Werk, toerisme en ondernemerschap

Beeld: D66 Woensdrecht

Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te kunnen ondernemen. Zij bieden werkgelegenheid in de gemeente en zorgen ervoor dat mensen zich kunnen ontwikkelen, ontplooien en ontspannen. Baanbrekende innovaties komen ook uit Woensdrecht en D66 Woensdrecht maakt zich sterk voor een zo goed mogelijk vestigingsklimaat. De gemeente Woensdrecht heeft op toeristisch vlak veel te bieden. De bijzondere Brabantse Wal, de nabijheid van Antwerpen en Zeeland en het historische verhaal dat Woensdrecht heeft te vertellen bieden unieke kansen om het toerisme en onze ondernemers een boost te geven.

Werk

Werken loont! Ieder mens moet zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Elk persoon heeft unieke kwaliteiten en deze moeten zo goed mogelijk worden benut. De gemeente moet hierin faciliteren en ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid wordt geboden om mee te doen op de arbeidsmarkt. De gemeente is er juist voor die mensen die nu op afstand staan van de arbeidsmarkt.

 • D66 Woensdrecht wil dat mensen worden bij- of omgeschoold om werkloosheid te voorkomen. Mensen met een uitkering moeten zo snel mogelijk geholpen worden weer betaald werk te vinden. Daarom moet de gemeente Woensdrecht goed samenwerken met onder meer ROC, UWV, sociale werkplaats, uitzendbureaus en bedrijven;
 • Er moet meer maatwerk komen in het sociale vangnet. Zo vindt D66 Woensdrecht dat iemand in de bijstand beperkt mag bijverdienen als hij bijvoorbeeld parttime werkt en vrijwilligerswerk doet;
 • D66 Woensdrecht wil dat de gemeente meewerkt om meer stageplaatsen voor jongeren te creëren. Dit kan ze doen door onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden. De gemeente moet hier ook zelf het goede voorbeeld in geven; 
 • D66 Woensdrecht is voor behoud en versterking van het Grensinformatiepunt van het Werkcentrum Brabantse Wal. We vinden het belangrijk dat inwoners en/of bedrijven geholpen worden om over de grens te werken;
 • Buitenlandse werknemers zijn niet altijd ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor ontstaan misstanden bij huisvesting of oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. D66 Woensdrecht wil dat de gemeente, ondernemers gaat wijzen op registratie van hun buitenlandse werknemers in de BRP.

Toerisme

Volgens D66 Woensdrecht is toerisme een belangrijke pijler voor de economie van Woensdrecht. Toerisme is gericht op verblijf, vermaak en educatie. Het verhaal dat Woensdrecht te vertellen heeft aan toeristen moet beter uitgedragen worden. Dit doen we samen met toeristische ondernemers, natuur- en culturele organisaties.

 • Woensdrecht is de groene gemeente op de Brabantse Wal. We moeten de natuur in deze groene omgeving dan ook koesteren. De diverse gebruikers (zoals wandelaars, fietsers, en ruiters) moeten naast elkaar kunnen recreëren zonder schade toe te brengen aan de omgeving;
 • D66 wil uitbreiding van het fiets- en wandelnetwerk en bijbehorende voorzieningen. Horeca en toeristische ondernemers moeten hier uitdrukkelijk bij worden betrokken;
 • Ondernemers in toerisme moeten ruimte krijgen om te ondernemen. D66 Woensdrecht is kritisch over de hoogte van de toeristenbelasting. Deze moet geen rem zijn op het toerisme. De opbrengst hiervan moet terugvloeien als investering in de toeristische sector;
 • VVV Brabantse Wal moet inzetten op digitalisering. Hierbij kan worden aangesloten bij bestaande toeristische apps (zoals VisitBrabant, Zoover of Tripadvisor) om een nieuw publiek te bereiken en vraag en aanbod beter met elkaar in verbinding te brengen;
 • Branding van de Brabantse Wal moet in gezamenlijkheid met de buurtgemeenten gebeuren. Dit om een groter bereik te creëren en toeristen meer te bieden op het gebied van verblijf, vermaak en educatie.

Ondernemen

Ondernemers zijn een belangrijk kapitaal in de gemeente. D66 Woensdrecht wil ondernemers laten ondernemen. Baanbrekende innovaties ontstaan niet door strenge regels of veel overheidsinvloed. Het moet daarom ook aantrekkelijk zijn voor ondernemers om zich in Woensdrecht te vestigen en te groeien. D66 maakt zich sterk voor zowel het MKB als ook grootschalige bedrijven. De waarde die deze toevoegen moet niet alleen financieel maar ook maatschappelijk en duurzaam van aard zijn.

 • De nieuwe omgevingswet is volgens D66 Woensdrecht een uitgelezen mogelijkheid om het aantal regels voor ondernemers te verminderen. D66 Woensdrecht hanteert de vuistregel dat elke regel zijn doel moet dienen;
 • Duurzame initiatieven van Woensdrechtse ondernemers moeten door de gemeente worden ondersteund en gestimuleerd;
 • De grotere terrassen van de horeca moeten ook na Corona mogelijk blijven;
 • D66 Woensdrecht wil leegstand van panden oplossen door flexibel om te gaan met bestemmingen en waar nodig te saneren. D66 Woensdrecht wil daarnaast dat de gemeente stimuleert om leegstaande (industrie)panden om te vormen tot bedrijfsverzamelgebouwen voor zzp’ers of startups;
 • D66 Woensdrecht vindt dat het aantrekkelijk moet zijn om in alle kernen te blijven ondernemen. De gemeente dient hiervoor goede randvoorwaarden te scheppen en (startende) ondernemers waar mogelijk te helpen;
 • D66 Woensdrecht wil dat de gemeente een goede opdrachtgever is. Aanbestedingen verlopen transparant en eerlijk en de gemeente betaalt ondernemers op tijd;
 • D66 Woensdrecht wil winkels en bedrijven stimuleren om keurmerken te behalen voor veilig, maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen; 
 • D66 Woensdrecht wil leges op kleinschalige duurzame bouwprojecten verlagen; 
 • Agrarische ondernemers krijgen van D66 Woensdrecht meer ruimte voor functievermenging met recreatie, toerisme of zorg, bijvoorbeeld met zorgboerderijen of boerderijwinkels; 
 • D66 Woensdrecht wil dat de gemeente een goede en gerichte lobby opstart zodat maintenance bedrijven zich in onze gemeente gaan vestigen;
 • De vliegbasis en Aviolanda zijn belangrijk als werkgever in onze gemeente. Dit moet voor de toekomst behouden blijven door samenwerking in de regio;
 • D66 Woensdrecht zet in op hoogwaardige bedrijven en sluit de komst van grote distributiecentra uit.