Toelichting
Op 24 juli 2023 berichtte RTV Katwijk over de situatie in het Vogelasiel: “Nood is hoog: Vogelasiel Leidse Regio overvol”. Alle vogels die op dit moment in het Vogelasiel Leiden aanwezig zijn moeten binnen blijven en er kunnen geen nieuwe vogels meer worden opgenomen. Vanwege het mogelijke risico van vogelgriep en de quarantaineregel van 10 dagen kunnen vogels ook niet meer bij de omliggende opvangcentra worden ondergebracht. Deze maatregelen gelden voor alle opvanglocaties. Ook in de regio Haaglanden loopt het aantal op te vangen vogels, de te nemen maatregelen voor veiligheid voor mensen en dier zodanig op dat er problemen ontstaan. De wildopvang had al beperkte capaciteit en werkt overwegend vanuit donaties. De huidige maatregelen zorgen voor te veel belasting en verantwoordelijkheid bij de opvanglocaties. Duidelijke richting en ondersteuning is nodig om te zorgen voor veiligheid voor mensen en dier. Specifiek de noodzaak tot nieuwbouw is groot voor het Vogelasiel voor de Leidse Regio en waarschijnlijk ook de regio Haaglanden. Vanuit de Wet natuurbescherming heeft de provincie een coördinerende rol. Daarover gaan onderstaande vragen.

Vragen
Ondergetekenden stellen aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:
1. Is de berichtgeving rondom het Vogelasiel Leiden bekend bij GS, waarbij de situatie zo ernstig is dat het asiel geen dieren in nood meer kan opvangen? Is bekend dat ook de opvang in de omliggende regio aangeeft vol te zitten en de effecten van de maatregelen op de bedrijfsvoering en (gevoelde) verantwoordelijkheid?
2. Hoe kijkt GS naar de problematiek in het Vogelasiel Leiden?
3. Welke acties heeft GS ondernomen of opgestart sinds de reeks mondelinge vragen van de Partij voor de Dieren op 10 mei 2023 over het Vogelasiel Leiden en de andere wildopvangcentra waar financiële en capaciteitsproblemen zijn?
4. In het coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland’ is opgenomen dat de provincie in de wildopvang zal gaan investeren. Is GS ertoe bereid om op korte termijn samen met het Vogelasiel Leiden in samenspraak met de wildopvang in de regio tot een oplossing te komen?
5. Al drie jaar is het Vogelasiel Leiden bezig met de realisatie van een nieuwe locatie aan het Valkenburgse Meer. Is GS bereid om ondersteuning te bieden bij de werving van de benodigde grond voor de beoogde nieuwe locatie aan het Valkenburgse Meer? Zo nee, waarom niet?
6. Heeft GS een beeld van welke andere wildopvangcentra in de provincie steun behoeven en is er contact met de centra? Is er actie ondernomen naar aanleiding van het sluiten van opvang van wildopvang Zuid-Holland in december 2022 (Delft)? Heeft GS zicht op de acties die verschillende gemeenten hebben genomen (Delft, Rijswijk, Den Haag) om in de regio te zorgen voor oplossingen en de extra taken en verantwoordelijkheden die zij op zich nemen nav de vogelgriep?
7. Welke plannen heeft GS om ook de andere wildopvangcentra in Zuid-Holland te ondersteunen?
8. Deelt u onze mening dat hier sprake is van een provinciale verantwoordelijkheid? Zo nee, waarom niet?
9. PS blijft graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de wildopvangcentra, is GS daartoe bereid?

Laura Neijenhuis, D66 Zuid-Holland
Evita Rozenberg, D66 Zuid-Holland
Carla van Viegen, Partij voor de Dieren

Voorzitter,
Korte introductie: Ik ben opgegroeid in Spijkenisse en woon nu op kamers in Rotterdam. Op een gegeven moment zal ik na afronding van mijn studie mijn studentenkamer moeten verlaten. Ik herken dan ook de zorgen die vele jongeren en hun ouders hebben. Van huis uit ben ik maatschappelijk gedreven opgevoed.

Door mijn voedselallergie heb ik geleerd dat ik dingen moest laten en dat ik soms niet mee kon doen met de rest. Het zoeken naar een alternatief heb ik altijd van huis uit meegekregen. Op de bassischool had ik een eigen snoeptrommel zodat ik op die manier altijd mee kon doen met traktaties, soms is het niet outside the box denken maar inside the box om mee te kunnen doen. Ik heb daardoor geleerd dat het belangrijk is om niet te denken in beperkingen maar altijd te focussen op wat er wel kan. Creatief op zoek gaan naar mogelijkheden daar ben ik trots op.

En ik kan u vertellen, voorzitter, met mijn voedselallergieën moet je op mensen vertrouwen als je uit eten wilt, op vakantie gaat etc. Bij twijfel niet doen was ons motto thuis. Als je iets niet vertrouwd dan ga je niet, dan denk je “laat maar” en dan wil je eigenlijk geen onderdeel zijn van de situatie. Dit brengt me naar het vertrouwen in de politiek. Want vertrouwen in de politiek daar zijn wij hier allemaal verantwoordelijk voor. We hebben hier allemaal verschillende smaken, meningen en voorkeuren die we vertegenwoordigen. We hebben ook allemaal verschillende ingrediënten die we tot een goed verteerbaar en smaakvol recept moeten laten komen en die ook toekomstbestendig is.

Want, voorzitter, ik sta hier als jongste statenlid, als student en mijn generatie heeft te maken met allerlei zorgen en crises zoals de klimaatcrisis, huizencrisis en stikstofcrisis. Het is nu juist de kunst om deze ingrediënten tot zo’n recept te bereiden dat we de toekomst wat bieden, waarin we jongeren betrekken door een jongerenraad, toegankelijk openbaar vervoer bieden en genoeg woningen. En dat moeten we ook doen met de ruimtelijke puzzel. Want bij deze ruimtelijke puzzel heeft ook iedereen een andere smaak en daarom is het juist zo belangrijk dat we vanaf de voorkant al bewoners meenemen in de keuzes die gemaakt kunnen worden om zo een goed mogelijk gerecht te kunnen aanbieden die rekening houdt met dieetwensen, smaken en voorkeuren.

D66 wil de verbinding leggen met bewoners, ondernemers en bedrijven! Dit is juist bij de ruimtelijke puzzel ook een belangrijke opgave die we niet moeten vergeten. Door de complexiteit moeten we niet uit het oog verliezen wat het belangrijkste is en dat zijn onze inwoners! Daarom vindt D66 het ook van belang om de richtinggevende kaders in samenwerking met de inwoners van Zuid-Holland tot stand te brengen en dat voor het zomerreces zodat onze inwoners echt wat te zeggen hebben.

Keuzes in verschillende deelgebieden van onze provincie vergen andere afwegingen. Zo hebben we andere prioriteiten in de Rotterdamse Haven dan in het Groene Hart, zijn de mogelijkheden aan de kust anders dan nabij een ov-knooppunt en zijn de uitdagingen in de Hoeksche Waard anders dan die in de Duin- en Bollenstreek. Wanneer er keuzes worden gemaakt dan heeft dit effect in een gebied en dan vraag ik me af waarom dan wel daar en ergens anders niet. Dit moet duidelijk worden in de twee sessies zodat we de ruimtelijke puzzel met elkaar kunnen leggen. Ik vraag de gedeputeerde op wat voor manier deze keuzes in de twee sessie worden verwerkt.

Als afsluiting kortom voorzitter voor mij is het beste recept voor een Statenlid: een schepje durf een flinke scheut vertrouwen, een eetlepel humor en vergeet het korreltje zout niet. En wanneer je die taart dan uit de oven haalt hoort daar natuurlijk een kers op en die kers op de taart is voor mij een jongerenraad!