Saloua Chaara

Saloua Chaara – D66 Amstelveen - Beeld: Barbara Salem/D66

Saloua Chaara is sinds 2014 gemeenteraadslid en woordvoerder voor de onderwerpen onderwijs, jeugd, en werk en inkomen. In het dagelijks leven werkt ze voor het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag.

  • 35 jaar
  • Amsterdam
  • Amstelveen
  • Zij/haar

Ik ben actief geworden voor D66 en ik ben de politiek ingegaan omdat ik geloof in vrijheid, tolerantie en kansengelijkheid. Omdat ik sociale onrechtvaardigheden in de samenleving wil aanpakken. Omdat ik op wil komen voor kinderen en jongeren die opgroeien in een weinig stimulerende omgeving. Maar ook omdat ik mensen die om welke reden dan ook op achterstand staan, kansen wil bieden om hun vrijheid te benutten en de beste versie van zichzelf te zijn.

Sinds 2018 heb ik de eer om namens D66 volksvertegenwoordiger te zijn in Amstelveen. Ik heb het raadswerk met veel overtuiging, toewijding en vooral ook veel plezier gedaan. In alles wat ik heb gedaan was het zorgen voor gelijke kansen een duidelijke rode draad.

Zo heb ik heb me hard gemaakt voor inclusief onderwijs in Amstelveen. Omdat ik geloof dat inclusieve samenleving begint bij inclusieve scholen waar kinderen samen leren, spelen en opgroeien.
Waar je ook vandaan komt, wie je ouders ook zijn en ongeacht een eventuele ziekte of beperking. Ik accepteer niet dat kinderen met bijvoorbeeld autisme, een chronische ziekte of een lichamelijke beperking, te snel worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs omdat scholen niet goed weten aan te sluiten bij wat deze kinderen nodig hebben. Voor deze kinderen moet veel meer op reguliere scholen plaatsgemaakt worden.
Ik zal me daarom hard blijven maken voor gelijke kansen voor álle Amstelveense kinderen via de beste en meest inclusieve scholen in onze stad.

Naast inclusief onderwijs, heb ik de afgelopen jaren op andere manieren gewerkt aan meer perspectief en kansen voor Amstelveners die op welke manier dan ook op achterstand staan. Zoals jongeren met schulden, Amstelveners zonder stage of werk, mensen die problemen hebben met lezen en schrijven, minima, statushouders, maar ook Amstelveners met ongelijke kansen op een goede gezondheid. Meer vrijheid, kansengelijkheid en inclusie in Amstelveen is wat mij drijft om als gemeenteraadslid verder te gaan.

Mijn lievelingsplek in Amstelveen is toch echt de Middelpolder. De Middelpolder is een plek dichtbij mijn huis waar ik regelmatig vroeg in de ochtend of aan het einde van de dag te vinden ben. Om tot rust te komen, om mijn gedachten te ordenen of om gewoon te genieten van het groen dat onze prachtige stad te bieden heeft.

Amstelveen kent een aantal opgaven die schreeuwen om de progressieve benadering van D66.
In de eerste plaats noem ik de groei van onze stad. Amstelveen levert een flinke bijdrage aan het oplossen van het woningtekort. In de periode tot 2040 komen er in totaal bijna 10.000 woningen bij voor alle doelgroepen. Het is heel bijzonder om als Amstelvener mee te denken over hoe de stad er uit komt te zien. De groei van onze stad biedt kansen om Amstelveen mooier, duurzamer en groener te maken, om kansenongelijkheid aan te pakken én om te zorgen voor meer betaalbare woningen voor iedereen.

Ten tweede de aanpak van de (gevolgen van) klimaatverandering en het tegengaan van de stikstofcrisis. Het is overduidelijk dat onze klimaatambities omhoog gaan. Dit biedt kansen om Amstelveen klaar te maken voor de toekomst. Met duurzame huizen, schone en duurzame energie en veel groen in de Amstelveense wijken. Als raadslid ga ik werken aan een rechtvaardige uitvoering waarbij iedereen mee kan doen, de vervuiler betaalt en niemand achterblijft.

Tenslotte noem ik het versterken van kansengelijkheid door te investeren in kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en de rijke schooldag. Maar ook door het beroepsonderwijs te versterken. Er is in onze regio een schreeuwende behoefte aan vakmensen. Dit wordt alleen maar versterkt door de bouw van een groot aantal woningen en de energietransitie. Dit alles biedt kansen om het vakonderwijs in Amstelveen te versterken en om te stimuleren dat meer leerlingen naar technische richtingen instromen in het voortgezet onderwijs en vanuit het voortgezet onderwijs naar het MBO.

Ik wil ervoor zorgen dat Amstelveen de stad is met het beste onderwijs met de meest inclusieve scholen. Ik wil dat scholen meer mogelijkheden krijgen om leerlingen die dit nodig hebben, meer aandacht en ondersteuning te geven. Dat er oplossingen komen die leiden tot een uitgestelde selectie als kinderen in groep acht zitten, maar er nog niet klaar voor zijn om de stap naar de middelbare school te zetten. En ik wil dat op alle Amstelveense scholen rijke schooldagen komen. Dit zijn schooldagen met een breed scala aan wat wij nu nog kennen als buitenschoolse activiteiten – zoals voorschool, kinderopvang, sport, kunst, cultuur, huiswerkbegeleiding, muziek en het ontdekken van techniek en natuur.

Ik wil dat Amstelveen toegankelijker, meer dienend en makkelijker benaderbaar wordt. Dit betekent dat de gemeente in haar dienstverlening altijd uit moet gaan van de menselijke maat, begrijpelijk en bereikbaar moet zijn en vertrouwen moet geven aan Amstelveners. Daarnaast wil ik dat Amstelveners beter en meer meedenken en meebeslissen over hun eigen stad. Hierbij heb ik bijzondere aandacht voor de belangen en de inspraak van jongeren.

Tenslotte wil ik sportdeelname van Amstelveners vergroten. Door financiële of fysieke belemmeringen weg te nemen die ouders en kinderen ervan weerhouden te sporten. Door te zorgen voor genoeg vrij toegankelijke speelplaatsen en sportveldjes in de wijken. En door te zorgen voor genoeg sportfaciliteiten in de openbare ruimte.