Fractie D66 publiceert verantwoordingsdocument

In 2018 begon de fractie van D66 Amstelveen met een ambitieus programma en twee wethouders aan de nieuwe raadsperiode. Naast de controle op een adequate uitvoering van de plannen van het nieuw college van B&W is de fractie van D66 op veel fronten actief geweest met het ontwikkelen van de eigen initiatieven. In onderstaand overzicht nemen wij u mee bij de meest in het oog springende initiatieven van onze lokale fractie. Mocht u naar aanleiding van het overzicht nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met het de fractie van D66 Amstelveen. Al met al kijken wij -ondanks een grotendeels andere vergaderwijze door de uitbraak van de corona-pandemie- terug op een succesvolle en geslaagde raadsperiode.

Financiën en economie

• Geen significante verhoging van de lokale lasten in de gemeente Amstelveen en geen grote bezuinigingen op de voor D66 belangrijke onderwerpen als groen en onderwijs.
• Het invoeren van een lokaal coronafonds van 15 miljoen euro voor culturele instellingen, lokale ondernemers, inwoners en verenigingen. Hierbij is op initiatief van de fractie het lokaal coronafonds met 5 miljoen euro verhoogd en specifiek 1 miljoen euro geoormerkt voor lokale ondernemers in zwaar weer.
• Er zijn forse investeringen gedaan in onderwijshuisvesting er is incidenteel en structureel meer geld vrijgemaakt voor duurzaamheid. Om de dienstverlening voor inwoners te verbeteren is fors geïnvesteerd in ICT en is het afvalbrengstation sinds enige tijd ook op zondag geopend voor inwoners.
• Op voorstel van de fractie van D66 is een garantiefonds ingesteld voor lokale evenementen en hebben wij ruimte gemaakt voor coronaproof winterterrassen voor de horeca. Ook heeft de fractie opgeroepen tot het aanleggen van een nieuwe metrohalte bij het nieuwe bedrijventerrein in Amstelveen-Zuid.

Bestuur, veiligheid en zichtbaar jezelf kunnen zijn

• Er is op initiatief van D66 veel inzet gepleegd zodat iedereen in Amstelveen ongeacht hun achtergrond zichtbaar zichzelf kan zijn in Amstelveen. Zo is er op initiatief van de fractie een keurmerk ‘roze loper’ gekomen en is in Amstelveen permanent de regenboogvlag gehesen.
• De afgelopen periode is er meer budget gekomen voor het bestrijden van woninginbraken. Zo kwam er meer geld voor preventiemiddelen en ANPR-systemen voor opsporing. Daarnaast is op voorstel van de fractie ook aandacht gekomen voor het tegengaan van auto-inbraken.
• De fractie van D66 heeft het initiatief genomen voor een meer transparante en open bestuurscultuur in Amstelveen. De komende periode starten we daarom met een transparantere manier van het benoemen van nieuwe wethouders. Ook is op initiatief van de fractie er meer aandacht gekomen voor het motiveren en werven van (meer) vrouwen in de lokale politiek.

Jeugd, ouderen en onderwijs

• Op initiatief van de fractie is structureel meer geld vrijgemaakt voor meer beweegprogramma voor jongeren op achterstand. Ook heeft de fractie het initiatief genomen om jongeren in Amstelveen schuldenvrij te krijgen en zijn er ouderenadviseurs gekomen ter ondersteuning van de doelgroep en ontlasting van (mantel)zorgers.
• Er is een begin gemaakt met het invoeren van een ‘rijke-schooldag’ in Amstelveen. Indien de pilot bij basisschool de Omnibus succesvol is kan deze pilot breder in Amstelveen worden ingevoerd. Daarnaast is inzet gepleegd om het lerarentekort te verminderen en kunnen ouders en leerlingen zich door de inzet van onze lokale fractie sinds kort wenden tot een onafhankelijke onderwijsadviseur.

Sport, cultuur en media

• Op initiatief van de fractie is een programma uitgewerkt voor individuele buitensporters. Loop en fietsroutes zijn zichtbaarder geworden en er zijn drinkwaterpunten geïnstalleerd. Ook heeft de fractie meer zwemwater bij zwembad de Meerkamp mogelijk gemaakt.
• De fractie heeft het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een transparanter en eerlijker atelierbeleid. Ook zijn er meer middelen vrijgemaakt voor kleine culturele initiatieven als het versterken van het bostheater, het instellen van een kunst- en cultuurmarkt en een jaarlijkse Amstelveense kunstprijs.
• Door inzet van D66 is er een ander mediabeleid in Amstelveen gekomen. Er is subsidie gekomen voor een tweede lokale zender in Amstelveen (AAN!) en er is structureel geld vrijgemaakt voor een onafhankelijk mediafonds.

Verkeer, vervoer en duurzaamheid

• De afgelopen periode is in Amstelveen een begin gemaakt met de verbreding van de A9. Ook is de nieuwe Amstelveenlijn in gebruik genomen. De fractie heeft toegezien op een gestroomlijnde aanleg van deze grote projecten met zo min mogelijk overlast voor inwoners en reizigers. Bij de Amstelveenlijn heeft de fractie vragen gesteld over de verkeersituatie bij kruispunten en het grote aantal storingen. Verder is op initiatief van de fractie en begin gemaakt met het verduurzamen en vergroenen van bushokjes in de gemeente Amstelveen.
• Er is de afgelopen periode ruim baan gemaakt voor de fiets in Amstelveen. Zo komen er de komende tijd op initiatief van de fractie meer fietsparkeerplekken. Op het terrein van de verkeersveiligheid krijgen inwoners een grotere rol bij het aanwijzen van verkeersonveilige plekken en wordt een jaarlijkse ‘black-spot’-analyse gemaakt door verkeerskundigen zodat onveilige plekken kunnen worden aangepakt.
• Er is op initiatief van de fractie structureel meer geld vrijgemaakt voor het versnellen van de opgaven op het terrein van duurzaamheid. Concreet komt er door D66 meer geld voor het verduurzamen van woningen, is er een duurzaamheidsfonds ingesteld en zijn energieadviseurs aangesteld.

Wonen en groen

• De afgelopen periode is een omslag gemaakt bij het realiseren van nieuwe woningbouwprojecten in Amstelveen. Het accent is komen te liggen op het realiseren van fors meer (minimaal 50%) middeldure huur- en koopwoningen. Door de inzet van D66 zijn in dit segment de afgelopen periode duizenden woningen opgeleverd.
• Naast de inzet voor meer woningen is op initiatief van de fractie ook aandacht gekomen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Zo werd het D66-initiatief voor het instellen van een ‘groennorm’ bij nieuwe woningbouwprojecten unaniem aangenomen door de raad en worden sinds kort bovenwijkse kosten op ontwikkelaars verhaald voor de bouw van nieuwe maatschappelijke voorzieningen.

Uiteraard is ook op een flink aantal andere punten inzet gepleegd door onze fractie. Neem gerust contact op met een van onze raadsleden bij vragen of opmerkingen. Als laatste rest ons om alle D66 leden en kiezers te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Met democratische groet,
Fadoua Mouhsine
Maarten de Haan
Paul van Roermund
Saloua Chaara
Anne-Mieke van der Vet
Edwin van der Waal
Robert Zuidbroek
Youssef Ben-Idder
Tawros Aslanjan
Harmen van der Steenhoven