Sport en bewegen, kunst, cultuur en erfgoed

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Een gezonde geest in een gezond lichaam: sport en cultuur dragen bij aan het welzijn en de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Dit geldt niet alleen voor de individuele mens, maar zeker ook wanneer sport en cultuur samen met anderen wordt beoefend. Verenigingen zijn een onmisbaar deel van de Woensdrechtse samenleving. Het sport- en cultuurbeleid moet er daarom op gericht zijn om mensen en verenigingen te ondersteunen, zodat iedereen aan sport en cultuur kan meedoen. 

Sport en bewegen

D66 Woensdrecht wil dat de gemeente sport en bewegen ondersteunt op alle niveaus: van de recreatieve wandelaar tot de professionele wielrenner. Deze ondersteuning is op meerdere vlakken: het delen van kennis, het bij elkaar brengen van mensen met ideeën, het inrichten van de openbare ruimte en het zorgen voor goede faciliteiten. D66 Woensdrecht is van mening dat alle sporten even belangrijk zijn. Vanuit de gemeente is er evenveel aandacht en steun voor alle verenigingen en sporten. D66 Woensdrecht vindt het belangrijk dat dat op een duurzame manier gebeurt.

 • Sport en beweging dragen bij aan het welzijn van mensen. Onze verenigingen zijn hier een onmisbare schakel in. D66 Woensdrecht wil dat er een betere afstemming is tussen gemeente (BWI) en de verenigingen. Men moet snel, duidelijk en integraal geholpen worden;
 • D66 is voorstander van het toepassen van het IJslands preventiemodel voor een gezonde leefstijl onder jongeren door onder andere sport en beweging;
 • Fietsroutes en fietspaden moeten worden opgeknapt, verbeterd en worden uitgebreid om onze inwoners en bezoekers van de gemeente meer fietsplezier te bieden. Een voorbeeld hiervan is het creëren van een gescheiden fietspaden aan de Langeweg in Woensdrecht, tussen Huijbergen en Essen en het geschikt maken van fietspaden voor e-bikes;
 • Mtb-routes zijn een toevoeging en dragen bij aan het toeristisch en sportief karakter van de gemeente Woensdrecht. D66 is van mening dat er moet worden uitgegaan van zonegebruik, zodat beoefenaars van verschillende sporten elkaar niet kunnen hinderen;
 • Het wandelnetwerk op de Brabantse-Wal moeten worden versterkt en uitgebreid;
 • De gemeente heeft een aandeel en een verantwoordelijkheid in het inrichten van de openbare ruimte m.b.t. het stimuleren van sporten en bewegen;
 • D66 vindt dat de gemeente een regiefunctie heeft in het sportaccommodatiebeleid, maar vindt dat veel onderhoudstaken bij de gebruikers liggen m.u.v. groot onderhoud;
 • Grootschalige (top)sportevenementen zoals de GP Adrie van der Poel, ZLM-tour en de BeNeLux-tour zijn mooie evenementen en zetten onze gemeente op de kaart. Zij brengen inwoners bij elkaar, motiveren mensen om meer te sporten en te bewegen en maken toeristen bekend met onze gemeente en de kwaliteiten daarvan. Deze evenementen mogen echter niet koste wat kost doorgang vinden. D66 Woensdrecht is kritisch hierin en zal altijd het belang van onze inwoners vooropstellen bij het plaatsvinden van deze activiteiten.

Kunst, cultuur en erfgoed

Kunst en cultuur spreken tot de verbeelding en prikkelen mensen om kritisch na te denken. Mensen kunnen zich hiermee ontspannen, ontwikkelen en uiten. Ze komen met elkaar in contact en voelen zich verbonden met hun gemeente of regio. D66 Woensdrecht vindt het noodzakelijk dat de gemeente een helder beleid heeft met betrekking tot het ondersteunen en versterken van kunst en cultuur. 

 • Een helder erfgoedbeleid moet zo snel mogelijk worden beschreven. De gemeente is kartrekker en moet hier samen met verschillende erfgoed en geschiedenis clubs invulling aan geven. Denk hierbij aan storytelling, dit zorgt ervoor de geschiedenis niet verloren gaat. Het loont te investeren in bijzondere gebouwen of objecten; de geschiedenis van Woensdrecht mag niet verloren gaan;
 • Evenementen zoals de Putse kermis, Roparun, Brabantse-Wal festival, de Boerendag, carnaval en de jaarmarkten geven de dorpen karakter. De gemeente moet dit ondersteunen, indien nodig financieel. Hierbij dienen dan wel de nodige eisen op het gebied van duurzaamheid, milieu en de leefomgeving te worden gesteld. Dit alles moet worden omschreven in een nieuw evenementenbeleid;
 • De gemeente werkt samen met organisaties op het gebied cultuur, kunst en erfgoed aan een lespakket om scholieren in aanraking te laten komen met de geschiedenis, cultuur en kunst van de gemeente Woensdrecht vanuit heden en verleden;
 • D66 Woensdrecht wil dat iedere kern een eigen multifunctionele voorziening heeft met toegang tot internet. Hier kunnen inwoners werken, leren, discussiëren en zich ontwikkelen. (Denk hierbij aan een bibliotheek, MFC of school);
 • Verenigingen en vrijwilligers worden door de gemeente financieel en praktisch (via de BWI) ondersteund;
 • D66 Woensdrecht maakt een vuist voor een sterk cultuurbeleid. Dit moet in gezamenlijkheid met de sector en buurgemeente worden vormgegeven;
 • D66 Woensdrecht vindt dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om zich in het Woensdrechts verenigingsleven te begeven. Niemand in deze gemeente behoort hiervan uitgesloten te zijn. Daarom moet er budget zijn voor mensen die hieraan om financiële redenen niet kunnen meedoen;
 • De gemeente moet zich inspannen om Europese subsidies op het gebied van kunst, cultuur en sport te verwerven en deze in te zetten om het aanbod in Woensdrecht in stand te houden en uit te breiden.