Gezondheid, (jeugd)zorg en welzijn

Beeld: D66


De afgelopen coronajaren hebben ons er bewust van gemaakt dat gezondheid en welzijn belangrijk zijn. D66 Woensdrecht vindt dat de benodigde zorg in onze gemeente aanwezig moet zijn wanneer mensen ziek worden of hulp nodig hebben. Nog veel belangrijker dan goede zorg vindt D66 Woensdrecht preventie. D66 Woensdrecht streeft hierbij naar een gezonde leefomgeving waarin volop ruimte is voor welzijn en bewegen. “Samen” is hierbij het sleutelwoord, iedereen moet kunnen meedoen. Hierover (en eigenlijk over alle zaken) moet de gemeente duidelijk communiceren. Communicatie moet voor iedereen begrijpelijk zijn, in helder en duidelijk taalgebruik.

Gezondheid

De gemeente heeft sterke partners in de gezondheidszorg. Zeker na het voorbije jaar vinden we het belangrijk om te blijven inzetten op preventie.

 • We willen dat iedereen, van jong tot oud, preventief kan blijven werken aan de gezondheid. Daarnaast moet iedereen sociale contacten kunnen blijven onderhouden door deel te nemen aan sportactiviteiten;
 • Voor zorgbehoevenden is het van belang dat de toegang tot zorg zo laagdrempelig mogelijk is, met vlot benaderbare aanspreekpunten en voldoende gespecialiseerde ondersteuning;
 • De gemeente dient in te zetten op ondersteuning en zorg dichtbij: dit geldt zowel voor voorzieningen voor poliklinische zorg als voor huishoudelijke ondersteuning;
 • Gezondheid is een grensoverschrijdende aangelegenheid, de gemeente dient daarom ook werk te maken van een positieve samenwerking van de spoedeisende hulpverlening aan beide kanten van de grens;
 • Als gemeente willen we blijvende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Daarbij denken we aan een breed scala van mogelijkheden, van een luisterend oor tot specifieke hulpverlening;
 • De gemeente moet een grote rol spelen in de voorlichting van jongeren over een gezonde levensstijl en de risico’s van ongezond gedrag.

(Jeugd)zorg

De gemeente dient samen met de inwoners op zoek te gaan naar een waardevolle ondersteuning bij het invullen van een toekomstperspectief. Zowel voor jong als oud is het van belang dat iedereen zich goed voelt en zich ten volle kan ontplooien.

 • De gemeente moet inzetten op voorzieningen voor kinderen en jongeren.  Het is van belang dat deze doelgroepen ondersteuning en mogelijkheden krijgen inzake persoonlijke ontplooiing en vrijetijdsbesteding;
 • D66 Woensdrecht zet in op jongerenambassadeurs voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Zij formuleren adviezen over zelfgekozen thema’s. De adviezen worden tijdens opinieraden aangeboden aan de wethouder;
 • De gemeente dient (in samenspraak met het onderwijs) sterk in te zetten op het voorbereiden van de jeugd op de arbeidsmarkt. Daarbij kan extra aandacht worden geschonken aan de in de gemeente aanwezige sectoren en perspectieven.

Welzijn

D66 Woensdrecht wil een gezondere leefomgeving creëren met meer ruimte om te bewegen en te recreëren.

 • Meer ruimte om te bewegen en te recreëren mag voor ons ten koste gaan van ruimte voor de auto, onder de voorwaarde dat er meer ruimte komt voor alternatieve vormen van vervoer;
 • Vrijwilligerswerk is belangrijk, de veiligheid binnen vrijwilligerswerk ook. VOG’s kunnen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid. De gemeente kan, naast bestaande regelingen, eens in de 3 jaar de VOG’s vergoeden voor een vereniging;
 • Beleid over bepaalde doelgroepen maken we samen met de betrokken mensen. Zo maken we beleid met betrekking tot jongeren samen met jongeren en beleid met betrekking tot ouderen samen met ouderen; 
 • De gemeente faciliteert een gezonde levensstijl. We promoten sport en bewegen en maken dit mogelijk voor iedere inwoner;
 • De aandacht voor LHBTI-emancipatie is te beperkt. D66 Woensdrecht wil dat de gemeente een regenbooggemeente wordt. We laten niet alleen symbolisch door het hijsen van de regenboogvlag zien dat we opkomen voor de belangen van LHBTI+ personen, maar we nemen dit ook op in beleid en we gaan in gesprek met belangenorganisaties;
 • Het inclusiebeleid is te beperkt en moet beter uitgewerkt worden. Iedereen moet mee kunnen doen in onze gemeente.