Duurzaamheid, groen, klimaat

De komende jaren zijn cruciaal voor het klimaatbestendig maken van de gemeente Amstelveen. Om onze stad goed achter te laten voor volgende generaties is meer ambitie nodig bij het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Amstelveen is een prachtige stad met natuurparken, diverse wijken en veel groen. D66 wil dit behouden maar klimaatverandering veroorzaakt steeds extremere weersomstandigheden en een stijgende zeespiegel. De komende jaren verhogen we daarom onze lokale ambities voor het klimaatadaptief, circulair en CO2-neutraal maken van de gemeente Amstelveen. Dit doen we op een rechtvaardige manier, waarbij alle Amstelveners gelijke kansen krijgen om daarin mee te gaan. Daarbij heeft D66 bijzondere aandacht voor de sociale kant van de energietransitie en een duidelijke communicatie met inwoners. Want uiteindelijk valt of staat die energietransitie met draagvlak bij, en betrokkenheid van alle Amstelveners.

De gemeente voorop in duurzaamheid

De gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om verduurzaming. D66 is trots op de grote stappen die in afgelopen jaren zijn gezet, zoals het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en het plaatsen van zonnepanelen op steeds meer publieke gebouwen.

Route naar 2030/2040

D66 wil dat de gemeente een duidelijk pad uitstippelt om het wettelijk verplichte CO2-reductiedoel van 2030 te bereiken en een 95% reductie in 2040.

Meer middelen voor duurzaamheid

Om de klimaatambities te verwezenlijken is er structureel meer geld nodig. De gemeente zal met eigen middelen het budget structureel met miljoenen moeten verhogen. D66 dringt er bij de Rijksoverheid op aan dat de gemeente hier fors hogere budgetten voor krijgt.

Hergebruik grondstoffen bij bouwprojecten

Voor alle gemeentelijke objecten zoals banken en lantarenpalen, maar ook bij renovatie van verkeerswegen en paden geldt dat zo veel mogelijk materialen moeten worden hergebruikt. Amstelveen streeft naar het realiseren van een materialen-hub voor herbruikbare materialen voor de openbare ruimte en werkt hier waar mogelijk op samen met andere gemeenten.

Circulair inkopen

Circulair inkopen en aanbesteden wordt de norm in Amstelveen. Bij het selecteren van aanbestedingen kijkt de gemeente naar de true pricing (inclusief externe kosten zoals CO2-uitstoot, etc.) van een product in plaats van enkel de laagste prijs.

Elektrisch wagenpark

De gemeente elektrificeert het gemeentelijk wagenpark en zorgt voor zero-emissie (uitstoot) van gemeentelijke machines en voertuigen. D66 is er bijvoorbeeld voorstander van om de invoering van emissie-loze vuilniswagens en brandweerwagens zo snel als dat technisch kan door te voeren.

Inwoners betrekken bij vergroening

Om de klimaatambities te behalen is draagvlak onder onze inwoners cruciaal. D66 wil dat de gemeente de komende jaren veelvuldig en op een laagdrempelige manier met Amstelveners in gesprek gaat over de haalbaarheid van plannen en hun ideeën en zorgen.

Bewoners helpen bij de energietransitie

Amstelveners hebben een sleutelrol bij de verduurzaming van onze stad. Bij de beperking van de CO2 -uitstoot van de fysieke (gebouwde) omgeving, speelt de gemeentelijke overheid een grote rol. De gemeente ondersteunt Amstelveners met bijvoorbeeld gemeenschappelijke inkoopacties voor zonnepanelen, energievouchers en bij het scheiden van afval en het isoleren van hun woning.

Betaalbare verduurzaming

De verduurzaming van woningen moet voor alle woningeigenaren betaalbaar zijn. D66 wil dat woningeigenaren ontzorgd worden, zowel in financieel opzicht als bij de uitvoering.

Duurzame woningcorporaties

Juist woningcorporaties spelen een grote rol bij het realiseren van de energietransitie. D66 continueert de prestatieafspraken die tussen de gemeente en woningcorporaties zijn gemaakt over de verbetering van energiezuinigheid van woningen.
Huurders met een lager inkomen krijgen extra ondersteuning bij de verduurzaming van hun huurwoningen.

Energiecoaches en energieadviseurs

D66 wil een verdere professionalisering van energiecoaches en energieadviseurs. D66 zorgt voor een uitbreiding van het netwerk en de kennis van zowel vrijwilligers als professionals. We zorgen voor een grote beschikbaarheid van instrumenten (bijvoorbeeld infraroodcamera’s), kennis over energielabels en input op het terrein van wijkplannen.

Duurzame warmtebronnen

D66 wil dat er prioriteit wordt gegeven aan het uitrollen van andere duurzame warmtebronnen voor Amstelveen. Zoals aardwarmte- en waterbronnen.

Verduurzaming huurders stimuleren

D66 wil huurders stimuleren om zelf kleine energiebesparende maatregelen te treffen die direct bijdragen aan energiebesparing en wooncomfort, zoals radiatorfolie of tochtstrippen.

Verduurzaming huurders stimuleren

D66 wil de verhuurders van woningen stimuleren om grotere energiebesparende maatregelen te treffen, zoals glas-, dak, of gevelisolatie. De huurder profiteert hiervan dus ligt een redelijke huurverhoging voor de hand. D66 wil onderzoeken hoe, naast de gemeente, stichting Woon! een rol kan spelen in het komen tot afspraken tussen verhuurders en huurders.

Wijkgericht verduurzamen

Verduurzaming is maatwerk: een jaren 30-wijk heeft een andere aanpak nodig dan nieuwere wijken. D66 wil in kaart brengen welke wijk welk type duurzaamheidsinterventie nodig heeft. Deze inventarisatie gaat gepaard met een actieplan om verduurzaming te versnellen.

Duurzaam bouwen met duurzame materialen

In overleg met aannemers en ontwikkelaars wordt gekeken naar gebruik van duurzame bouwmaterialen – zoals hout – bij de realisatie van nieuwe bouwprojecten in de gemeente.

Circulaire economie: afval als grondstof

Een circulaire economie is essentieel bij de aanpak van klimaatverandering. Het voorkomt verspilling van waardevolle grondstoffen en biedt een kans voor innovatie, groei en banen. De kosten voor afvalinzameling gaan we eerlijker verdelen op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Betere afvalscheiding stimuleren

De komende jaren blijft de gemeente werken aan het verbeteren van de voorscheiding bij afvalscheiding. D66 blijft werken aan voorlichting over afvalscheidingsverbetering voor inwoners en bedrijven.

Lagere heffing bij betere afvalscheiding

D66 is een voorstander van het principe ‘de vervuiler betaalt’. De komende jaren onderzoeken we welke stappen we kunnen zetten op dit vlak, zoals de verlaging van tarieven voor alleenstaande huishoudens ten opzichte van tarieven van meerpersoonshuishoudens. Ook kijken we naar het verbeteren van de afvalscheiding bij hoogbouw, het ophalen van grofvuil (elektrisch), het versterken van de handhaving en een aanpak snoeproutes bij scholen.

Mobiele milieustraten

Op basis van de behoefte van inwoners kijkt D66 naar de mogelijkheid om specifieke afvalstromen zoals elektronica, metalen of medicijnafval, gratis gescheiden in te leveren. Hiermee wordt onder andere gezorgd voor een betere en laagdrempelige scheiding van afval dat niet als restafval aangeboden hoeft te worden. Ook biedt dit een communicatieve kans om afvalscheiding bij de mensen onder de aandacht te brengen.

Duurzaam ondernemen

Steeds meer ondernemers zien de noodzaak om te verduurzamen. De gemeente helpt ook deze groep door het aanbieden van gratis scans om te onderzoeken of bedrijfsdaken geschikt zijn voor zonnepanelen, of met subsidie voor duurzame terrasverwarming.

Bedrijfsdaken maximaal benutten

Met de beperkte ruimte die we hebben in Amstelveen, wil D66 het potentieel op bedrijfsdaken maximaal benutten om daar zonnepanelen op te plaatsen. Vanaf 2022 krijgen gemeenten de mogelijkheid om bedrijven te verplichten om zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen.
Wat D66 betreft gaan we dit ook invoeren in Amstelveen. Daken van gemeentelijke gebouwen worden volledig benut.

Energielabel C

Per 1 januari 2023 moeten bedrijven verplicht minimaal energielabel C hebben. D66 wil bedrijven beter informeren en adviseren om hun energielabel te verbeteren. Dit samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die hier verantwoordelijk voor is.

Energiebesparing bedrijven

Naast inwoners hebben ook bedrijven een rol bij het realiseren van energiebesparing. D66 wil aandacht voor de rol van bedrijven bij het realiseren van energiebesparing en daarbij inzet plegen de Wet milieubeheer, waarbij bedrijven alle mogelijke energiebesparende maatregelen moeten nemen die zich binnen vijf jaar aantoonbaar terugverdienen.

Natuur, milieu en groen

Een groene aantrekkelijke leefomgeving heeft een positief effect op het milieu. Bomen zorgen voor CO2-reductie, zuiveren de lucht, zorgen voor de regulatie van regenwater en verhogen de biodiversiteit. Maar groen heeft ook positieve effecten op onze gezondheid en zorgt voor verbinding, bijvoorbeeld door buurtmoestuinen of groene schoolpleinen. We betrekken inwoners zoveel mogelijk bij onze groene ambities.

Groen moet je doen!

De campagne ‘Groen moet je doen!’, waarvoor inwoners ideeën konden aandragen voor het vergroenen van Amstelveen, was zeer succesvol. D66 wil inwoners blijven betrekken bij het vergroenen van de stad. We gaan daarom verder met ‘Groen moet je doen!’

Onttegelen en klimaatadaptieve tuinen

De komende jaren blijven we werken aan het onttegelen en vergroenen van Amstelveense binnentuinen. Door middel van voorlichting en positieve prikkels stimuleren we inwoners om te kiezen voor een klimaatadaptieve tuin.

Meer bomen

In Amstelveen zijn we zuinig op onze bomen. In de openbare ruimte kappen we alleen bomen die gevaar, overlast of schade opleveren. Of om bijvoorbeeld ruimte te creëren voor kwalitatief beter groen. Groen dat verdwijnt wordt volledig gecompenseerd.
D66 is kritisch op bomenkap op privéterrein en onderzoekt daarom de effectiviteit van het invoeren van een kapvergunning. We versnellen het terugplaatsen van alle gekapte (A9 en Amstelveenlijn)bomen, en onderzoeken op welke plekken in Amstelveen er extra bomen kunnen worden toegevoegd.

Ecologisch groenbeheer

D66 wil ecologisch groenbeheer om de biodiversiteit in Amstelveen te ondersteunen. Voor bomentuinen wil D66 een vergelijkbare regeling als voor geveltuinen zodat bewoners hun straat verder kunnen vergroenen.

Groene daken en wanden

De subsidie voor groene daken en muren is een van de meest succesvolle initiatieven van de gemeente Amstelveen. Wat D66 betreft gaan we hier mee door. Ook grijze publieke gevels, viaducten en wanden langs wegen willen wij de komende jaren vergroenen, om CO2 af te vangen en om de stad een nog groenere uitstraling te geven.

Bomendepots

Bomendepots zijn plekken waar burgers, boswachters en gemeenten jonge (stekken van) bomen en struiken ‘s winters kunnen inleveren, en waar boeren, burgers en gemeenten deze op bestelling weer gratis op kunnen halen om te planten.

Duurzame lokale landbouw

Landbouw- en grasland stoten grote hoeveelheden CO2 uit door de oxidatie van veen i.v.m. het lage waterpeil. D66 voert actief overleg met het waterschap en lokale boeren over hoe de verduurzaming van de lokale landbouw kan worden vormgegeven.

Groene corridor of nieuw bos in Amstelveen

De natuur staat onder druk, daarom pleit D66 voor een ecologische verbinding tussen de Westeinderscheg met daarin het dichte en waterrijke Amsterdamse bos en de open landschappelijke Amstelscheg. De realisatie van een nieuw bos of groene corridor in de Noorder Legmeerpolder in Amstelveen Zuid kan bijdragen aan een betere biodiversiteit. Dit nieuwe gebied is van belang voor de natuur maar ook als recreatiegebied voor de Amstelveners.

Schonere lucht

Binnen onze lokale mogelijkheden zorgen we dat de lucht zo schoon mogelijk is. Luchtverontreiniging wordt lokaal vaak veroorzaakt door verkeersuitlaatgassen. Daarom zet D66 in op schoner vervoer. Ook overwegen we het verlagen van de snelheid of milieuzones daar waar de luchtkwaliteit te slecht is om gezond te kunnen wonen. We richten ons op het voorkomen van overlast door houtstook.

Betere waterkwaliteit

Voor de verbetering van de waterkwaliteit binnen de gemeente is een gezamenlijke aanpak door waterschap en gemeente essentieel. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor de ecologie en dieren. De aanwezigheid van waterplanten, helderheid van het water en vervuiling door zwerfvuil bepalen hoe bewoners de waterkwaliteit beleven. D66 streeft naar een hoge belevings- en ecologische waarde van het water in Amstelveen.

Aandacht voor dierenwelzijn

Op het vlak van dierenwelzijn gaat D66 voor een intensievere samenwerking met partijen die zich bezig houden met dieren. Gezelschapsdieren zijn belangrijk voor mensen. Bij de aanschaf en zorg voor dieren kan een betere voorlichting en educatie worden gegeven, bijvoorbeeld over het belang van het chippen van kittens, en door natuur- en milieu-educatie (NME)-programma’s voor kinderen. Elk dier verdient altijd goede zorg. Bij de beheersing van plaagdieren geeft D66 de voorkeur aan diervriendelijke methoden.