Klimaat, duurzaamheid en energietransitie

Beeld: D66 Woensdrecht

Woensdrecht moet ook voor onze kinderen dé plek zijn om te blijven wonen. Klimaatbestendig groenbeheer, energieneutraal bouwen, cyclische afvalstromen en duurzame energieopwekking zijn ingewikkelde en langlopende projecten die hieraan moeten bijdragen. Belangrijk hierbij is dat iedereen kan meedoen.

Klimaatbestendigheid

Het klimaat verandert. Als gevolg daarvan komt extreem weer steeds vaker voor. Het is daarom belangrijk dat de gemeente Woensdrecht actief werkt aan de klimaatdoelen. Dit willen we doen door te vergroenen. In onze gemeente hebben we te maken met verdroging. Daarom moeten we manier vinden om water beter en langer vast te houden. De volgende uitgangspunten moeten onze gemeente klimaatbestendiger maken:

 • We vinden dat de gemeente moeten kijken waar mogelijkheden liggen voor meer bomen en/of groen. D66 Woensdrecht wil het snippergroen waar mogelijk inzetten voor vergroening (in plaats van deze te verkopen). Extra groen in plaats van meer steen in de bebouwde kom zorgt voor demping van temperatuurpieken, afvang van fijnstof, een verbeterde leefbaarheid, een hoger woongenot en betere gezondheid voor onze inwoners; 
 • In het bijzonder moet de kern Putte meer worden vergroend. Putte heeft een grote mate van verharding, met onder andere hittestress in de zomer als gevolg. D66 Woensdrecht zou graag zien dat er meer ruimte wordt gemaakt voor groen in deze kern. In nieuwe (bouw)plannen voor Putte moet dit één van de uitgangspunten zijn;
 • Bomen zijn belangrijk in het kader van klimaatbestendigheid. Ze houden CO2 vast en zorgen voor minder hittestress in de zomer. Daarom wil D66 Woensdrecht dat het bomenareaal binnen de gemeente iedere bestuursperiode met 10% wordt uitgebreid. Voor iedere boom die door de gemeente gekapt moet worden (bijv. omdat deze ziek is), worden er minstens vier geplant. Bewoners moeten voor het kappen van een boom altijd een melding doen
 • D66 is voor de creatie van een herdenkingsbos. Hier kunnen mensen een boom planten om stil te staan bij een overlijden, geboorte of bijvoorbeeld een huwelijk. Dit draagt bij aan de vergroening in de gemeente Woensdrecht;
 • De gemeente stimuleert bewoners in de kernen actief om gevelgroen en/of groene daken aan te brengen en tuinen te ontharden, bijvoorbeeld door initiatieven als het NK tegelwippen en operatie Steenbreek onder de aandacht te brengen en te ondersteunen;
 • De verdroging van de Brabantse Wal is ondanks verschillende maatregelen in de afgelopen decennia nog steeds een groot probleem. Het onttrekken van grond- en oppervlaktewater voor commerciële doeleinden zorgt voor verdroging. Daarom moet deze onttrekking worden heroverwogen;
 • Er moeten meer plekken worden gecreëerd voor waterberging. De mogelijkheden voor waterinfiltratie in de grond moeten worden vergroot. Sloten die water te snel afvoeren worden in samenspraak met het waterschap en natuurpartners gedempt;
 • De afvoer van hemelwater moet worden losgekoppeld van de gangbare riolering. Waar mogelijk wordt hemelwater afgekoppeld en door infiltratie opgenomen door bestaand groen. Bij piekbelasting dient water alsnog snel te worden afgevoerd; 
 • D66 Woensdrecht wil dat bij herbestrating en aanleg van wegen, parkeerterreinen en fietspaden de waterdoorlaatbaarheid voorop staat. Actief ontharden bij herstructurering is een noodzaak;
 • Bij nieuwbouw- en verbouwingsprojecten moet de toevoeging van nieuwe verharding worden verantwoord. Elk nieuw bestemmings- of omgevingsplan voorziet in water- en hittebuffering;
 • Elketoevoeging van verharding binnen Natura 2000-gebieden dient te worden verantwoord;
 • Ook alle scholen binnen de gemeentegrenzen leveren hun bijdrage aan de vergroening en ontharding. Zij gaan over op groene schoolpleinen.

Duurzaamheid

D66 Woensdrecht vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaamheid. Zo zal ze het voorbeeld moeten geven door het energieneutraal maken van haar eigen gebouwen. Ook heeft ze een voortrekkersfunctie op dit gebied. Als regisseur zal ze anderen mee moeten nemen in het verduurzamen in de gemeente. D66 Woensdrecht heeft hierin de volgende uitgangspunten:

 • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Alle daken van gemeentelijke gebouwen worden benut voor zonnepanelen. Daarnaast koopt ze 100% groene elektriciteit in. Ook gaat het gehele wagenpark van de gemeente en partners (auto’s, vuilniswagens, veegwagens, etc.) over op milieuvriendelijke en duurzame alternatieven;
 • De gemeente maakt bindende afspraken metwoningcorporatiesom hun vastgoed te verduurzamen. In 2026 zijn van minstens een kwart van deze woningen de daken bedekt met zonnepanelen, warmtepanelen en/of zonnedakpannen;
 • De gemeente ondersteunt MFC’s, verenigingen en scholen in hun ambities om hun gebouwen en afvalstromen te verduurzamen;
 • Duurzaam bouwen (ENG-norm, energie neutraal bouwen) wordt de standaard binnen de gemeente Woensdrecht. Inwoners die hun woning wensen te verduurzamen naar bijna ENG of ENG-normen krijgen voorrang bij procedures en worden geholpen;
 • D66 Woensdrecht wil dat de gemeente elektrisch vervoer gaat stimuleren. Hiervoor moeten op alle grotere openbare parkeerplaatsen laadpalen en snel-laders aanwezig zijn, zowel voor voertuigen als voor fietsen. Ook moeten inwoners op een veilige manier thuis laadpalen kunnen installeren;
 • De gemeente zorgt ervoor dat er zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Dat doet ze bijvoorbeeld door omgekeerd in te zamelen: er wordt alleen gesorteerd afval opgehaald, geen restafval. Daarnaast besteedt de gemeente aandacht aan voorlichting en educatie aan scholen, organisaties en bedrijven;
 • Veel van ons restafval bestaat uit papier. D66 Woensdrecht is voorstander van de invoering van de digitale vervanging van de nee/ja en nee/nee stickers. Op ieder moment kan de keuze om papieren huis-aan-huisbladen en reclamefolders te ontvangen worden gewijzigd. We voeren zogenoemde opt-out campagnes om mensen te informeren over de mogelijkheid online te kiezen om geen papieren huis-aan-huisbladen en reclamefolder te ontvangen;
 • De openingstijden van de milieustraat worden door inwoners als slecht ervaren. De meeste inwoners zijn doordeweeks aan het werk en hebben alleen tijd om op zaterdag – de drukstbezochte dag van de week – hun afval weg te brengen. D66 Woensdrecht stelt voor een weekdag in te ruilen voor een zondag om zo voor iedereen een goed beschikbare milieustraat te garanderen;
 • D66 Woensdrecht wil dat de gemeente al haar diensten en producten duurzaam en lokaal inkoopt. Investeringen van de gemeente dienen zoveel mogelijkten goede te komen aan lokale ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Deze criteria moeten worden toegevoegd bij het specificeren van inkoopvragen.

Energietransitie

De regionale energiestrategie (RES) verplicht de gemeente aan een aantal doelen te voldoen in 2030 wat betreft duurzame energieopwekking en -verbruik. Alle burgers, organisaties en bedrijven moeten hieraan mee kunnen doen. Voor D66 Woensdrecht zijn de volgende uitgangspunten hiervoor belangrijk:

 • Zon op dak dient de hoofd zoekrichting te zijn voor verdere vormen van energieopwekking. Dit is namelijk de enige vorm van energieopwekking die geen verdere gevolgen heeft voor landschappen in de gemeente. Samen met lokale partners en ondernemers moet de gemeente hier actief beleid op voeren;
 • Wanneer er in gemeente alsnog zonneparken moeten worden gerealiseerd, mogen de locaties niet te dicht bij de dorpen of te dicht tegen de Brabantse Wal liggen. Dit geldt ook voor gebieden die natuur- of landschappelijke waarden hebben, zoals bijvoorbeeld het gebied rond de Leemberg/Plaatsluis, Putterkreek/Boskelenloop, Middelstraat en Laagstraat; zij zijn vanwege haar natuur- en landschappelijke waarde niet geschikt voor de realisatie van zonneparken;
 • Zonneparken op agrarisch gebied met landschapswaarde en agrarisch gebied met natuurwaarde mogen alleen worden overwogen wanneer door realisatie van de zonneparken de waterhuishouding en de natuurwaarden worden verbeterd ten opzichte van de huidige situatie;
 • De gemeente gaat actief in gesprekmet netbeheerders om het elektriciteitsnet zo snel mogelijk geschikt te maken voor meer lokaal opgewekte energie;
 • Volgens D66 Woensdrecht is er geen plek voor verdere grootschalige ontwikkeling van windenergie in de gemeente;
 • Het gebruik van biomassa als energiebron is volgens D66 Woensdrecht geen duurzaam alternatief voor de gemeente Woensdrecht. Bij verbranding van droge en met name natte biomassa komen te veel schadelijke stoffen vrij. Biomassa moet allereerst als grondstof worden gezien voor duurzame producten;
 • D66 Woensdrecht is voorstander van aanscherping van de regels over het individueel stoken van hout of biomassa; 
 • D66 Woensdrecht vindt dat er zoveel mogelijk moet worden ingezet op het gebruik van natuurlijke warmtebronnen. Denk hierbij zonne-, aard- en grondwarmte;
 • In de duurzame warmtevisie moeten restwarmte uit het havengebied van Antwerpen en van lokale ondernemingen een grote rol spelen;
 • D66 Woensdrecht is tegen het toestaan van mestvergisting van mest die niet door dieren in de gemeente is geproduceerd;
 • D66 Woensdrecht vindt dat er geen plek meer is voor verouderde kerncentrales. De kerncentrales in Doel en Borssele moeten zo spoedig mogelijk worden gesloten.