadsperiode zijn alle bussen in Amstelveen elektrisch. De halte Langehuize ligt nu te ver van het ziekenhuis en D66 wil kijken of dit anders kan.
Voor mensen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen en voor ouderen is er de regiotaxi. Deze is geen vervanger voor regulier openbaar vervoer, maar hierop een aanvulling voor wie dit nodig heeft. De regiotaxi rijdt tegen openbaar-vervoer-tarief.

Doortrekken lijn 5

D66 wil een onderzoek of lijn 5 kan worden doorgetrokken naar een eindpunt dichterbij het stadsplein/busstation. Hiermee verbetert de aansluiting tussen tram en de diverse buslijnen en worden reizigers meer tot in het Stadshart gebracht. Bovendien verhoogt het de bereikbaarheid en de kwaliteit van het Stadshart.

Groene en duurzame bushokjes

D66 wil bushokjes met groene daken en zonnepanelen realiseren. Hierdoor verhogen we het comfort voor reizigers en dragen we bij aan de energietransitie, en het klimaatadaptief maken van de gemeente.

Veilige fietsenstallingen en deelfietsen

In het Stadshart en bij wijkwinkelcentra realiseren we bewaakte en overzichtelijke fietsenstallingen om ruimte te creëren op stoepen en pleinen. Bij OV-knooppunten onderzoekt D66 of het mogelijk is om deelfietsen aan te bieden voor reizigers. Fietswrakken worden sneller opgeruimd.

Fietssnelwegen voor e-bikes

Door het groeiend gebruik van e-bikes komt door wisselende snelheden de veiligheid op fietspaden onder druk te staan. Door het realiseren van fietspaden met een extra baan, bijvoorbeeld langs de Beneluxbaan en richting Amsterdam Zuid-Oost wordt er ruimte gecreëerd voor e-bikes. Ook het bestaande netwerk aan fietspaden gaan we de komende jaren kwalitatief verbeteren. We reageren sneller op overlastmeldingen zoals losliggende stoeptegels.

E-mobiliteit

Het groeiend gebruik van elektrische voertuigen zoals elektrische auto’s, e-bikes of elektrische scooters vraagt om een gemeente die meebeweegt en soms grenzen stelt. De komende jaren werkt D66 aan het vinden van een gelijkwaardige balans tussen bestaande mobiliteit en het groeiend gebruik van e-mobiliteit. Het uitgangspunt de komende jaren is het stimuleren van duurzame mobiliteit.

Meer laadpunten voor e-bikes en e-scooters

Bij OV-knooppunten, winkelcentra en zorginstellingen zorgen we voor meer veilige oplaadpunten voor e-bikes en e-scooters.

Laadpalen voor auto’s eerlijk verdelen

De komende jaren werken we aan de uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s. Bij de verdeling van plekken houden we rekening met de groei van elektrische auto’s in de verschillende wijken van Amstelveen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij mensen met een beperking, leveren we maatwerk.

Opladen van auto’s vanuit het eigen erf

Het opladen van elektrische voertuigen vanuit het eigen erf kan voor veel mensen uitkomst bieden. Het zorgt ook voor een verdelingsvraagstuk omdat de openbare weg van iedereen is. Er komt een uniforme regeling voor het opladen vanuit het eigen erf, waarbij ook de veiligheid een criterium is zodat kabels niet los over de stoep komen te liggen.

Meer ‘slimme’ verkeerslichten

De komende jaren werken we aan het optimaliseren van de verkeersinstallaties zodat auto’s minder vaak stil hoeven te staan voor verkeerslichten. Op bijvoorbeeld de Beneluxbaan realiseren we een ‘groene zone’.

Geen wildgroei aan deelscooters en geen deelsteps

Met kortlopende contracten en het hanteren van een maximum aantal reguleren we het aantal deelscooters in Amstelveen. Zo beperken we de verrommeling van de Amstelveense stoepen, maar wordt e-mobiliteit wel bevorderd. Ook elektrische deelsteps worden niet in de openbare ruimte toegelaten.

Infrastructuur inrichten op meer bezorging

Door de groei van het aantal aan-huis-bezorgingen neemt ook het aantal bestelbussen en bezorgscooters toe. De komende jaren gaat D66 daar bij de herinrichting van straten rekening mee houden. De afhaallocaties weren we van wijkwinkelcentra om die levendig en voor reguliere detailhandel te behouden.

Verkeer en grote projecten

Meer groene golven; doorstroming verbeteren

D66 onderzoekt of de snelheid op de Beneluxbaan verhoogd kan worden en we voeren een groene zone in om de doorstroming te bevorderen. Ook bij andere uitvalswegen als de Bovenkerkerweg en de Oranjebaan onderzoeken we of de doorstroming kan worden verbeterd door de invoering van groene golven.

Hub-functie van bedrijventerreinen

Amstelveense bedrijventerreinen worden ingericht om als hub-functie (knooppunt) te fungeren. Vanuit daar vindt bezorging plaats door kleinere elektrische voertuigen. Dit draagt bij aan schone lucht en meer verkeersveiligheid.

Oude Dorp en Stadsplein bezoekersvriendelijk en autovrij

Het Stadshart en het Oude Dorp worden volledig autovrij en er komt meer ruimte voor wandelaars, fietsers, terrassen en fietsparkeerplekken.

Groene toegangswegen

De entrees van de gemeente Amstelveen krijgen meer groen. De wegen aan de Amsterdamseweg en Bovenkerkerweg krijgen groene middenbermen. Ook alle nieuwe op- en afritten van de A9 worden uitgevoerd met veel groen, water en bomen.

30km/h in wijken wordt de norm

In alle wijken wordt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur de norm. Ook kijkt D66 naar de invoering van het concept ‘de auto te gast’ waarbij fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen boven automobilisten.

Onderzoek invoeren milieuzones

D66 streeft naar de invoering van milieuzones in samenhang met andere gebieden. Onderzoek moet uitwijzen of, waar en hoe dit te realiseren is.

Parkeren

Betaald parkeren om overlast tegen te gaan

Betaald parkeren is geen doel op zich maar kan wel overlast tegengaan. Het parkeerregime van het Stadshart gaat aansluiten bij de rest van Amstelveen. De verplichte 16 euro voor vier uur parkeren rond het Stadshart wordt afgeschaft en in heel Amstelveen-Noord wordt betaald parkeren ingevoerd. Blauwe zones bij kleine winkelstrips blijven behouden of worden uitgebreid.

Meer handhaving bij blauwe zones en OV-stations

De handhaving op betaald parkeren wordt opgevoerd bij blauwe zones en OV-stations om oneigenlijk gebruik van parkeerplekken door forenzen tegen te gaan.

Parkeergeld gebruiken voor duurzame mobiliteit

Een eventueel overschot op de parkeerexploitatie wordt breed ingezet om duurzame mobiliteit te stimuleren, bijvoorbeeld voor de aanleg van ondergrondse parkeervoorzieningen of bredere fietspaden.

Flexibele parkeernormen voor woningbouw

Om de bouw van meer betaalbare woningen in het sociale segment en middensegment te realiseren wordt flexibel omgegaan met het aantal parkeerplekken bij woningen. Om duurzame mobiliteit te bevorderen worden wel meer fietsparkeerplekken gerealiseerd, ook vlak bij OV-voorzieningen.

Verkeersveiligheid

Hulp van inwoners bij verkeersveiligheid

Door middel van een digitale enquête bij inwoners worden jaarlijks de meest verkeersonveilige punten geïnventariseerd. De meest genoemde knelpunten worden direct aangepakt. Via een professionele jaarlijkse blackspot-analyse worden de daaruit voorkomende verkeersonveilige locaties direct verbeterd.

Scooter naar de rijbaan met helmplicht

Door het stijgend gebruik van e-bikes worden fietspaden steeds drukker en met meer wisselende snelheden. D66 onderzoekt of verplaatsing van scooter naar de rijbaan kan bijdragen aan de verkeersveiligheid en het verlichten van de druk op fietspaden. Als uit dit onderzoek blijkt dat dit de veiligheid ten goede komt, voeren we dit door.

Schiphol

Schiphol is met een uitgebreid netwerk van directe bestemmingen een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor internationaal opererende bedrijven. Schiphol zorgt voor economische groei en biedt werkgelegenheid aan mensen met verschillende opleidingsniveaus. Het streven naar economische groei is echter geen vanzelfsprekendheid. De ontwikkelingen op Schiphol hebben grote impact op de leefomgeving in Amstelveen. Geluidsoverlast, CO2-uitstoot, lokale luchtverontreiniging en de beperkingen op de woningbouw in de regio zijn steeds belangrijker.
Voor D66 staat een groener Schiphol en het verbeteren van de leefkwaliteit voorop.

Focus op kwaliteit van de economie

Wat D66 betreft komt er een discussie over de economische bijdrage van Schiphol. Deze moet meer gaan over de kwaliteit van de economie en het genereren van groene banen. Schiphol wil in 2030 de meest duurzame luchthaven ter wereld zijn. D66 onderschrijft die ambitie.

Geen groei van het aantal vluchten

D66 wil de komende jaren geen extra vluchten op Schiphol. De 500.000 vliegbewegingen blijft het maximum. Schiphol zal eerst binnen de huidige milieucontouren keuzes moeten maken. Lelystad Airport en de herverdeling van het luchtruim zouden door het Rijk in een groeidiscussie betrokken moeten worden. Schiphol blijft een vervoersknooppunt met betere trein- en metroverbindingen.

Minder geluidshinder

Het gesprek moet meer gaan over de beleving en reductie van geluid. D66 wil daarom geen nachtvluchten meer op de Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan. In de lucht moet de focus liggen op optimalisatie van aanvliegroutes, grotere voorspelbaarheid van de vluchten en het stiller maken van de vloot.

Luchtkwaliteit verbeteren en schonere vliegtuigen

Voor de gezondheid van onze inwoners is het belangrijk dat Schiphol inzet op het verbeteren van de luchtkwaliteit door het terugdringen van de uitstoot van stikstofoxiden, fijnstof en ultrafijnstof. Vliegtuigen moeten schoner worden en onnodige uitstoot bij tanken en warmdraaien moet zoveel mogelijk worden beperkt. Elektrisch vervoer en elektrisch taxiën moet op de luchthaven zelf de norm worden. De luchtvaart moet duurzamer en dus vergroenen: meer elektrisch, en schonere motoren.

Goed bestuur

Te vaak is er discussie over de prestaties van de luchthaven in zaken rond volksgezondheid, regie in procedures, en het handhaven van gemaakte afspraken. D66 wil dat cijfers duidelijker en controleerbaar worden om te komen tot transparante besluitvorming. In de samenwerking tussen overheden en de luchtvaartsector moet op goede wijze invulling gegeven worden aan adequate informatievoorziening en maatschappelijke participatie. Dat is essentieel voor het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor toekomstige ontwikkelingen.