Recreatie en cultuur

Recreatie

D66 hecht veel waarde aan het groene karakter van Amstelveen. Het draagt bij aan een gezonde, prettige leefomgeving. Een bijzondere prestatie, zeker gezien onze ligging in een stedelijke omgeving. Doordat we de komende jaren fors groeien als stad is het voor ons een belangrijke uitdaging om die leefomgeving aantrekkelijk en gezond te houden.
D66 wil dat alle Amstelveners gezonde lucht kunnen inademen en op korte afstand van parken, water en groenvoorzieningen wonen.

Water en groen als recreatie

Veel Amstelveners hebben geen tuin of weinig buitenruimte. Daarom bieden het water, de heemparken en groenvoorzieningen een ideale gelegenheid – voor iedere inwoner – om te ontspannen. D66 wil ruimte bieden voor recreatie, sport, festivals en evenementen, waarbij we tegelijkertijd blijven waken over de kwaliteit van het groen en water in onze stad.

Meer natuur en recreatiemogelijkheden

D66 wil natuur- en recreatiemogelijkheden in en rondom Amstelveen verder uitbreiden. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar opties aan de randen van het Amsterdamse bos. Ook wil D66 in de nieuwe wijken van Amstelveen ruimte voor speelbadjes voor kleine kinderen.

Toekomst Amsterdamse bos

Het Amsterdamse bos ligt grotendeels op Amstelveens grondgebied, terwijl het beheer in handen is van de gemeente Amsterdam.
D66 wil dat Amstelveen en Amsterdam veel intensiever samenwerken als het gaat over de toekomst van het Amsterdamse bos.

Festivals: levendig- en leefbaarheid

D66 wil de balans bewaken tussen de levendigheid die evenementen met zich meebrengen en de leefbaarheid voor de omgeving die soms in het gedrang komt. Leefbaarheid staat hoog in het vaandel, maar het leven en wonen in een stad als Amstelveen brengt ook enige overlast met zich mee. Het volledig uitsluiten van geluids- of andere vormen van overlast is praktisch onmogelijk.

Kunst en cultuur voor iedereen

Kunst en cultuur zijn de aanjager voor individuele en maatschappelijke ontwikkeling en zorgen voor verbeelding, reflectie en vermaak. Iedereen moet in de gelegenheid worden gesteld om te kunnen genieten van een breed aanbod; van opera tot urban en van festivals tot kamermuziek.
Met de groei van Amstelveen moet ook het aanbod van kunst en cultuur meegroeien. Daarom investeert D66 de komende periode overtuigd in kunst en cultuur voor alle Amstelveners. We faciliteren vernieuwende en ambitieuze initiatieven binnen de sector, we verdiepen de cultuureducatie voor onze jeugd en we maken kunst en cultuur toegankelijker voor alle Amstelveners.

Kunst en cultuur: vanaf peuteropvang tot in verzorgingstehuis

D66 wil dat iedereen op een laagdrempelige manier met kunst en cultuur te maken kan krijgen. Daarom stimuleert D66 kunst en cultuur vanaf de peuteropvang tot in het verzorgingshuis. Op iedere leeftijd bieden Amstelveense cultuurvoorzieningen een waaier aan creativiteit, verbinding, ontroering, begrip en samenwerking.
Van de professionele muziekdocent in de klas tot een speciaal begeleid bezoekuur voor dementerenden aan onze musea. Voor inwoners met een laag inkomen nemen we drempels weg die toegang tot kunst en cultuur belemmeren.

Kunst in de openbare ruimte

D66 maakt ruimte voor experimenten en zorgt voor meer kunst in openbare ruimte. Waarbij inwoners zo veel mogelijk zelf bepalen welke kunstwerken zij in hun wijk krijgen. D66 ziet onze wijkcentra graag meer als cultuurhuizen waar de ervaring van kunst en cultuur dicht bij inwoners wordt gebracht, waar kunstenaars tentoonstellingen kunnen houden en waar de ontwikkeling van talent centraal staat.

Sterker uit de crisis

De coronacrisis heeft zijn sporen nagelaten en veel van onze culturele instellingen staan onder druk. D66 wil de culturele basis in Amstelveen verstevigen en ondersteunt de sector onverminderd om sterk uit de crisis te komen. Wij stimuleren het cultureel ondernemerschap van onze instellingen en verwachten dat zij het kunst- en cultuuraanbod vernieuwen, dat zij initiatieven ontplooien om bezoekersaantallen te verhogen en zorgen voor een efficiënte bedrijfsvoering.
We vertrouwen daarbij maximaal op de eigen kracht van de culturele instellingen. Wanneer nodig vervult de gemeente een ondersteunende rol.

Ambitieus samenwerken

D66 daagt de culturele instellingen uit tot een ambitieuzere onderlinge samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van cultuureducatie en een rijker aanbod van kunst en cultuur, maar ook op het gebied van communicatie en PR.
Met name tussen het Cobra Museum en Museum Jan ziet D66 mogelijkheden tot verdere wisselwerking en wederzijdse versterking.

Onze musea: positie heroverwegen

Amstelveen groeit, behoeften van inwoners veranderen en de culturele sector is volop in beweging. D66 wil een fundamentele heroverweging van hoe de blijvende waarde van onze musea voor Amstelveen en haar inwoners kan worden vergroot.
Wanneer één (organisatorisch) museum onderbouwd leidt tot meer kwaliteit en een stevigere positie in de culturele sector, dan is D66 daar voorstander van.

Evenredige verdeling van geld

D66 wil dat geld voor culturele instellingen evenrediger wordt verdeeld. Wij willen duidelijke en transparante criteria op basis waarvan deze verdeling plaatsvindt.

Meer ruimte, meer lokale binding

Om meer ruimte te maken voor individuele kunstenaars en kleine collectieven introduceren we pop-up ateliers. Ook wil D66 dat onze musea meer aandacht besteden aan Amstelveense kunstenaars en de geschiedenis van Amstelveen. Dit geeft binding in de Amstelveense samenleving.

Onze culturele voorzieningen op een podium

D66 wil een jaarlijks terugkerend stadsevenement waarbij de prachtige culturele voorzieningen die Amstelveen rijk is, duidelijk op de kaart worden gezet. De introductie van een tweejaarlijkse kunstmarkt ziet D66 als een verrijking van mooie evenementen (Diwali, Cherry Blossom-festival) die we in Amstelveen al hebben. Bij evenementen gericht op kunst en cultuur is er extra aandacht voor verbinding met onze jeugd.

Rijker aanbod cultuureducatie

Cultuuronderwijs is niet alleen leuk en inspirerend, het zorgt ook voor historisch besef en draagt bij aan de vorming van een eigen identiteit. Daarom wil D66 kinderen en jongeren al vroeg met kunst en cultuur in aanraking brengen.
Naast de invoering van de Rijke Schooldag willen wij een rijker aanbod voor cultuureducatie en dat het voor scholen makkelijker wordt om een pakket voor cultuureducatie af te nemen.

Meer poëzie in het straatbeeld

Poëzie is een verrijking van het culturele aanbod en speelt een belangrijke rol bij het verbinden van Amstelveners met elkaar en met de stad.
D66 wil meer poëzie aanbrengen in het straatbeeld en wil een Amstelveense jeugdstadsdichter met aandacht voor spoken word.

P60 als culturele huiskamer van de stad

D66 wil dat P60 zich meer ontwikkelt als cultureel centrum waar talent – jong en oud – ruim baan heeft om zich te ontwikkelen en te laten zien. P60 moet een plek zijn waar startende artiesten live ‘podiummeters’ kunnen maken en waar volop ruimte is voor cabaret, muziek, dans, toneel, creatieve cursussen, cultuureducatie, audities en try-outs.
Wat D66 betreft wordt P60 multifunctioneel ingezet en ontwikkelt het zich meer als ‘huiskamer van de stad’ waar culturele, sociale en maatschappelijke functies bij elkaar komen.

Belemmerende regels schrappen voor meer evenementen

Evenementen leveren een onmisbare bijdrage aan bruisend Amstelveen en bieden een platform voor ontmoeting en culturele verrijking. D66 wil onnodige regels in het Amstelveense evenementenbeleid schrappen en wil dat het beleid meer maatwerk mogelijk maakt.
D66 wil dat de gemeente kleinschalige evenementen in wijken stimuleert en waar nodig subsidieert als die een maatschappelijke bijdrage leveren aan ontmoeten en samenzijn (24H Amstelveen, Diwali).

Stadsplein als stadspodium

D66 wil dat het Stadsplein zich meer ontpopt als stadspodium in de openlucht. Hier moet het hele jaar door allerlei leuks te beleven zijn. Van kinderconcerten en dansevenementen tot theatervoorstellingen en open podia.
Wat D66 betreft wordt de programmering op het Stadsplein afgestemd op de programmering van P60, Schouwburg, Platform C en straks de Pathé-bioscoop. Hierdoor kunnen mensen meer genieten van het ruime aanbod en hebben zij een rijkere cultuurervaring in het culturele centrum van onze stad.

Beeldenroute met groene kunstwerken

D66 is een groot voorstander van een beeldenroute tussen het Cobramuseum en museum Jan. De verbreding en verlaging van de A9 bieden nu een uitgelezen kans zo’n beeldenroute te realiseren.
In plaats van de huidige galerie onder de A9, wil D66 groen en kunst integreren op de traverse over de A9. D66 investeert in groene kunstwerken en ruimte voor street art.

In de stad naar de bioscoop

D66 wil dat er een hypermoderne nieuwe Pathé-bioscoop in het Stadshart van Amstelveen komt. Zo blijft het Stadsplein in combinatie met de horeca ook in de avonduren levendig. De bioscoop heeft niet alleen een meerwaarde voor het Stadshart, maar voor heel Amstelveen en de regio. Met de komst van de bioscoop wil D66 de cultuurstrip als geheel opwaarderen en levendiger maken.

Bibliotheek: versterking maatschappelijke functie

De Amstelveense bibliotheek speelt een belangrijke rol in het bevorderen van kansengelijkheid. Naast dat het nog steeds een plek is waar inwoners de gelegenheid hebben om in boeken te neuzen en te lezen, wil D66 dat de bibliotheek nóg meer een plek wordt waar mensen elkaar ontmoeten. Waar zij informatie vinden en uitwisselen, activiteiten organiseren en waar verschillende culturele, sociale en maatschappelijke functies bij elkaar komen.
Hiervoor is een bestendige samenwerking met onder andere culturele instellingen, wijkcentra, Participe en bijvoorbeeld het jongerenwerk nodig. D66 wil daarnaast de functie van centraal-informatiepunt versterken, en extra investeren in programma’s om taal, reken- en digitale vaardigheden van Amstelveners te verbeteren.