Veiligheid

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Mensen kunnen pas in vrijheid keuzes maken als zij veilig zijn of zich veilig voelen. D66 Woensdrecht wil dat de gemeente zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. De gemeente neemt maatregelen tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning. Ook digitale veiligheid en veiligheid door bijvoorbeeld (chemische) bedrijven in de omgeving moet hoog op de agenda. Preventie, oftewel: het voorkomen van criminaliteit en radicalisering, is voor D66 Woensdrecht het uitgangspunt om veiligheid te verbeteren. Het streven naar veiligheid kan schuren met het streven naar vrijheid, zeker wanneer de privacy van mensen in het gedrang komt. D66 Woensdrecht vindt dat vrijheden niet zomaar moeten worden opgeofferd en dat daarom altijd scherp gekeken moet worden naar de balans tussen vrijheid en veiligheid.

Preventie

Preventie betekent voor D66 Woensdrecht dat de gemeente inwoners ondersteunt om weerbaar te zijn tegen vormen van criminaliteit en overlast. De gemeente heeft de taak te voorkomen dat de openbare ruimte verloedert en in een negatieve spiraal terechtkomt. De politie moet kunnen inspelen op lokale problemen. De wijkagent speelt hierin een cruciale rol. Die moet goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de gemeente of in een bepaalde buurt.

 • De gemeente speelt een belangrijke rol in de uitstraling van een buurt. Een gemeente met schone straten, net straatmeubilair en werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 Woensdrecht vindt het daarom de taak van de gemeente om de openbare ruimte netjes te houden;
 • D66 Woensdrecht wil dat wijkagenten samen met de gemeente en welzijnswerkers in de wijken optrekken. Dit is belangrijk bij het geven van voorlichting, het aanwezig zijn bij inspraakmomenten en het op een laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in de buurt. Een voorbeeld hiervan is het geven van voorlichting over het vergroten van digitale veiligheid;
 • D66 Woensdrecht wil dat de gemeente op de eerste plaats het goede voorbeeld geeft door haar digitale veiligheid op orde te hebben;
 • Preventie vraagt om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, buurtpreventieteams, andere private initiatieven en de politie. D66 Woensdrecht is voor korte lijnen zodat informatie tussen alle relevante partijen wordt gedeeld.

Handhaving

Een preventieve aanpak kan niet altijd voorkomen dat er criminaliteit of overlast plaatsvindt. In die gevallen komt handhaving in beeld. Handhaving kan plaatsvinden door de politie, maar ook door buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst van de gemeente. Dit vraagt om een heldere afbakening van verantwoordelijkheden en goede samenwerking.

 • De inzet van BOA’s zou wat D66 Woensdrecht betreft aanvullend aan die van de politie moeten zijn. BOA’s moeten zich niet verder ontwikkelen richting een nieuw soort gemeentepolitie. Er moet een duidelijke verdeling van taken zijn en blijven. D66 Woensdrecht wil dat de taken van de BOA’s niet verder worden uitgebreid. Er zouden eerder taken terug naar de politie moeten gaan. Uitbreiding van bevoegdheden en beschikbaarheid tot meer middelen (zoals bewapening) is wat D66 Woensdrecht betreft dan ook niet aan de orde;
 • In Woensdrecht zijn ook BOA’s in dienst van natuurorganisaties werkzaam. D66 Woensdrecht is van mening dat de afstemming tussen BOA’s van verschillende organisaties moet worden verbeterd.

Antwerps havengebied

Het Antwerpse havengebied zorgt voor grote risico’s op het gebied van veiligheid in onze gemeente. Zo lopen we gezondheidsrisico’s door lucht-, grond- en watervervuiling (PFAS). Daarnaast zijn er risico’s wat betreft georganiseerde misdaad en terrorisme. 

 • In de veiligheidsregio willen wij meer aandacht voor de veiligheidsrisico’s die we in Woensdrecht ervaren als grensgemeente van het havengebied van Antwerpen;
 • Er moeten meetpunten komen voor lucht-, licht- en geluidsoverlast.

Hulpdiensten

Hulpdiensten zoals brandweer en ambulance moeten te allen tijde op volle sterkte en op tijd bij calamiteiten kunnen zijn. Bij de brandweerzorg zien we dat de nieuwe Europese wet- en regelgeving rondom de brandweerzorg voor bezettingsproblemen binnen korpsen zorgt. Ook worden de aanrijtijden van ambulances niet op alle plaatsen in de gemeente behaald.

 • De brandweerzorg moet op orde blijven, ook met de huidige wet- en regelgeving. Er moeten verschillen worden aangebracht in de taakstelling en beloning van vrijwilligers;
 • De brandweerdiensten van Nederland en België moeten hun samenwerking voortzetten en verbeteren;
 • D66 Woensdrecht vindt dat de samenwerking met de Belgische ambulancedienst dermate verbeterd moet worden dat de grens niet als belemmering wordt gezien in het leveren van tijdige en goede zorg;
 • Naast grensoverschrijdende samenwerking, moet een ruimere bezetting van de Nederlandse ambulancepost leiden tot kortere aanrijtijden.