Bestuur, financiën en burger-participatie

Beeld: D66

Een goed bestuur luistert naar de inwoners, gaat samen maatschappelijke uitdagingen aan, neemt op tijd verantwoordelijkheid en durft zichzelf in de spiegel aan te kijken. D66 Woensdrecht streeft naar een samenleving waarin mensen hun eigen leven in kunnen richten, maar waar zij onderdeel zijn van een groter geheel. Een samenleving waar gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken opgelost kunnen worden. Dit kan alleen als de gemeente het financiële huishoudboekje op orde heeft en goed kan uitleggen waar de middelen aan besteed worden.

Bestuur

D66 Woensdrecht staat voor een integer en vernieuwend bestuur. De raad moet open en eerlijk met elkaar in debat kunnen gaan, heldere kaders kunnen stellen, controle kunnen uitvoeren en de rol van volksvertegenwoordiging kunnen uitoefenen.  D66 Woensdrecht doet dit alles voor en samen met onze inwoners en ondernemers. Daarom omarmt D66 de ingezette cultuurverandering waarbij de gemeentelijke organisatie de inwoners centraal stelt en samen met hen tot gewenst beleid komt.

 • De gemeente is een betrouwbare partner. Inwoners en ondernemers mogen ervan uitgaan dat eerder gemaakte afspraken en beleidsplannen leidend zijn in de besluitvorming. Afspraken en beleidsplannen worden pas herzien na een helder en goed gecommuniceerd wijzigingstraject, waarin al in een vroeg stadium ruimte is voor inspraak;
 • D66 Woensdrecht wil dat de nieuwe gemeenteraad een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen sluit op punten waarover alle raadsleden het eens zijn. Op de punten waarover geen afspraken zijn, is er ruimte voor wisselende meerderheden in de raad. Dit maakt het bestuur daadkrachtiger en wendbaarder bij goede ideeën van anderen;
 • D66 Woensdrecht is voorstander van grensoverschrijdende samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Iedere samenwerking moet een duidelijk doel hebben. De samenwerking moet worden heroverwogen als dit doel uit zicht raakt;
 • Het lijkt D66 een goed idee om naast de raadsadoptanten ook burger adoptanten m.b.t gemeenschappelijke regelingen te hebben. Deze burgeradoptanten worden gezien als experts binnen het betreffende domein;
 • D66 Woensdrecht ziet lobbyen als noodzakelijk om bepaalde onderwerpen provinciaal, landelijk en/of Europees voor elkaar te krijgen. Nut en noodzaak moeten echter nooit aan integriteit raken. D66 Woensdrecht is voorstander van een open, eerlijke en proactieve communicatie richting de inwoners over lobbyactiviteiten;
 • D66 Woensdrecht wil dat het college zich houdt aan de uitgangspunten van de Wet Open Overheid. Dat wil zeggen dat de gemeente ervoor zorgt dat informatie goed vindbaar is, zaken proactief openbaar maakt en geen misbruik maakt van uitzonderingsgronden van openbaarmaking van overheidsinformatie;
 • De gemeente dient een heldere communicatiestrategie te hebben met duidelijke kaders. Deze moeten jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig herzien;
 • De gemeente communiceert laagdrempelig en in begrijpelijke taal (B2- taalniveau) met haar inwoners;
 • D66 Woensdrecht wil dat de belangrijkste informatie van de gemeentelijke website ook in het Engels beschikbaar is;
 • De servicelijn moet op alle werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar zijn, bij voorkeur via verschillende eigentijdse communicatiemiddelen;
 • D66 Woensdrecht wil dat de klanttevredenheid van de gemeente omhoog gaat. Hiervoor moeten duidelijke prestatie-indicatoren worden opgesteld voor bijvoorbeeld de doorlooptijd van vergunningsaanvragen en de wachttijd aan de balie. Voor aanvragen kan een Track & Trace systeem worden gebruikt;
 • D66 Woensdrecht is voorstander van een ‘groene golf-ambtenaar’. Dat is een ambtenaar die inwoners en ondernemers van begin tot eind begeleidt in lastige gemeentelijke procedures. Deze ambtenaar helpt om de weg te vinden binnen de gemeentelijke organisatie;
 • De terugkoppeling en afhandeling van meldingen via de servicelijn of de ‘verbeter de buurt’-app moet verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat inwoners zich gehoord voelen en gestimuleerd worden om zaken te blijven melden;
 • Integriteit staat bij D66 hoog in het vaandel. We verwachten dat alle bestuurders en raadsleden integer handelen. Mogelijke belangenconflicten of ongewenst gedrag moeten bij een onafhankelijk meldpunt gemeld en onderzocht kunnen worden;
 • Inwoners moeten zelf ook integriteitsmeldingen kunnen doen. De gemeente moet verplicht opvolging geven aan deze meldingen en onafhankelijk onderzoek doen;
 • D66 is voorstander van een maximum van 3 termijnen voor wethouders;
 • Investeren in de lokale journalistiek is van belang voor de informatievoorziening aan inwoners, ook om een gezonde tegenkracht te blijven geven aan de politiek;
 • De gemeente moet gezien de krapte op de arbeidsmarkt meer doen om personeel te behouden en aantrekkelijk te zijn voor nieuwe medewerkers;
 • De gemeente Woensdrecht moet stageplaatsen bieden aan studenten voor alle relevante opleidingen en niveaus. D66 wil dat er een visie ontwikkeld wordt m.b.t. het werken met stagiaires;
 • ICT en data hebben een steeds belangrijkere positie in de samenleving. D66 vindt dat er bij al het beleid moet worden voldaan aan de privacywetgeving;
 • De toekomstvisie van Woensdrecht 2035 moet worden herzien en in lijn gebracht worden met de huidige maatschappelijke opgaven.

Burgerparticipatie

D66 Woensdrecht wil dat de gemeente haar inwoners stimuleert en faciliteert om mee te denken en werken aan hun leefomgeving. Inwoners moeten goed geïnformeerd worden, betrokken worden bij plannen in hun omgeving en voldoende inspraakmogelijkheden hebben.

 • Volgens de omgevingswet (wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur) moeten inwoners zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces inspraak krijgen. In de praktijk gebeurt dat tot nu toe lang niet altijd. D66 Woensdrecht vindt dat inwoners informatie over plannen in hun leefomgeving gemakkelijk moeten kunnen inzien. De gemeente moet ook duidelijk zijn over de manier waarop inspraak is georganiseerd en wat er met die inspraak wordt gedaan. We staan ervoor dat er rekening wordt gehouden met de wensen en bezwaren van inwoners;
 • D66 Woensdrecht wil dat inwoners zelf een raadsvoorstel kunnen indienen als zij hiervoor 250 handtekeningen verzamelen. De gemeenteraad is dan verplicht het voorstel in behandeling te nemen. In het voorstel moet worden aangeven om welke maatregelen het gaat en hoe eventuele kosten worden gedekt;
 • D66 Woensdrecht ondersteunt burgerinitiatieven om de leefbaarheid van de kernen te vergroten. Hiervoor moet een duidelijk proces zijn omschreven. Initiatiefnemers moeten worden begeleid bij hun initiatief;
 • D66 draagt de dorpsplatforms een warm hart toe. We vinden dat deze nog beter hun taak kunnen doen wanneer er duidelijke kaders en verantwoordelijkheden worden gegeven; 
 • D66 staat voor een inclusieve samenleving. De gemeente moet streven naar een goede afspiegeling van de samenleving. Dit geldt voor de dorpsplatforms, de raad en het college.

Financiën

De gemeentefinanciën zijn bij D66 in goede handen. De begroting moet jaarlijks sluitend zijn en de gemeente zorgt voor efficiënte en effectieve besteding van geld en middelen.

 • In het sociaal domein streven we ernaar om de wettelijke taken zo effectief mogelijk uit te voeren tegen zo laag mogelijke kosten;
 • Het is niet altijd duidelijk hoe en waarom financiën worden ingezet in het sociaal domein. Deze kaders moeten inzichtelijk worden gemaakt zodatde raad de mogelijkheden heeft om beleid bij te sturen;
 • Eenmalige meevallers moeten niet in de begroting worden opgenomen. De begroting moet sluitend zijn zonder meevallers;
 • Voordat de gemeente overgaat tot een stijging van de lasten (zoals bijvoorbeeld van de onroerendzaakbelasting) moet er eerst naar mogelijke bezuinigingen worden gekeken;
 • De opbrengsten van doelheffingen (zoals toeristenbelasting) moeten worden besteed aan het beschreven doel;
 • Bij de afvalstoffenheffing blijft het principe ‘de vervuiler betaalt’ leidend. Daarom is D66 voorstander voor een laag vast tarief en een verhoogd variabel tarief;
 • Inwoners moeten kunnen profiteren van initiatieven die de gemeente neemt in de energietransitie en verduurzaming. Als een windmolen-/zonnepark vlak bij een woning wordt geplaatst, moeten inwoners de kans krijgen om te participeren.