Economie, werk en inkomen

De Amstelland-Meerlanden-regio is na Amsterdam de belangrijke economische motor van de Metropoolregio Amsterdam. De AM-regio draagt voor bijna 20% bij in het bruto regionaal product en de totale werkgelegenheid; in Amstelveen onder andere binnen de zakelijke, financiële en ICT-dienstverlening. Onze economie is echter in verandering. Er zijn ingrijpende ontwikkelingen die zorgen voor nieuwe economische kansen en uitdagingen. Denk aan de woningbouwopgave, digitalisering en de transitie naar een circulaire economie en duurzame mobiliteit. Deze ontwikkelingen raken alle sectoren en verdienmodellen.

De schade van de coronapandemie is onevenredig verdeeld tussen de sectoren. Dit is onder andere zichtbaar bij de detailhandel tegenover de bezorgeconomie. Veel ondernemers en werknemers hebben het moeilijk; voor anderen brengt corona juist kansen. De coronacrisis heeft de Amstelveense economie en daarmee de werkgelegenheid geraakt. Het is belangrijk dat het economisch herstel zo snel en volledig mogelijk gerealiseerd wordt, voor iedereen.

Economische kracht behouden

D66 wil in Amstelveen behoud van economische kracht en werkgelegenheid. Dat betekent dat we ondernemers moeten steunen bij de veranderingen van deze tijd. Ook zullen we moeten streven naar het aantrekken van nieuwe, toekomstbestendige bedrijven. Het realiseren van een duurzaam bedrijventerrein in Amstelveen Zuid is daarvoor essentieel. Daarnaast moet er een gangbaar en duurzaam kantorenaanbod zijn.
Greenport Aalsmeer is het wereldhandelscentrum voor bloemen en planten. De Amstelveense tuinbouwsector heeft alleen toekomst als het bouwt aan een groene sector van morgen. Dat betekent focus op kennis en innovatie en circulaire tuinbouw.

Een florerend internationaal bedrijfsleven

D66 is trots op het internationale en verbindende profiel van Amstelveen. Dat willen we graag behouden. Via Amsterdam inbusiness richten wij ons mede op (internationale) bedrijvigheid die kwaliteit toevoegt aan onze economie. Bij relatiebeheer en acquisitie van nieuwe bedrijven staan duurzaamheid, kennisontwikkeling, innovatie en ondernemerszin centraal.

Ondernemers verdienen goede dienstverlening

Een sterk midden- en kleinbedrijf is belangrijk voor een gezonde lokale economie. D66 staat voor een goede dienstverlening naar al onze bedrijven. Het is belangrijk dat de gemeente actueel inzicht heeft en houdt in wat er speelt binnen het lokale bedrijfsleven. Via accountmanagers voor bedrijven is de gemeente snel bereikbaar bij vragen.
Wij investeren in relatiebeheer met onze ondernemers en de ondernemersnetwerken. Zo blijft Amstelveen een mkb-vriendelijke gemeente.

Ondernemers ondersteunen

De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk lokale steun kan zijn voor ondernemers. Voor ondernemers die failliet dreigen te gaan of tussen wal en schip dreigen te vallen is de gemeente het dichtstbijzijnde overheidsorgaan. De gemeente heeft vanuit verschillende afdelingen (van accountmanagers economische zaken tot schuldhulpverlening sociaal domein) zicht op activiteiten van ondernemers in brede zin. D66 wil startende en gevestigde ondernemers blijven ondersteunen waar mogelijk.

Meer samenwerking in Bedrijveninvesteringzones (BIZ)

Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een bedrijventerrein of een winkelgebied. Binnen een BIZ investeren ondernemers en eigenaren samen in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving via een speciale belasting.
D66 blijft investeren in het versterken en uitbreiden van deze zones, voor stabiliteit en meer ondernemerschap. De gemeente ondersteunt samenwerking met een subsidie.

Wijkwinkelcentra van de toekomst

Wijkwinkelcentra voorzien in dagelijkse behoeften van omwonenden. Ze hebben ten minste één supermarkt, en winkels die aanvullend zijn voor de dagelijkse boodschappen. Wijkwinkelcentra vervullen vaak ook een sociale functie als ontmoetingsplek.
D66 ziet deze centra als een huiskamer van de buurt en stimuleert eigenaren om te blijven investeren in hun vastgoed; van een kinderhoek tot aandacht voor groen. Zo worden kwaliteit en klantbeleving vergroot. Het herstellen van de woonfunctie boven winkels kan leegstand tegengaan en vergroot sociale controle.

Richten op kwaliteitstoerisme

Amstelveen onderscheidt zich op toeristisch gebied met het hoogwaardige winkelgebied Stadshart, musea en podia, internationale restaurants, de heemparken, het Amsterdamse bos en de Amstel. D66 wil een gevarieerd en verantwoord aanbod van overnachtingsmogelijkheden, waarbij gasten ook aangezet worden tot een bezoek aan lokale musea, restaurants en cafés.

De groei van hotels wordt beperkt en kan alleen als de aanbieder iets wezenlijks toevoegt (ruimtelijk, economisch, maatschappelijk) aan Amstelveen. D66 denkt hierbij aan extended stay (langer verblijven) van internationale werknemers (Kronenburg/Stadshart) of een hoogwaardig boetiekhotel (nabij het Amsterdamse bos of de Amstel). De toeristenbelasting moet vergelijkbaar zijn met omliggende gemeenten.

Stadspromotie inspireert tot deelname

Stadspromotie heeft als doel Amstelveen op de kaart te zetten bij inwoners en bezoekers, tijdens en na de coronacrisis. Het verleiden en enthousiasmeren van mensen om erop uit te gaan is goed voor de ondernemers en zorgt voor een bruisende stad. Het “merk” Amstelveen gaat over hoogwaardig shoppen, genieten van groenvoorzieningen, kunst en cultuur en culinair genieten.
Het platform Visitamstelveen.nl is het belangrijkste promotiemiddel waarin D66 wil blijven investeren: honderden partijen uit de stad leveren inmiddels hun content en bijdragen aan.

Versterken levendigheid Oude Dorp

Het oude dorp is een mooie plek, waar wonen, recreëren, winkelen en horeca samengaan. D66 blijft investeren in het aantrekkelijk houden van dit gebied voor alle Amstelveners en haar bezoekers. Nu de herinrichting van het dorp klaar is en de Dorpsstraat autoluw, wil D66 de groene verbinding met de noordelijke Poeloever en het Amsterdamse bos versterken.
Dit geldt ook voor de toekomstige overkapping van de A9. D66 wil dat de horeca bruist en richt zich op ruimte voor grotere terrassen, bijvoorbeeld op het Dorpsplein. Het dorp heeft veel parkeerruimte in het openbaar gebied en daarmee veel verstening. Daarom wil D66 onderzoeken of hier een centraal gelegen parkeergarage haalbaar is om het dorp meer kwaliteit en vergroening te bieden. Afhankelijk van uitkomsten van dit onderzoek kan dan hierover besluitvorming plaats hebben.

Vernieuwing in het Stadshart

D66 richt zich op een bruisend Stadshart dat – met een goede mix van cultuur, festivals, horeca, winkels en woningen – bijdraagt aan de economische vitaliteit van de stad. D66 wil meer groen, zitgelegenheden en gezellige verlichting op het Stadsplein.
D66 is voorstander van vernieuwing en verbetering van het Stadshart, inclusief nieuwe functies, woningen en terrassen, zolang dit gebeurt in samenspraak met inwoners en ondernemers.

Meer kansen op de arbeidsmarkt

D66 wil dat iedereen die kan werken, een baan kan vinden op een plek die bij hem of haar past. Door te werken ontstaat perspectief en wie werkt is vrijer en voelt zich beter. Werk is meer dan een salaris en financiële onafhankelijkheid. Werk is ook een plek waar je je ontwikkelt, sociale contacten opdoet en je zelfvertrouwen kweekt. Iedereen heeft talent en D66 wil meer doen om mensen de mogelijkheid te geven hun talenten via werk te benutten.

Werk moet altijd lonen

Wanneer Amstelveners met een uitkering de stap naar werk zetten, moeten zij geen last krijgen van verrekeningen van subsidies en toeslagen, waardoor ze er financieel op achteruit gaan.
Ook moet het wat D66 betreft makkelijker zijn om – naast een uitkering – vrijwilligerswerk te verrichten, een opleiding te volgen of bij te verdienen. Regels die dit alles in de weg staan, schaffen we af.

De banen van de toekomst

Ontwikkelingen als robotisering, automatisering en de energietransitie leiden tot een verschuiving op de arbeidsmarkt. De komende jaren zullen bestaande banen verdwijnen en nieuwe banen ontstaan. Door scholing en begeleiding bereiden we Amstelveners gericht voor op de arbeidsmarkt van de toekomst.
Samen met House of Skills helpen we Amstelveners hun vaardigheden verder te ontwikkelen en koppelen we hen aan banen die daarbij passen. Daarnaast stimuleert D66 werkgevers om niet alleen naar diploma’s te kijken. Ook ervaringen en vaardigheden van mensen tellen mee.

Werken in sectoren met tekorten

Op dit moment zijn er meer vacatures dan werkzoekenden. De bouw, ICT, horeca, de zorg en het onderwijs staan te springen om personeel. D66 wil dat het voor mensen makkelijker wordt om zich om te scholen naar werk met een tekort aan personeel (zorg, onderwijs, politie). De gemeente betaalt mee aan de kosten.
Mensen die vanuit een uitkeringssituatie doorstromen naar werk in het onderwijs of de zorg, krijgen een werkbonus wanneer zij minimaal drie jaar in de zorg of in het onderwijs blijven werken.

Jeugdwerkloosheid voorkomen

D66 blijft het uiterste doen om werkloosheid onder jongeren te voorkomen en terug te dringen. Dit doen we onder andere door te zorgen voor voldoende stageplekken, meer leerwerkbanen te realiseren en door specifieke coachingstrajecten voor jongeren te ontwikkelen.
Wat D66 betreft heeft de gemeente coaches en werkmakelaars beschikbaar die zich specifiek op jongeren richten. Daarnaast zet D66 zich in om binnen het MBO College Amstelland een werkcentrum te realiseren waarvandaan mbo-studenten aan het werk worden geholpen.

Meer inclusie op de arbeidsmarkt

D66 wil dat alle Amstelveners gelijke kansen hebben op een baan. D66 wil meer inclusie op de arbeidsmarkt, met extra aandacht voor ouderen, statushouders en mensen met een beperking. Door te investeren in scholing, ontwikkeling, begeleiding én door AM-Match – het sociale ontwikkelbedrijf van de gemeente – een stevigere positie te geven, helpen we meer Amstelveners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk.
Verder zorgen we ervoor dat inwoners zo min mogelijk belemmeringen ervaren als zij de overstap maken tussen de uitkering of dagbesteding en (beschut) werk.

Snellere en eenvoudigere werkgeversdienstverlening

D66 wil dat de dienstverlening aan werkgevers sneller, eenvoudiger en laagdrempeliger wordt. De gemeente moet voor een werkgever qua snelheid en kwaliteit net zo aantrekkelijk zijn als een uitzendbureau. Werkgevers die inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen, ontvangen van de gemeente begeleiding en ondersteuning en worden naar anderen toe naar voren gebracht als goed en aansprekend voorbeeld.

Startende ondernemers en zzp’ers krijgen ondersteuning

Wat D66 betreft kunnen startende ondernemers en zzp’ers rekenen op begeleiding, advies en ondersteuning van ervaren ondernemers. Bijvoorbeeld als ze een bedrijf willen opzetten, hun toekomststrategie willen vernieuwen, of vragen hebben over hun loopbaan. D66 wil dat hier een platform voor komt.

Discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken

Samen met bedrijven strijdt D66 tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en bij stages. We willen dat gemeente en bedrijven samenwerken om diversiteit op de werkvloer te bevorderen.