Financiën, bestuur, democratie

Vertrouwen in de overheid: organisatie, politiek en bestuur

D66 staat voor een open, transparante en integere lokale overheid. Met meer persoonlijk contact en minder formulieren. Een lokale overheid die uitgaat van vertrouwen in de Amstelvener, de menselijke maat in de uitvoering, nabijheid en controleerbaarheid van politiek en bestuur. Alle Amstelveners moeten makkelijk toegang hebben tot informatie van de gemeente en duidelijk ervaren dat de gemeente er voor ze is en naast hen staat.
Dit vergt van de gemeente dat zij van buiten naar binnen redeneert in plaats van andersom. En dat ambtenaren van de gemeente actief de dialoog aangaan met inwoners en ondernemers uit Amstelveen, met aandacht naar de samenleving luisteren en samenwerking zoeken met inwoners en ondernemers om maatschappelijke problemen op te lossen.

Vertrouwen in de overheid

D66 wil dat Amstelveners vertrouwen hebben in de overheid. Dit kan alleen als de gemeente eerlijk en transparant handelt en als zij zelf vertrouwen gééft aan Amstelveners. Daarom streeft D66 naar goede communicatie, maximale transparantie en integer gedrag van de gemeente.
Wij willen dat de gemeente een open en dienende houding heeft ten opzichte van inwoners, ondernemers en de media. Dat betekent ook dat de gemeente actief de dialoog voert met de Amstelveense samenleving en ideeën, kennis en ervaringen uit de stad ophaalt. Hierbij is speciale aandacht voor toegankelijke informatievoorziening voor laaggeletterden, internationals en inwoners met een audiovisuele beperking.

Integere bestuurders en raadsleden

Een goed bestuur is ook integer. Integriteit is meer dan je alleen aan de regels houden. D66 vraagt van bestuurders en raadsleden dat ze zich bewust zijn van mogelijke belangenconflicten en alle schijn daarvan vermijden.

Een sterker duaal systeem

D66 wil meer dualisme: een duidelijke afbakening van rollen tussen gemeenteraad en college. Niet alleen door een dualistische opstelling van de D66-fractie zelf, maar ook door te pleiten voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Hierdoor is er meer ruimte voor een echt politiek gesprek met de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden van D66 nemen hun controlerende taak serieus en staan hiervoor nauw in verbinding met de Amstelveense samenleving.
Daarnaast bevorderen wij de rolvastheid tussen gemeenteraad en college. Dit is wat ons betreft essentieel voor een gezonde werking van de lokale democratie.

Lokale media versterken

Lokale media zijn een waakhond voor de lokale politiek en openbaar bestuur. Zij houden de samenleving scherp, brengen zaken aan het licht en beschermen daarmee de rechtsstaat. D66 blijft zich onverminderd inzetten voor een sterk medialandschap met veel nadruk op samenwerken, ondernemerschap en vernieuwing. Een lokaal onafhankelijk fonds voor objectieve lokale journalistiek biedt de mogelijkheid om de politiek dichter bij de burger te brengen.

D66 wil de gemeente een gezicht geven

D66 wil dat de gemeente duidelijk laat zien en horen dat zij er voor de Amstelveners is. Niet alleen wanneer er problemen zijn, maar altijd. Wat D66 betreft komen er– naar succesvol voorbeeld van onze wijkagenten en accountmanagers in het mkb – ook ambtenaren en wethouders die specifiek worden gekoppeld aan een wijk. Zij zijn aanspreekpunt voor de wijk en vormen het gezicht van de gemeente.

De menselijke maat in de uitvoering

D66 wil dat mensen met problemen respectvol, vriendelijk en met empathie worden bejegend. Ambtenaren moeten naast en niet tegenover hen staan en hen zo goed als mogelijk helpen. D66 wil hier meer focus op en wil dit meten.
Daarnaast willen wij dat de dienstverlening ten aanzien van het sociaal domein beter op elkaar wordt afgestemd.

Persoonsgegevens: inzicht voor inwoners

D66 wil dat Amstelveners weten hoe data van hen worden verwerkt, en tot welke beslissingen dat kan leiden. D66 wil dat het gebruik van algoritmes transparant wordt gemaakt voor inwoners en dat Amstelveners zoveel mogelijk eigenaar zijn van hun eigen gegevens.

Wat D66 betreft maakt de gemeente inzichtelijk waarom en hoe de gemeente persoonsgegevens van inwoners verwerkt, en krijgen inwoners toegang tot – en waar mogelijk regie over – informatie die de gemeente over hen heeft opgeslagen.

Constructieve en ambitieuze regionale samenwerking

Om ook in de toekomst een goede kwaliteit van dienstverlening te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat de gemeente Amstelveen goed samenwerkt met omliggende gemeenten. Dit is noodzakelijk, want veel rijkstaken zijn gedecentraliseerd, waardoor afstemming met buurgemeenten noodzakelijk is.
De afgelopen jaren is er al veel regionaal samengewerkt op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, jeugdzorg, gezondheid, veiligheid, recreatie en toerisme. Voor meer voordelen voor Amstelveen, wil D66 de samenwerking met omliggende gemeenten versterken, bijvoorbeeld in de Metropoolregio Amsterdam. Hierbij houden we de democratische legitimiteit van deze samenwerking scherp in het oog.

Financiën

Amstelveen staat er op dit moment financieel gezien goed voor en daar zijn we trots op. We moeten juist nu investeren in duurzaam herstel en tegelijkertijd de financiële klap van de coronacrisis te boven komen. Daarnaast komen er grote uitdagingen op ons af die vragen om financiële investeringen. Bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid, de groei van de stad en het onderwijs.
Met verantwoord investeringsbeleid wil D66 Amstelveen de komende jaren financieel gezond houden. D66 zal zich daarom blijven inzetten voor duurzaam financieel beleid, met een realistisch uitgavenpatroon en verantwoordelijkheid voor de toekomst. D66 wil de rekening van investeringen en tegenslagen niet doorschuiven naar volgende generaties.

Reële lokale lasten en verantwoord investeren

D66 wil dat elke Amstelvener in een betaalbare stad kan wonen, met hoogwaardige voorzieningen. Om dit voorzieningenniveau op peil te houden is een gezond financieel beleid voor de langere termijn noodzakelijk.
D66 wil dat het belastingsysteem in Amstelveen eenvoudig is met reële tarieven voor gemeentelijke belastingen. Wanneer extra geld nodig is voor grote investeringen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, duurzaamheid of wonen, kiezen we niet voor het bezuinigen op essentiële voorzieningen voor Amstelveners.
We zoeken in de eerste plaats naar ruimte binnen de begroting door oud beleid te vervangen door nieuw beleid. Wanneer dit onvoldoende soelaas biedt is verhoging van de onroerendzaakbelasting bespreekbaar.

Meevallers inzetten voor grote opgaven

D66 wil de extra financiële ruimte die ontstaat door inkomensmeevallers of bijvoorbeeld de groei van de gemeente reserveren voor investeringen in de grote opgaven voor Amstelveen: de groei van de stad, duurzaamheid en onderwijs. Eenmalige uitgavenmeevallers vloeien terug naar de algemene middelen, zodat over de besteding daarvan een gemeentebrede afweging kan worden gemaakt.

Goed inpassen van investeringen

D66 wil dat investeringen goed en tijdig worden ingepast in de begroting van de gemeente. Daarom kijken we een aantal jaren vooruit en houden we de meerjarenbegroting in balans. Zo borgen we solide financieel beleid.

Participatie

D66 wil dat Amstelveners gelijke kansen hebben om mee kunnen praten en beslissen over hun stad. Want een levendige democratie vraagt om actief burgerschap van Amstelveners, maar ook dat kinderen van jongs af aan meedoen en leren over democratie.
D66 wil dat inwoners en andere betrokkenen zo vroeg mogelijk betrokken worden bij plannen die hun woon- en leefomgeving raken; hun stem weegt zwaar mee bij de besluiten die genomen worden.
Dit betekent dat de gemeente veel moet investeren om inwoners te informeren, te raadplegen en hun mening en ideeën te horen. Meedenken, meedoen en meebeslissen in je eigen stad moet voor iedereen mogelijk zijn.

Maatwerk bij meebeslissen

D66 wil dat inwoners en ondernemers vroegtijdig worden betrokken en in de gelegenheid worden gesteld om invloed uit te oefenen op plannen en beleid van de gemeente. Hierbij is maatwerk een leidend principe. Niet bij elk traject past dezelfde aanpak.

Gelijke kansen om te participeren

Voor D66 is de stem van alle Amstelveners even belangrijk en moet iedereen even serieus genomen worden. Tegelijkertijd vinden wij dat de luidste stem niet de meeste invloed hoeft te hebben.
D66 wil dat de gemeente de participatie van inwoners transparanter, toegankelijker en inclusiever maakt, zodat ook ouderen, mensen met beperkingen, maar bijvoorbeeld ook de internationale inwoners van Amstelveen, kunnen meedoen.

Bewoners beslissen: budgetten voor groen en sociaal

D66 wil dat Amstelveners op een laagdrempelige manier plannen kunnen maken die de buurt groener, gezonder, socialer of leuker maken. Met buurtbegrotingen of –budgetten maken we mogelijk dat inwoners plannen maken en samen beslissen over de besteding van middelen voor hun buurt.
Hierbij is speciale aandacht voor jongeren: de jeugd wordt actief aangespoord om eigen plannen voor Amstelveen te ontwikkelen en uit te voeren.

Jongeren aan zet

Jongeren zijn onmisbaar in de politiek. En toch zie je bij veel politieke besluiten de belangen van jongeren bijna nooit expliciet terug. D66 wil bij voorstellen explicieter uitgewerkt zien of en welke gevolgen besluitvorming heeft voor toekomstige generaties (een generatietoets).
Daarnaast willen wij dat met name jongeren van 14 tot 18 jaar meer inspraak geven. De gemeente moet actief en op de ‘vindplaatsen’ (buiten, op school en online) van jongeren zijn, om hun input op te halen over thema’s die hen raken (bijvoorbeeld sport, onderwijs en klimaat). Daarnaast willen wij dat jongeren jaarlijks hun visie op de lokale uitdagingen en plannen voor Amstelveen aan de gemeenteraad presenteren en zij budget krijgen om oplossingen te realiseren voor zaken die zij belangrijk vinden.