Onderwijs en kansengelijkheid

D66 wil dat Amstelveen de stad is met de beste en meest inclusieve scholen waar voor álle kinderen plek is. In moderne schoolgebouwen, met een divers onderwijsaanbod, gegeven door voldoende goede leraren. Goed onderwijs vormt de basis voor een vrije samenleving waarin iedereen de kans krijgt om de beste versie van zichzelf te zijn. Voor D66 is de school een plek die ook buiten schooluren een belangrijke functie vervult en onze wijken kan verrijken. Een plek voor educatie, zorg, welzijn, ontmoeting en ontspanning.

Inclusief onderwijs: plek voor alle kinderen

D66 wil dat talenten de kans krijgen om zich volledig te ontwikkelen. Dat kan alleen als kinderen naar een school gaan waar ze het best tot hun recht komen. Dit moet zoveel als mogelijk op een reguliere school in de eigen wijk. Daarom stimuleert D66 inclusie in het onderwijs, waar kinderen met een aanvullende onderwijs-/zorgbehoefte extra aandacht krijgen. Wanneer er extra begeleiding nodig is, moet er voldoende ruimte zijn in de schoolgebouwen en moet professionele ondersteuning beschikbaar zijn. Door jeugdhulp op schoolniveau te organiseren, krijgen kinderen sneller hulp. Zo wordt voorkomen dat kinderen (verder) achterop raken. Daarom krijgen scholen een vast zorgteam ter beschikking. Dat team bestaat ten minste uit een schoolpedagoog, een schoolverpleegkundige, een schoolpsycholoog en iemand van jeugdhulp.

Recht op onderwijs

Alle kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs. Ook wanneer er sprake is van bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen, leer- of gedragsproblemen, hoogbegaafd zijn, of een combinatie daarvan. D66 accepteert niet dat leerlingen (met ontheffing van leerplicht) thuis komen te zitten, omdat ze als ‘niet schoolgeschikt’ worden geacht en/of niet terechtkunnen in het onderwijs. Terwijl zij zich wél kunnen ontwikkelen en kunnen leren. Wat D66 betreft is de gemeente en zijn scholen áltijd hoofdverantwoordelijk om ervoor te zorgen dat leerlingen naar school kunnen blijven gaan.
D66 wil dat hier met scholen en samenwerkingsverbanden bindende afspraken over worden gemaakt en dat de gemeente hier strak op stuurt.

Gemengde scholen en eerlijk aannamebeleid

D66 wil dat kinderen met verschillende achtergronden elkaar op school kunnen ontmoeten en dat Amstelveense scholen een afspiegeling zijn van de wijken. Er worden afspraken gemaakt met schoolbesturen om tweedeling in het onderwijs tegen te gaan en om het aannamebeleid in Amstelveen eerlijker en transparanter te maken.
D66 stimuleert ouderinitiatieven om scholen te mengen en beloont scholen die zich inzetten voor gemengde scholen.

Ongelijk investeren voor gelijke kansen

D66 wil dat elke Amstelveense school een goede keuze is. Daarom moet kansenongelijkheid in onderwijs worden tegengegaan door ‘ongelijk te investeren’. Scholen met bijvoorbeeld meer kinderen die extra stimulering kunnen gebruiken, of scholen met een lerarentekort, kunnen rekenen op extra ondersteuning.

Personeelstekorten aanpakken in onderwijs en kinderopvang

Leraren en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang vormen de basis van de ontwikkeling van onze kinderen. Een groeiend tekort aan leraren en medewerkers in de kinderopvang bedreigt de kwaliteit van het onderwijs. Daarom ondersteunen we scholen en kinderopvangorganisaties bij het aanpakken van hun personeelstekorten. We stimuleren vernieuwingen en andere organisatievormen in onderwijs en kinderopvang en investeren in een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Zo krijgen leraren voorrang en hulp bij het vinden van een betaalbare woning, zorgen we voor meer handen in de klas en bekijken we voorzieningen zoals volledige reiskostenvergoedingen en gratis parkeerplekken.

Schoolleiders maximaal ondersteunen en betrekken

Goede schoolleiders zijn wezenlijk voor goed onderwijs en gelijke kansen voor onze kinderen. D66 ondersteunt schoolleiders waar mogelijk en geeft hen meer directe zeggenschap over de jeugd- en onderwijsplannen van de gemeente.

Taalachterstanden zo vroeg mogelijk aanpakken

Taal draagt bij aan talentontwikkeling, gelijke kansen en is een randvoorwaarde om onderwijs te volgen. Kinderen bij wie taalachterstanden dreigen te ontstaan, kunnen rekenen op extra ondersteuning. Bijvoorbeeld via de voorschool en via taalactiviteiten op school. D66 zorgt er samen met het onderwijs voor dat er voldoende leraren zijn die NT2-onderwijs kunnen geven. Ook stimuleert D66 dat op alle scholen in Amstelveen een schoolbibliotheek is en een Amstelveens leesoffensief. Door dit leesoffensief gaan kinderen en jongeren meer lezen en wordt hun leesplezier vergroot.
D66 heeft ook aandacht voor ouders: om taalachterstanden serieus aan te pakken moeten we ons ook richten op de taalomgeving thuis. Ouders kunnen rekenen op goed taalonderwijs, voldoende taalklassen, en taalactiviteiten voor kinderen en ouders op en rondom de school.

Een kansrijke start op de basisschool

Ieder Amstelveens kind moet zich als baby of peuter optimaal kunnen ontwikkelen. Om kinderen voor te bereiden op een kansrijke start op de basisschool, pleit D66 ervoor dat ieder kind vier dagen per week gratis naar de kinderdagopvang kan. Wanneer er sprake is van een taal- of sociale achterstand dan moeten er genoeg plekken zijn voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
D66 onderzoekt ook hoe de huidige opvang, voorschoolse educatie en peuterspeelzaal meer kan worden samengevoegd tot één voorziening. Wij stimuleren een sterke verbinding tussen onderwijs en kinderopvang, zodat beide zoveel mogelijk fysiek op één locatie wordt aangeboden.

Meer peuters naar de voorschool

D66 wil dat meer peuters naar de voorschool gaan. Wij breiden het aanbod van voorschoolse educatie uit en zorgen dat peuters die dat nodig hebben daar meer gebruik van kunnen maken. Daarnaast willen wij actie van de gemeente, zodat álle kinderen die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie, worden bereikt. Aanmelden en deelnemen van kinderen moet zo makkelijk mogelijk worden gemaakt.

Een rijke schooldag voor ieder kind

Onderwijs is een belangrijke motor voor kansengelijkheid. Toch wordt ongelijkheid op dit vlak voor een groot deel buiten schooltijd bepaald: wordt een kind voorgelezen, krijgt het hulp bij huiswerk, gaat het ook naar sport- of muziekles, of niet? Om te zorgen voor meer gelijke kansen wil D66 rijke schooldagen invoeren. Op rijke schooldagen worden voorschool, kinderopvang, sport, kunst, cultuur, huiswerkbegeleiding, muziek en het ontdekken van techniek en natuur zoveel mogelijk onder het dak van de school verenigd. Daarnaast zorgen we ervoor dat de succesvolle Amstelveense Zomerschool structureel beschikbaar komt voor kinderen die daar behoefte aan hebben.

Schoolfruit en gezonde schoollunches

Niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend dat zij een gezonde lunch of fruit mee naar school krijgen. D66 wil daarom gratis schoolfruit en gezonde schoollunches beschikbaar stellen op Amstelveense scholen. Dit helpt om de gezondheid en eetgewoontes van leerlingen blijvend positief beïnvloeden.

Huiswerkbegeleiding en studieruimtes

Een rustige werkruimte, bijles en huiswerkbegeleiding zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. D66 wil dat huiswerkbegeleiding zoveel mogelijk via school wordt gegeven in plaats van via commerciële bureaus. Voor meer gelijke kansen stellen we – in samenwerking met scholen – financiële middelen en ruimte beschikbaar om bijles en huiswerkbegeleiding breder toegankelijk te maken.
Ook investeert D66 in genoeg goede studieruimtes voor studenten en scholieren. Deze ruimtes moeten ook in de avonduren en in het weekend beschikbaar zijn.

Een uitgestelde selectie wanneer dit beter past

De vroege selectie voor het voortgezet onderwijs zet gelijke onderwijskansen onder druk. Vooral bij leerlingen die iets meer tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen. Voor die leerlingen wil D66 de overstap naar de middelbare school soepeler laten verlopen. Bijvoorbeeld door een vorm van een tienerschool te introduceren in Amstelveen en door brede brugklassen te stimuleren. Ook bevorderen we met basisscholen dat er kansrijk wordt geadviseerd.

Vrijheid en verdraagzaamheid als norm

D66 wil dat alle leerlingen zich veilig voelen op school. Vrijheid en verdraagzaamheid is de norm. Daarom wordt er actief ingezet op acceptatie van religie, etniciteit, geaardheid en gelijkheid tussen man en vrouw.

Kleinere klassen om het maximale uit leerlingen te halen

Kleinere klassen verlagen de werkdruk voor leraren en leiden tot meer aandacht en steun voor iedere leerling. D66 maakt zich hard om op termijn kleinere klassen te realiseren en verzet zich tegen te grote scholen.

Voor alle leerlingen een stageplek

D66 wil dat alle Amstelveense leerlingen evenveel kans maken op een goede stageplek. We intensiveren de samenwerking tussen het mbo en het bedrijfsleven, we sluiten stage-akkoorden met werkgevers en we bestrijden stagediscriminatie met een gerichte aanpak.

Opwaarderen vakonderwijs

Zonder (v)mbo’ers valt Amstelveen stil. Er is in onze regio een schreeuwende behoefte aan vakmensen. Deze behoefte wordt de komende tijd alleen maar groter door de energietransitie en de circulaire economie. Als er niet genoeg mensen zijn die installaties kunnen (de)monteren, onderhouden en ontwikkelen dan zijn we uiteindelijk nergens.
D66 geeft het vakonderwijs in Amstelveen een flinke boost. We versterken het techniekonderwijs op Panta Rhei, verbeteren de aansluiting met het bedrijfsleven en stimuleren de instroom vanuit het basisonderwijs naar technische richtingen in het VO en vanuit het VO naar het mbo. Panta Rhei kan rekenen op steun van D66 om een stevige positie te verwerven in het Amstelveense onderwijsveld.

Een gelijkwaardige positie voor mbo-studenten

D66 maakt werk van een gelijkwaardige positie voor mbo-studenten ten opzichte van studenten aan universiteit en hogeschool. Mbo-studenten moeten van dezelfde voorzieningen gebruik kunnen maken als andere studenten. Zo moet studentenhuisvesting ook voor mbo’ers beschikbaar zijn.

Hoogwaardige, moderne en multifunctionele schoolgebouwen

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. D66 wil hoogwaardige, duurzame schoolgebouwen die aansluiten bij de onderwijsconcepten van onze scholen en waar aandacht is voor een verkeersveilige en groene schoolomgeving. Amstelveense schoolgebouwen worden ook buiten schooltijd maximaal gebruikt.

Schoolgebouwen en -pleinen: groen en duurzaam

Onze scholen en schoolpleinen moeten groen en duurzaam zijn. D66 gaat schooldaken gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen en er wordt geïnvesteerd in groene schoolpleinen- en daken. D66 geeft scholen ruimte, middelen en ondersteuning om dit samen met leerlingen en ouders te realiseren.

Schoolomgevingen veiliger maken

Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen lopen of fietsen. D66 wil dat de verkeersveiligheid rondom alle Amstelveense scholen gegarandeerd is. Samen met ouders en verkeersregelaars zoeken we naar creatieve manieren om schoolomgevingen veiliger te maken. D66 onderzoekt de invoering van een proef waarmee de straat van de school twee keer per dag voor 30 minuten wordt afgesloten voor auto’s. Een voorwaarde voor het fietsen naar school is natuurlijk dat alle kinderen een fiets hebben. D66 wil dat de gemeente dit faciliteert, bijvoorbeeld door het lenen en hergebruik van fietsen te stimuleren.

Volgen wat goed gaat en wat beter moet

Er komt een tweejaarlijks verslag over ‘de staat van onderwijs en jeugd in Amstelveen’, waar leerlingen, ouders en leraren nauw bij worden betrokken. Hiermee volgen we wat goed gaat en wat beter moet. Zo kunnen we tijdig knelpunten opsporen, en geld en ondersteuning gerichter inzetten.

Sneller uit armoede en schulden – vergroot kansengelijkheid

Geldgebrek en schulden zijn een belangrijke factor voor onzekerheid en stress. Er is een grote samenhang tussen werkloosheid, schulden, gezondheid en gezinssituatie. Armoede en schulden staan het maken van eigen keuzes in de weg en beperken mensen in hun ontwikkeling en zelfontplooiing.
D66 wil de onvrijheid, veroorzaakt door armoede en schulden, hard bestrijden, zodat mensen in armoede zo snel mogelijk weer zelfredzaam worden. In de eerste plaats door goede signalering en preventie, en door Amstelveners die dit nodig hebben, zoveel mogelijk aan een baan te helpen. Want uiteindelijk is het hebben van werk de beste manier om geldproblemen te voorkomen, net zoals het voorkomen van schulden beter is dan het genezen daarvan.

Maatwerk en meer vertrouwen

Amstelveners die afhankelijk zijn van de bijstand, schuldhulpverlening of minimaregelingen moeten op maat worden ondersteund. D66 wil overbodige regels en controles afschaffen en wil dat de dienstverlening van de gemeente uitgaat van vertrouwen.

Perspectief op een kansrijk leven

Schulden zetten mensen op achterstand. Vooral bij jongeren kunnen schulden snel escaleren, met verstrekkende gevolgen voor hun toekomst. D66 wil jongeren met (een risico op) schulden actiever bereiken en helpen. Door informatie, advies en hulp beschikbaar te stellen op plekken waar jongeren al zijn. Zoals op school, online en rondom sportvoorzieningen. Ook gaat D66 door met de pilot ‘Jongeren in Amstelveen Schuldenvrij’. Deze pilot is op ons initiatief ontstaan en helpt jongeren om eerder van hun schulden af te komen en om via scholing en werk te bouwen aan een stabiele toekomst.

D66 wil ondernemers beter bereiken met hulp bij schulden

Ondernemers met financiële problemen willen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Veel ondernemers praten liever niet over hun financiële problemen en stellen een hulpvraag uit. Velen van hen denken niet aan de gemeente wanneer zij hulp nodig hebben bij schulden.
D66 investeert extra in de schuldhulpverlening aan ondernemers. We maken de hulp van de gemeente meer bekend, zetten ervaringsdeskundige ondernemers in om anderen te helpen en willen een (online) loket voor mkb’ers en zzp’ers met financiële zorgen.

Minimaregelingen versimpelen

In totaal kunnen minima gebruikmaken van zo’n 20 verschillende regelingen. D66 wil dat armoederegelingen voor mensen toegankelijk en begrijpelijk zijn en zo min mogelijk papierwerk vragen. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden om de minimaregelingen zoveel mogelijk te versimpelen. Bijvoorbeeld door ze te bundelen tot één budget of regeling, waarbij Amstelveners samen met de gemeente bepalen hoe dat budget het beste kan worden ingezet.

Voedselhulp Amstelveen versterken

Zolang voedselhulp noodzakelijk is, blijft D66 dit ondersteunen. Daarnaast verkennen we de invoering van een voedselpinpas voor Amstelveners die zijn aangewezen op de voedselbank. Met die voedselpinpas kunnen gezinnen geoormerkt geld krijgen dat zij kunnen besteden aan voeding. Zo wordt voedselhulp meer stigmavrij en hebben zij meer keuzevrijheid.

Kinderen in armoede: doen wat nodig is

Kinderen in armoede moeten net als andere kinderen gewoon mee kunnen doen aan onze samenleving. D66 stelt alles in het werk om te voorkomen dat kinderen door armoede op achterstand raken. Wat D66 betreft biedt de gemeente maximaal maatwerk als het om kinderarmoede gaat. Niet de aanvraagcriteria van specifieke kindregelingen zijn leidend, maar dat wat het kind nodig heeft om kind te zijn en mee te doen.

Taal en integratie

D66 werkt aan een stad waarin mensen maximaal van elkaar mogen verschillen en tegelijkertijd maximaal verbonden zijn. Nieuwkomers en migranten die naar Amstelveen komen om hier een toekomst op te bouwen, horen erbij vanaf dag één. Wij willen dat zij alle kansen krijgen om zich in Amstelveen thuis te voelen, een goed bestaan op te bouwen en om voor de volle 100% mee te kunnen doen. Dit gebeurt met name via werk; werk is de beste manier om snel onderdeel van de samenleving te zijn en om de taal te leren.
Wanneer inwoners onvoldoende digitale vaardigheden hebben of moeite hebben met taal, dan doen wij er alles aan om te voorkomen dat zij hierdoor op achterstand raken. D66 continueert daarom de strijd tegen (digitale)laaggeletterdheid in Amstelveen.

Inburgering vanaf dag één

Wat D66 betreft blijft er geen dag onbenut voor Amstelveense statushouders om te werken aan hun inburgering en participatie. Het inburgeringstraject voor Amstelveense statushouders start al in de opvang. Statushouders krijgen vanaf dag één les in de Nederlandse taal.

Laaggeletterdheid nog harder aanpakken

Er komt een Amstelveens offensief tegen laaggeletterdheid. De gemeente, scholen, maatschappelijke organisaties, verenigingen, werkgevers, bibliotheken en andere partijen slaan de handen ineen om laaggeletterdheid harder dan ooit te bestrijden. Hierbij geven we extra aandacht aan digitale vaardigheden en het voorkomen van stigmatisering.

Meer taalactiviteiten

Om laaggeletterdheid tegen te gaan, blijven we taalcursussen aanbieden, versterken we het taalhuis en stimuleren we de inzet van taalcoaches. In wijken waar dit het hardst nodig is organiseren we extra activiteiten tegen laaggeletterdheid.