Natuur, milieu en agrarische sector

Beeld: D66 Woensdrecht

De gemeente profileert zich als ‘dé groene gemeente op de Brabantse Wal’. D66 Woensdrecht vindt dat zij daar dan ook naar moet handelen. Binnen het beleid van de gemeente moet natuurinclusiviteit daarom niet meer de uitzondering zijn, maar de norm worden.

Natuur

D66 Woensdrecht wil het bestaande natuurschoon (zoals bijvoorbeeld het grenspark, de Brabants Wal, de Noordpolder van Ossendrecht en Mattemburgh) behouden, sterker maken en uitbreiden. Met de volgende uitgangspunten menen we onze natuur verder te kunnen versterken:

 • Het opstellen van een apart biodiversiteitsbeleid en uitvoeringsprogramma om de biodiversiteit te vergroten. Onderdelen van dit plan zijn onder meer het aanleggen van bloemrijke bermen en akkerranden en het aanplanten en uitbreiden van nieuwe en bestaande bosschages met inheemse soorten. Ook de actieve samenwerking met groene partners, zoals bijvoorbeeld ‘Bijenlandschap West-Brabant’, wordt hierin beschreven; 
 • D66 Woensdrecht is voorstander van een ecologisch maaibeleid en insectvriendelijk groenbeheer;
 • Het gebruik van gif voor onkruidbestrijding is D66 een doorn in het oog. Het gebruik van gif zorgt voor vervuiling van grond en grondwater. Het zorgt ook voor een terugloop in de biodiversiteit en is dus slecht voor mens én dier. De gemeente heeft vier jaar lang geïnvesteerd in een niet chemische onkruidbestrijding, d.m.v. borstelen en hete lucht. Hierdoor is er genoeg ervaring om op deze manier het onkruidniveau op de gewenste beeldkwaliteit te houden. D66 wil dan ook dat er per direct wordt gestopt met het gebruik van chemische middelen;
 • D66 wil de bewoners in iedere kern de mogelijkheid geven een voedselbos of pluktuin op te zetten. Ook andere groene initiatieven vanuit inwoners worden actief ondersteund, zoals bijvoorbeeld een tegel ophaal service of een voucher voor lokale duurzame investeringen. Voor grotere groene projecten kan worden samengewerkt met de dorpsplatforms;
 • D66 wil dat natuurgebieden met elkaar worden verbonden (ecologische verbindingszones). Hierdoor hebben dieren en planten betere kansen om zich te ontwikkelen. Dit kan door ecoducten, oversteekplaatsen of -tunnels aan te leggen. Zo zouden bijvoorbeeld het Markiezaatsmeer, landgoed Mattemburgh en de Woensdrechtse Heide met elkaar moeten worden verbonden;
 • D66 Woensdrecht wil dat alle gemeentelijke beleidsplannen worden getoetst op ecologische vriendelijkheid. De ecologische impact van beleidsbeslissingen is moeilijk ongedaan te maken. Ecologische waarden die hierdoor verloren gaan zijn moeilijk op andere wijzen te realiseren of te herstellen;
 • We dragen zorg voor de bescherming en het herstel van natuur- en cultuurlandschap zoals zandpaden en landgoederen;
 • De bebouwde kom en bedrijventerreinen worden niet verder uitgebreid. Uitbreiding van wonen en werken mag niet zorgen voor verharding van het buitengebied;
 • D66 Woensdrecht ondersteunt het voornemen van het grenspark Kalmthoutse Heide om ook in België de status Nationaal park, Vlaams Nationaal Park, te verkrijgen. Een status dat het Nederlandse deel van het park al kent.

Milieu

Een gemeente die ‘groen’ wil handelen, beseft dat natuur meer is dan flora en fauna alleen. D66 Woensdrecht denkt bij besluitvorming ook na over zaken als lucht- en watervervuiling en hinder door verlichting, stank of geluid. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

 • De gemeente moet permanent aandacht hebben voor de lucht- en geluidskwaliteit. Zeker gezien onze ligging onder de rook van Antwerpen, Rotterdam en Moerdijk en de verdere groei en ontwikkeling van Aviolanda en de vliegbasis Woensdrecht. D66 Woensdrecht wil hiervoor meer vaste meetpunten in de gemeente. De gegevens van deze metingen dienen openbaar en online beschikbaar te zijn. De raad wordt hierover periodiek geïnformeerd en krijgt duidelijke rapportages over (afwijkingen in) de waarden;
 • De gemeente bestrijdt met haar partners actief alle plannen en projecten binnen de gemeentegrenzen en in de regio die extra milieubelasting voor onze gemeente kunnen opleveren. Het gaat hierbij om projecten of bedrijven die extra uitstoot van fijn- en/of stikstof opleveren, de waterkwaliteit bedreigen of mogelijk stralings- of biologisch risico met zich meebrengen;
 • De gemeente doet alles in haar macht om de bodem niet (verder) te vervuilen. Dat betekent o.a. dat onkruid niet meer bestreden wordt met gif. Ook houdt de gemeente activiteiten met potentiële vervuilende gevolgen actief in de gaten;
 • In onze kernen hebben we veel last van lichtvervuiling door nabijgelegen industrie- en tuinbouwbedrijven. Door onze eigen verlichting alleen aan te zetten wanneer dit nodig is, breiden we de lichtvervuiling niet onnodig verder uit. Daarom pleit D66 Woensdrecht voor door beweging gestuurde openbare verlichting (waar dit kan);
 • Illegale afvaldumping in de natuur is een groot probleem. Zeker omdat het vaak gaat om gevaarlijke stoffen, asbest en toxische chemicaliën. Dit zorgt onherroepelijk voor milieuschade en is een ongewilde kostenpost voor de gemeente. D66 vindt dat de gemeente samen met haar partner deze dumpingen actief moet bestrijden. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van cameravallen, een betere terugkoppeling van meldingen via de ‘verbeter de buurt-app’ en het snel opruimen van kleine afvaldumpingen.

Agrarische sector

D66 Woensdrecht is trots op haar boeren. Boeren moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. D66 is ervan overtuigd dat dit op de huidige manier niet lukt. Daarom moet het agrarische systeem anders ingericht worden. Zo is D66 voor:

 • Meer lokale afzet van regionale producten. Dit levert voor de boeren netto meer op en is, omdat de keten wordt verkleind, veel duurzamer. D66 wil de inwoners van de gemeente Woensdrecht stimuleren meer lokale voedingsproducten te kopen, door bijvoorbeeld samen met de agrariërs lokaal campagne te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan een Brabantse Wal logo op alle producten die op de Brabantse Wal worden vervaardigd;
 • Meer actieve gemeentelijke ondersteuning voor boeren die hun bedrijfsvoering willen vergroenen en verduurzamen. De gemeente benadert boeren actief om delen van het agrarisch landschap blijvend ecologisch te verruigen in het kader van de stimuleringsregeling landbouw van de provincie;
 • Meer vormen van biologische, natuurinclusieve en diervriendelijke landbouw. Om de leefbaarheid van het platteland in Woensdrecht te behouden en te vergroten, staan we geen nieuwe intensieve veehouderij en megastallen toe. Beleid moet erop gericht zijn de hoeveelheid te houden landbouwdieren in onze gemeente te verminderen. Boeren die hun bedrijf natuurinclusiever en/of diervriendelijker willen maken worden door de gemeente ondersteund. De gemeente stuurt hier actief op aan;
 • Het ontmoedigen van het gebruik van alle bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor het milieu en het stimuleren van het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen;
 • D66 Woensdrecht is tegen het toestaan van mestvergisting van mest die niet door dieren in de gemeente is geproduceerd;
 • Kringlooplandbouw is de norm in de gemeente: aanvragen en/of wijzigingen in landbouwactiviteiten anders dan kringlooplandbouw worden niet geaccepteerd.