Speerpunten per kern

Per kern hebben we een aantal punten die specifiek voor deze kern van belang zijn. Deze punten zijn ook terug te vinden in het volledige verkiezingsprogramma. Mist u iets tussen de punten die gelden voor uw kern? Kijk dan vooral verder in ons volledige verkiezingsprogramma, misschien vindt u over dit onderwerp nog een algemeen standpunt wat voor ons geldt voor alle kernen!

Hoogerheide

 • De Raadhuisstraat in Hoogerheide is een gevaarlijke straat voor fietsers en heeft te maken met parkeerproblemen. D66 Woensdrecht wil dit aanpakken en oplossen;
 • Wij zetten ons in op het ontwikkelen van Gedeelde Mobiliteit als vervanging voor het Openbaar Vervoer. De alsmaar slechter wordende busverbindingen met de omgeving vervangen wij door nieuw te ontwikkelen initiatieven. We denken hierbij aan het inzetten van deelfietsen, -scooters, -auto’s of -taxi’s;
 • D66 Woensdrecht ziet graag starterswoningen op de plaats van Basisschool de Stappen, met behoud van het gebouw van de school;
 • Ook zien we graag starters- en seniorenwoningen op de locatie Semmelweisstraat en bij de voetbalvelden van Meto;
 • We willen graag het dorpsplatform Hoogerheide in ere herstellen;
 • Veel inwoners maken gebruik van de fietspaden tussen Hoogerheide en Bergen op Zoom. Deze willen we graag opknappen;
 • Elektrisch rijden heeft de toekomst. Op de locatie van de oude carpoolplaats zou heel goed een snel laadstation gerealiseerd kunnen worden;
 • We willen graag dat er actief gelobbyd wordt voor een Ecoduct over de snelweg ter hoogte van landgoed Mattemburgh.

Huijbergen

 • De Bergsestraat, Boomstraat en Westerstraat zijn, zeker bij problemen op A58 danwel A4, zeer drukke straten waar sluipverkeer en fietsers dezelfde rijbaan gebruiken. D66 wil het sluipverkeer weren uit Huijbergen, zodat deze straten ook door fietsverkeer veilig gebruikt kunnen worden;
 • D66 Woensdrecht wil dat in de Abdijlaan een verbod komt voor doorgaand vrachtverkeer. Alleen vrachtverkeer dat de kern Huijbergen aandoet zou hier moeten worden toegestaan;
 • Het Openbaar Vervoer in Huijbergen mag geen naam meer hebben. Daarom zetten wij in op het ontwikkelen van Gedeelde Mobiliteit. Door middel van andere vervoersoplossingen zoals deelfietsen, -scooters, -auto’s of -taxi’s zorgen we dat de bereikbaarheid van Huijbergen verbetert;
 • D66 Woensdrecht zou graag zien dat er een vrij liggend fietspad tussen Huijbergen en Essen wordt gerealiseerd;
 • Vivoo moet twee volwaardige voetbalvelden krijgen met een nieuwe kantine en kleedkamers;
 • De bibliotheek in Huijbergen moet een volwaardige locatie krijgen in het multifunctioneel centrum de Kloek.

Ossendrecht en Calfven

 • Langeweg, Nieuwe weg, Aanwas/Calfven, maar ook Zandvlietseweg en Laagstraat zijn, zeker bij problemen op A58/ A4 zeer drukke straten, waar sluipverkeer voor gevaarlijk situaties en overlast zorgen. D66 wil sluipverkeer weren van deze straten, zodat overlast wordt teruggebracht. Denk hierbij creatief, bijvoorbeeld in het aanleggen van doseerinstallaties voor verkeer tijdens piekmomenten;
 • Wij zetten ons in op het ontwikkelen van Gedeelde Mobiliteit als vervanging voor het Openbaar Vervoer. De alsmaar slechter wordende busverbindingen met de omgeving vervangen wij door nieuw te ontwikkelen initiatieven. We denken hierbij aan het inzetten van deelfietsen, -scooters, -auto’s of -taxi’s;
 • Er moet goed gekeken worden naar lange termijnplannen voor het oude gemeentehuis, waarbij het monumentale gedeelte wordt behouden;
 • D66 Woensdrecht ziet graag dat er een uniek geologisch natuurpark op de locatie Groeve Boudewijn wordt gerealiseerd;
 • We vinden dat de milieustraat vernieuwd moet worden om deze beter in te richten op de circulaire economie. Daarnaast willen we dat er qua opening een weekdag wordt ingeruild voor een zondag. Zo kunnen inwoners ook op zondag de milieustraat bereiken;
 • D66 ziet graag een nieuwe maatschappelijke invulling voor het voormalige Luchtballon complex;
 • Er moeten goede metingen worden uitgevoerd van lucht-/licht-/geluidshinder vanuit het havengebied van Antwerpen.

Putte

 • De bevolkingssamenstelling van het dorp Putte is in de afgelopen jaren sterk gewijzigd. Er wonen nu relatief veel Belgen en arbeidsmigranten in het dorp. Dit heeft grote gevolgen voor het verenigingsleven en zet de leefbaarheid zwaar onder druk. In nieuw te ontwikkelen woningbouwplannen in Putte moet hier rekening mee worden gehouden. Om de verhoudingen niet nog schever te maken moeten inwoners van Putte de mogelijkheid hebben een plek te laten houden in hun eigen kern;
 • De Antwerpsestraat is onder normale omstandigheden al een zeer drukke straat. Zeker het centrumgebied Putte, waar voetgangers, fietsers en auto’s rakelings langs elkaar bewegen is tijdens de spits gevaarlijk. D66 Woensdrecht wil sluipverkeer weren. Denk hierbij creatief, bijvoorbeeld in het monitoren van in- en uitgaand vrachtverkeer, maar ook aan beboeting voor hardrijden;
 • Hulpverlening stopt niet bij de grens. Voor de veiligheid van de inwoners van Putte zullen wij werk maken van grensoverschrijdende hulpverlening. Hier hebben we al regelmatig aandacht voor gevraagd, maar er komt nog geen schot in de zaak. Als een Belgische ambulance sneller hulp kan verlenen moet het mogelijk zijn dat deze de grens over komt. Ook geldt dit voor de brandweerzorg, maar daar verloopt de samenwerking al beter;
 • Wij zetten ons in op het ontwikkelen van Gedeelde Mobiliteit als vervanging voor het Openbaar Vervoer. De alsmaar slechter wordende busverbindingen met de omgeving vervangen wij door nieuw te ontwikkelen initiatieven. We denken hierbij aan het inzetten van deelfietsen, -scooters, -auto’s of -taxi’s;
 • Ook Openbaar Vervoer stopt niet bij de grens. Wij kijken over de grens en zien mogelijkheden om de verbindingen met België te creëren en verbeteren. We verbeteren de verbindingen door niet alleen te kijken naar de bus, maar ook alternatieven te onderzoeken;
 • De verkeersveiligheid van de Putseweg heeft onze aandacht;
 • We zouden graag zien dat het centrum van Putte vergroent. Het centrum is behoorlijk verhard en kampt daardoor met hittestress in de zomer;
 • Er moeten goede metingen worden uitgevoerd van lucht-/licht-/geluidshinder vanuit het havengebied van Antwerpen;
 • De gemeente moet inzetten op voorzieningen voor kinderen en jongeren. Het is van belang dat deze doelgroepen ondersteuning en mogelijkheden krijgen inzake persoonlijke ontplooiing en vrijetijdsbesteding.

Woensdrecht

 • De Langeweg in Woensdrecht wordt veel gebruikt door recreatieve fietsers, schoolgaande jeugd, hardlopers en wandelaars. Voorbijrazende auto’s en vaak voorkomend slib maken deze weg echter gevaarlijk. D66 Woensdrecht wil dat de gemeente met opties komt om deze weg veiliger te maken voor fietsverkeer en voetgangers, een vrij liggend fietspad heeft voor D66 de voorkeur;
 • D66 Woensdrecht wil dat er gekeken wordt naar alternatieve route voor het steeds groter worden landbouwverkeer dat door de kern van Woensdrecht rijdt;
 • We zien graag starters- en seniorenwoningen op de plaats van basisschool de Poorte.