Bereikbaarheid en mobiliteit

Beeld: D66

De verbrandingsmotor lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. De provincie heeft haar verantwoordelijkheid voor publiek openbaar vervoer, na decennia van verschraling, vaarwelgezegd.  Het is nu aan de gemeente om een nieuwe visie op bereikbaarheid en mobiliteit te formuleren. De fiets, elektrische vervoersmiddelen en moderne gedeelde mobiliteitsoplossingen vragen om een andere inrichting van wegen en verkeersruimten. Onze fiets- en wielergemeente moet volop kiezen voor meer en betere fietspaden. Iedere herinrichting van ons wegennet moet de 30 km/uur-norm omarmen en fietsers en voetgangers meer ruimte geven. Onze gemeente moet een consistent en inwonervriendelijk laadpalenbeleid formuleren en vervoershubs moeten alle kernen aansluiten op het openbaar vervoer. Alleen door een consistent beleid te formuleren kunnen moderne mobiliteitsoplossingen worden meegenomen en maakt Woensdrecht zich klaar voor een mobiele toekomst.

Fietsen

Woensdrecht wil de fiets- en wielergemeente van Nederland zijn. De fiets is voor vrijwel iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar. Bovendien is fietsen schoon en gezond. D66 Woensdrecht wil dat de fiets als basis geldt voor inrichting van de verkeersruimten binnen de kernen. Brede, obstakelvrije en goed onderhouden fietspaden moet fietsen tussen de kernen aantrekkelijker maken.

 • D66 wil bij iedere herinrichting van het wegennet de fiets meer ruimte geven. Obstakels voor goed en veilig fietsverkeer moeten worden weggenomen;
 • Speciale aandacht gaat er naar verkeersknooppunten rond de basisscholen. Elke leerling moet veilig te voet of op de fiets naar school kunnen;
 • D66 wil op doorgaande wegen obstakelvrije en vrijliggende fietspaden die ook geschikt zijn voor elektrische fietsen. Deze fietspaden moeten breed genoeg zijn om fietsverkeer met verschillende snelheden op een veilige manier mogelijk te maken. Op kruispunten binnen de kernen moet doorgaand fietsverkeer leidend zijn;
 • D66 wil samen met omliggende gemeenten ‘doorfietsroutes’ aanleggen: bredere fietspaden voor langere afstanden. Hierdoor maken we het voor forensenverkeer en schoolgaande jeugd beter mogelijk om met de fiets te reizen;
 • Ook met Zeeuwse en Belgische gemeenten moet worden samengewerkt om ‘doorfietsen’ naar scholen en werk aantrekkelijk te maken.

Openbaar vervoer

De afgelopen jaren is het aanbod in openbaar vervoer (OV) verslechterd. D66 Woensdrecht vindt verdere verschraling niet acceptabel en zou deze ontwikkeling graag omkeren, zodat alle inwoners van Woensdrecht weer gebruik kunnen maken van goed openbaar vervoer.

 • D66 wil dat gemeente zich aansluit bij de ‘Meedoen Pas’ (OV-chip kaart van Arriva) voor minima, het liefst in samenwerking met alle Brabantse Wal gemeenten;
 • D66 wil dat de gemeente Woensdrecht actief lobbyt voor betere verbindingen van het OV. Alle kernen in de gemeente dienen goed verbonden te zijn;
 • D66 wil goed grensoverschrijdend OV naar België en Zeeland;
 • D66 Woensdrecht ziet graag dat het OV op de juiste plekken en momenten aansluit op te creëren vervoershubs (plaatsen waar verschillende vervoersstromen samenkomen);
 • D66 wil dat de gemeente zich inspant voor een goede en directe OV-verbinding naar het nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal.

Gedeelde mobiliteit

D66 Woensdrecht ziet kansen voor gedeelde mobiliteit. Daarmee bedoelen we alle mobiliteit die voor iedereen toegankelijk is en die je vaak samen gebruikt. Dit kan de bus of de trein zijn, maar ook een deelauto, deelscooter of een deelfiets. Andere gemeenten in Nederland gingen Woensdrecht hierin voor. 

 • Gedeelde mobiliteit kan pas een succes worden als de gemeente zelf de juiste randvoorwaarden creëert. D66 Woensdrecht wil dat de gemeente het onderzoek naar de vervoershubs voortzet en hierbij goed kijkt naar de grootte en bereikbaarheid van de vervoersnetwerken. Vragen daarbij zijn welk vervoersmiddel waar kan worden gebruikt en hoe de vervoersstromen op elkaar aansluiten;
 • Dit onderzoek moet zich ook toespitsen op de vraag welke voorzieningen – denk aan laadvoorziening, parkeerplaatsen, beschutting – er op welke locatie wenselijk zijn;
 • D66 Woensdrecht vindt dat ook de belastbaarheid van de omgeving – natuur en woningen – bepalend moet zijn voor waar vervoershubs kunnen komen. Niet elke omgeving is geschikt voor elk type vervoershub;
 • D66 Woensdrecht wil dat de gemeente basiskaders opstelt waaraan gedeelde mobiliteitsoplossingen, zoals deelfietsen of deelscooters, moeten voldoen. Ervaringen in andere gemeenten in Nederland laten immers zien dat gedeelde mobiliteitsoplossingen ook nadelen kennen.

Verkeersveiligheid

Voetgangers, fietsers en dieren zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. In de fiets- en wielergemeente moet de prioriteit op de kwetsbaarste verkeersdeelnemers liggen. De gemeente heeft de zonering van haar 30 km gebieden op orde. De juiste inrichting van deze gebieden blijft echter achter. In het buitengebied dient alle wegverlichting diervriendelijk te zijn. Sluipverkeer is met name in Putte, Ossendrecht, Huijbergen en Calfven een groot probleem. 

 • Bij herinrichting van de openbare ruimte moeten voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen;
 • Herinrichting van straten in de bebouwde kom moet de handhaving van de 30 km-norm wettelijk mogelijk maken;
 • D66 wil dat de gemeente blijft zoeken naar alternatieve oplossingen voor de problematiek van het sluipverkeer door Putte, Ossendrecht, Huijbergen en Calfven. Wij willen dat er snel en streng wordt opgetreden wanneer er problemen ontstaan door een dichtslibbende A4 of A58;
 • De Raadhuisstraat in Hoogerheide is nog steeds een gevaarlijke straat voor fietsers. D66 Woensdrecht wil een goede oplossing van dit probleem.