Vrijheid en veiligheid

Veiligheid begint bij de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Amstelveen is een gemeente waarin iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht seksuele voorkeur, afkomst of religie. Alhoewel Amstelveen een van de veiligste gemeenten van Nederland is blijft ook de komende jaren inzet vereist bij het tegengaan van discriminatie en criminaliteit.

Ook is er wat D66 betreft de komende jaren bijzondere aandacht voor het verbeteren van de veiligheid van kwetsbare groepen als ouderen en de LHBTQI-gemeenschap. We zetten daarnaast stappen om Amstelveen een inclusieve gemeente te maken waarin iedereen zich thuis kan voelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen ter bevordering van de veiligheid moeten wat D66 betreft altijd in verhouding staan tot de mate waarin de individuele vrijheid van inwoners mag worden ingeperkt.

Criminaliteitsbestrijding begint bij de jeugd

Jongeren die actief zijn in het maatschappelijk leven door te werken of te studeren komen aantoonbaar minder in aanraking met criminaliteit. D66 zet via jeugdzorg, jongerenwerk en het onderwijs daarom volop in op kansen voor jongeren. Jongeren hebben verder altijd recht op een tweede kans.

Meertalige gemeente

De gemeente Amstelveen herbergt meer dan honderd nationaliteiten. D66 is trots op de diverse achtergrond van onze gemeenschappen. Op verzoek van inwoners kunnen – na hun inschrijving – gemeentelijke brieven standaard ook in het Engels worden toegezonden.

Discriminatie: beter melden, beter aanpakken

Als er gediscrimineerd wordt moet dit worden gemeld. D66 wil het Antidiscriminatie-meldpunt bekender maken en zorgen voor meer laagdrempelige meldingsmogelijkheden in Amstelveen. Zo willen wij het Meldpunt in Amstelveense wijken verankeren door wijkcentra in te zetten als meldpunten.

Voorkomen van uitsluiting

De veelkleurigheid van Amstelveen is haar kracht. We spannen ons tot het uiterste in om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt in onze stad, onafhankelijk van waar je in gelooft, van wie je houdt, waar je bent geboren of hoe je eruitziet.
D66 zet zich vol overgave in om de rechtstaat te beschermen en om racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting tegen te gaan. Inclusie en gelijke kansen staan voor ons als een paal boven water.

Openlijk kunnen zijn wie je bent

D66 wil dat de gemeente, scholen, ondernemers en maatschappelijke organisaties publiekelijk uitdragen dat iedereen in Amstelveen welkom is, ook mensen die zich niet voelen passen in het ‘hokje’ man of vrouw. D66 wil verder dat allerlei vormen van onnodige sekseregistratie verdwijnen.

Ruim baan voor toegankelijkheid

Iedereen moet zich vrij kunnen bewegen door de stad. Toegankelijkheid blijft de norm in Amstelveen. Met hulp van ervaringsdeskundigen moet de gemeente blijven werken aan een stad waarin iedereen zich vrij kan verplaatsen en mee kan doen. Dus ook mensen met een fysieke, intellectuele, zintuiglijke of psychische beperking en/of een chronische ziekte.
Bedrijven en organisaties kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente om beter toegankelijk te worden. Er is bijvoorbeeld in het OV bij bushaltes en in streekbussen ruimte voor verbetering. Ook gebruik van bewegwijzering voor slechtzienden of slechthorigen wordt verder verbeterd.

Softdrugs en coffeeshops: pilot regulering

In Amstelveen worden als gevolg van illegale hennepteelt jaarlijks enkele woningen op last van de burgemeester gesloten. Ongecontroleerde illegale hennepteelt zorgt voor brandgevaarlijke situaties middenin woonwijken. Naast verscherpte handhaving hierop is ook regulering van de ‘achterdeur’ noodzakelijk.
Amstelveense jongeren zijn nu aangewezen op coffeeshops in Amsterdam. In overleg met de politie wordt bezien of ook in Amstelveen een coffeeshop gevestigd kan worden om zo de illegale handel in softdrugs te verminderen.

Veiligheid door samenwerking

Meer actie tegen woning- en autoinbraken

De komende jaren investeert de gemeente meer in het tegengaan van woning- en autoinbraken. Met gerichte huis-aan-huis acties worden huizen- en autobezitters gewezen op de risico’s. Door middel van meer preventieve maatregelen maken we het inbrekers moeilijker.

Geen ruimte voor (straat)intimidatie

Er is in Amstelveen geen ruimte voor straatintimidatie. Via een lokaal verbod op straatintimidatie en meer handhaving voorkomen we dat vrouwen of mannen zich op straat onveilig voelen.

Aandacht voor privacy in de publieke omgeving

De groei van het aantal camera’s in de publieke en private omgeving zorgt voor vraag naar een meer eenduidige richtlijn op het gebied van privacy. D66 is geen voorstander van de invoering van privacy-beperkende en racismegevoelige (veiligheids)maatregelen in de openbare ruimte.
Toezicht door camera’s in de openbare ruimte wordt altijd vooraf getoetst. De komende jaren werkt de gemeente daarom een richtlijn uit voor het privacy-proof plaatsen van camera’s door de gemeente, particulieren en bedrijven. Er komt voorlichting en handhaving over het ongeautoriseerd filmen van voorbijgangers met bijvoorbeeld mobiele telefoons.

Zichtbare en toegankelijke wijkagent

Verhoogde inzet van agenten in de regio, bijvoorbeeld als gevolg van evenementen of zware criminaliteit in bepaalde buurten, mag niet ten koste gaan van de inzet van wijkagenten in Amstelveen. De gemeente faciliteert de toegankelijkheid en zichtbaarheid van wijkagenten voor inwoners. Bij wisselingen worden inwoners daarvan op de hoogte gesteld.

Digitale fraude en babbeltrucs: voorlichting en preventie

Speciaal voor de Amstelveense ouderen wordt een actieprogramma gestart voor het herkennen van digitale fraudepogingen zoals phishing. Ook wordt d.m.v. voorlichtingsavonden in wijkcentra ouderen geleerd om babbeltrucs van malafide huis-aan-huis criminelen vroegtijdig te herkennen.

Onveilige situaties thuis bestrijden

Voor huiselijk geweld, burenruzies of intimidatie in buurten of wijken is in Amstelveen geen ruimte. In samenwerking met hulporganisaties en de politie creëert de gemeente Amstelveen een meldpunt waar slachtoffers situaties -ook anoniem- kunnen melden.

Brandveilige gebouwen

De gemeente Amstelveen heeft de afgelopen jaren een aantal keren te maken gehad met brand-incidenten. Om die te voorkomen wil D66 meer regie en inzet voor het brandveilig maken van onze bebouwde omgeving.
De gemeente maakt daarom middelen vrij voor het plaatsen van blus- en rookmelders, zeker bij wooncomplexen voor studenten en ouderen. Er komt bijzondere aandacht voor het brandveilig maken van onze lokale monumenten.

Actie tegen ondermijning

Het actieprogramma voor het tegengaan van ondermijnende criminaliteit wordt doorgezet en uitgebreid. De toepassing van de Wet BIBOB gaat – naast de horeca – voor meer sectoren gelden. Voor de controle hierop worden middelen vrijgemaakt.