Woon- en leefklimaat

Beeld: D66

Aandacht voor lucht- en waterkwaliteit en geluidsoverlast
D66 zet zich in voor schone lucht in het dorp. Concreet betekent dit de komende 4 jaar aandacht voor de volgende punten:

 • Tegengaan luchtvervuiling A15 en industrie;
 • Stimuleren alternatieve vormen van vervoer, waaronder elektrisch vervoer (weg en water);
 • Houtstook: inzetten op bewustwording en toepassing van hout stookfilters;
 • Gezondheid als belangrijk onderdeel van de omgevingsvisie. Daarvoor ook geluidoverlast snelweg en brug meetbaar krijgen;
 • Blijvend aandacht voor de PFAS vervuiling;
 • Op langere termijn transformatie van Vinkenwaard, passend bij de locatie in het dorp.

Goede voorzieningen voor een aantrekkelijk dorp
Ons dorp moet de komende jaren aantrekkelijk blijven voor zijn inwoners en goede voorzieningen hebben, ook voor bezoekers. Daarom wil D66:

 • Voldoende horeca en (informele) ontmoetingsplaatsen;
 • Haven Zuid met terrassen, horeca en een aantrekkelijk rondje haven;
 • Toerisme en parkeren voor toeristen sluit aan bij de voorzieningen in het centrum;
 • Parkeren blijft gratis in het dorpscentrum.

Voldoende woningen voor iedereen
Ons dorp heeft behoefte aan nieuwe woningen voor jongere starters maar ook voor de oudere inwoners. We moeten doorstroming mogelijk maken door betaalbare woningen te bouwen. Hierbij zijn voor D66 de volgende punten van belang:

 • Reële, uitvoerbare, bouwopgaven (Wipmolenlocatie, Haven Zuid en Kloos);
 • Tempo maken, maar niet ten koste van zorgvuldigheid;
 • Zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden op ‘versteende’ plaatsen, bijv. industriegebied Vinkenwaard Noord;
 • Variatie in het woningprogramma met inbegrip van sociale huur- en sociale koopwoningen;
 • Starterswoningen voor de jeugd maar ook doorstroom bevorderend beleid (betaalbare appartementen voor ouderen);
 • Alblasserdammers kunnen binnen Alblasserdam doorstromen naar hun volgende (huur- of koop)woning;
 • Een actiever grondbeleid vanuit de gemeente wordt mogelijk.

Met groenvriendelijk en (water)veilig bouwen en stevig inzetten op verduurzaming
Bij de realisatie van woningen blijft het behoud en mogelijke uitbreiding van het groen voor D66 een uitgangspunt. Ook (nieuwe) inwoners zullen hier bij actief betrokken worden.

 • Klimaattransitie is ook ’tegels uit de tuin’: wat kunnen inwoners zelf doen?
 • Waterveiligheid voor het dorp: dijk omleggen buiten de haven is een serieuze optie.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.