Onze reactie op de perspectievennota

Voor ons ligt de perspectievennota. We hebben hierover nogal wat vragen gesteld in de opinieraad. Over wat er staat in de perspectievennota zijn we wel positief. Het verkopen van snippergroen wordt een halt toegeroepen om het groen wat we hebben in te zetten voor klimaat opgaven. We gaan actief over op biologische bestrijding van de eikenprocessierups. Er wordt extra geld uitgetrokken voor het uitvoeren van de groene agenda. Het zijn allemaal zaken waar we regelmatig vragen over gesteld hebben en waarvan we nu de positieve effecten teruglezen in deze nota. We zien hiervan dan ook graag de uitwerking tegemoet in de begroting.

Beeld: D66 Woensdrecht

Voor ons ligt de perspectievennota. We hebben hierover nogal wat vragen gesteld in de opinieraad. Over wat er staat in de perspectievennota zijn we wel positief. Het verkopen van snippergroen wordt een halt toegeroepen om het groen wat we hebben in te zetten voor klimaat opgaven. We gaan actief over op biologische bestrijding van de eikenprocessierups. Er wordt extra geld uitgetrokken voor het uitvoeren van de groene agenda. Het zijn allemaal zaken waar we regelmatig vragen over gesteld hebben en waarvan we nu de positieve effecten teruglezen in deze nota. We zien hiervan dan ook graag de uitwerking tegemoet in de begroting.

Zijn we dan alleen maar tevreden, nee. We zijn ook ontevreden, maar niet over wat er staat. We zijn ontevreden over wat er niet staat. Hoe vaak heeft u het woord hittestress kunnen ontdekken in deze nota? Hoe lezen we terug dat we in de gemeente Woensdrecht de omslag gaan maken naar natuur inclusief denken? Hoe zorgen wij er als gemeente voor dat we toekomstbestendig zijn? Wat gaan we doen om enerzijds de klimaatverandering af te remmen en anderzijds mee te bewegen om de leefbaarheid te behouden in deze tijd van klimaatverandering? Op onze vragen die we hierover gesteld hebben in de opinieraad werd duidelijk dat daar niet over is nagedacht. 

Wij wachten met smart op het klimaatadaptatie beleid. Dat beleid is zo hard nodig. Maar het wachten duurt lang, veel te lang. Het is niet meer 5 voor twaalf, het is 5 seconden voor twaalf. Hoe kunnen kinderen de speeltuinen nog gebruiken als ze in de brandende zon op de glijbaan zitten? Ook het plaatsen van bomen in speeltuinen hoort bij klimaatadaptatie beleid. Het zorgen voor een aangename leefomgeving. Maar waar gaan we de uitvoering van het klimaatadaptatie beleid van betalen? Dat geld komt uit het gemeentelijk rioleringsplan… Voorzitter, wij zijn teleurgesteld over deze manier van financiering. Ja we snappen waar het vandaan komt. Tijdens het onderhoud of vervanging van de riolering zullen we de hemelwater afvoer afkoppelen van het riool. Waar gaat de hemelwater afvoer naartoe? Gaan we dit lokaal vasthouden? Gaan we wadi’s aanleggen? Op dit moment krijgt klimaatadaptatie beleid in de perspectievennota geen bredere financiering dan enkel voor het afkoppelen van deze hemelwater afvoer vanuit het Gemeentelijk Riolerings Plan. We hebben hier vragen over gesteld en begrijpen dat het verder gefinancierd wordt vanuit landelijke gelden en mogelijk nieuwe gelden uit de zonneparken. We nemen aan dat in de begroting duidelijk naar voren komt waar het klimaat adaptatie beleid vanuit gefinancierd wordt en hoe we onze achterstand op dit onderwerp gaan ombuigen naar een voorsprong.

Hebben we dan alleen maar vragen en kritiek? Nee zeker niet. Als het gaat om ons bomenareaal hebben we vanavond een mooie motie op tafel liggen. Met deze motie verzoeken we het college een herdenkingsbos aan te leggen. Dit biedt nabestaanden een gepast rouw symbool in een rustige parkachtige omgeving die een blijvende herinnering vormt aan een mensenleven. Het lijkt ons een prachtig initiatief en we zijn dan ook blij dat we deze motie samen met CDA en PvdA mogen indienen.

Voorzitter, klimaat en vergroening zijn niet de enige onderwerpen waar de perspectievennota over dient te gaan. Ik noem maar even een ander heet hangijzer: wonen. We zien in onze gemeente een tekort aan betaalbare woonruimte. Jongeren trekken weg, ouderen zitten soms vast in een te grote woning. Wat kunnen we nu doen om ervoor te zorgen dat er, ondanks de stikstofproblematiek, toch voldoende woonruimte is in onze gemeente? We hebben te maken met leegstand en braakliggende terreinen. Wat ons betreft liggen daar de kansen om de hoeveelheid woonruimtes te vergroten. We maken nog geen gebruik van tijdelijke bebouwing. Laten we die kansen beter benutten! De woonvisie wordt in 2024 herzien. Hoe gaan we deze onderwerpen daar een prominente plaats in geven? We moeten ons niet vastbijten in de beperkingen. Juist kijken naar de mogelijkheden en kansen. Dat is dan ook de reden dat we de motie woningnood indienen en we zijn blij dat we dit samen met ABZ, CDA en PvdA doen.

Voorzitter, wij zien onszelf graag als toeristische gemeente, een wandel- en fietsgemeente. Wij kijken dan ook uit naar de uitvoeringsagenda ‘Recreatie en Toerisme’ dat hier volgend jaar voor wordt ontwikkeld. Hierin komt het gehele pallet aan recreatie in de buitenlucht veel breder naar voren. Als onderdeel van een toeristische visie geeft ons dit meer daadkracht en creëert het lijn in ons handelen. 

Nu we het over mobiliteit hebben voorzitter, denken wij terug aan de laatste opinieraad. In deze opinieraad hebben wij vragen gesteld over het leerlingvervoer. Hoewel het proces duidelijk is en we op de goede weg zijn, zien we zeker nog ruimte voor verbeteringen. Het is goed dat er aandacht is voor maatwerk, waarbij de focus ligt op de mogelijkheden van kinderen en jongeren. Wij horen alleen terug dat de aanvraag erg uitgebreid is. Dit geeft aan de ene kant veel informatie, maar zorgt aan de andere kant voor veel administratieve lasten en extra, soms onnodige, confrontaties. Mogelijk kan worden gekeken naar manieren om de aanvraag zo efficiënt mogelijk vorm te geven, zodat de nodige informatie wordt vergaard, zonder te veel administratieve rompslomp. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de simpele vraag te stellen of de gegevens van vorig jaar nog steeds correct en actueel zijn, in plaats van elk jaar om alle informatie te vragen en de aanvraag volledig overnieuw te laten doen.

Mobiliteit is natuurlijk een breed begrip, het gaat over heel veel. Niet iedereen in onze gemeente is even mobiel. Sommige mensen met een krap budget hebben het openbaar vervoer als hun belangrijkste manier van vervoer. Dit openbaar vervoer staat onder druk, maar vooral voor deze mensen die daarop aangewezen zijn is het een must om dit zo sterk mogelijk te houden. Onlangs kwamen wij beleid van de gemeente Dongen hierover tegen. Via het Dongen Doet Mee beleid, is het voor deze doelgroep mogelijk om gratis van het openbaar vervoer gebruik te maken. Misschien verhoogt dit ook nog eens de bezettingsgraad van onze bussen en bereiken we daarmee een dubbel effect. Een optie waar we in de toekomst mogelijk naar kunnen kijken.

Voorzitter, we gaan over naar afval. We lopen nogal uit de pas met onze VANG doelstelling. Kunnen we er met voorlichting aan inwoners en educatieve voorlichting aan kinderen nog voor zorgen dat we die doelstellingen wel gaan halen? Welke andere vormen van afvalverwerking zoekt Saver dan de verbrandingsoven? Wat is nu eigenlijk de beste, meest efficiënte manier dat een grondstof opnieuw grondstof wordt? Ons huidige systeem van afval scheiding is voor inwoners soms ingewikkeld, moet dit verfijnd worden of moeten we mogelijk over op een ander systeem? Kan het college toezeggen dat komend jaar deze vragen samen met Saver beantwoord worden?

Hebben we nu alles gehad? Nee, we maken ons nog wel zorgen om de personele bezetting. We hebben ambities en plannen. Maar er moeten ook voldoende personele krachten zijn om die ambities waar te maken en de plannen uit te voeren. We maken veel gebruik van inhuurkrachten. Een ander idee is het onderbrengen van specifieke functies in een regionaal samenwerkingsverband. Laten we dan vooral samenwerken met gemeenten van vergelijkbare grootte in West-Brabant.

Dan nog over de financiën. We hebben een gigantisch overschot op onze jaarrekening 2022. We hebben eerder vandaag dan ook 5,7 miljoen toegevoegd aan onze algemene reserve. We zien vanavond een aantal voorstellen die ook weer geld ontrekken uit de algemene reserve; we gaan het herdenkingsbos er deels van bekostigen en de reconstructie van de Nieuweweg en de Antwerpsestraat worden uit de Algemene Reserve betaald. Op deze manier komt het overschot weer ten goede aan onze maatschappij. Het geld heeft hiermee dus een positief maatschappelijk effect. Verder verzoeken wij het college om bij de begrotingsaanbieding 2024 te komen met duidelijke voorstellen om onze ambities en plannen uit te voeren.