Wonen in een leefbare omgeving

Beeld: D66 Woensdrecht

D66 Woensdrecht is trots op de dorpen in onze gemeente. Alle dorpen hebben een sterke eigen identiteit en een bruisend verenigingsleven. De dorpsplatforms zorgen met hun onafhankelijke positie voor burgerparticipatie in het bestuur. Daarnaast heeft iedere kern zijn eigen sport- en onderwijsvoorzieningen. Woensdrecht heeft kortom fantastische dorpen om in te wonen. Dit is geen vanzelfsprekendheid. Daarom zal hiervoor ook in de komende vier jaar hard gewerkt moeten worden.

Leefbaarheid

Om de dorpen leefbaar te houden moeten er voldoende voorzieningen zijn en moet de openbare ruimte aantrekkelijk zijn ingericht. Het actieve verenigingsleven is onontbeerlijk voor de leefbaarheid in onze dorpen. Woensdrecht blijft de groene gemeente op de Brabantse Wal.

 • De openbare ruimte wordt goed onderhouden in goed overleg met de dorpsplatforms. D66 Woensdrecht vindt duurzaamheid hierbij erg belangrijk, zowel in het gebruik van materialen als van onderhoudsmiddelen;
 • Speelvoorzieningen worden in overleg met de dorpsplatforms op een hoog niveau gehouden. Speelplaatsen zijn groen en nodigen uit tot ontdekking;
 • De openbare ruimte in alle dorpen is ook geschikt voor gebruik door onze mindervalide inwoners. Ook natuurgebieden aan de rand van de kernen zouden beter geschikt gemaakt kunnen worden voor ouderen en mindervaliden;
 • De multifunctionele centrums(MFC’s) spelen een cruciale rol in het verenigingsleven in de dorpen. MFC’s worden blijvend ondersteund door de gemeente;
 • Verenigingen moeten goede ondersteuning krijgen vanuit de gemeente, ook wat betreft passende huisvesting. De gemeente moet hierin voorzien samen met haar partners, onder andere MFC’s en onderwijsvoorzieningen;
 • D66 Woensdrecht vindt dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om lid te worden van minstens één vereniging. De gemeente moet mensen financieel ondersteunen die hier om financiële redenen niet toe in staat zijn;
 • De gemeente moet vrijwilligers van verenigingen op gepaste wijze ondersteunen via de BWI. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van de BWI als vraagbaak voor juridische zaken;
 • Leegstand leidt tot verloedering. D66 Woensdrecht wil dat de gemeente de dialoog aangaat met eigenaren om leegstand zo snel mogelijk op te lossen. D66 Woensdrecht staat open voor het flexibel omgaan met bestemmingen van panden, zodat leegstaande gebouwen een andere functie kunnen krijgen;
 • Om de aantrekkingskracht van winkels te vergroten zullen ze zoveel als mogelijk moeten worden gebundeld binnen de kernen van dorpen. Niet alle winkels kunnen echter in alle kernen aanwezig zijn. De gemeente zal moeten waken voor een zo eerlijk mogelijke spreiding over de dorpen;
 • Overlast door overbewoning van woonhuizen moet worden tegengegaan. De gemeente moet actief handhaven op (geluids)overlast;
 • Bereikbaarheid van alle kernen met het openbaar vervoer is van groot belang voor jong en oud. De gemeente heeft hierin een actieve rol. (zie ook ‘Bereikbaarheid en mobiliteit’).

Wonen

Alle inwoners uit alle dorpen binnen de gemeente verdienen het om in hun dorp op te groeien en oud te worden. Daarom moet in elke kern een compleet woningaanbod zijn van starters, gezinnen tot levensloopbestendige woningen. Vooral voor starters op de woningmarkt is het aanbod nu beperkt. Om de leefbaarheid van onze dorpen ook voor de toekomst te behouden, zullen we juist onze jongeren moeten weten te behouden.

 • In de gemeente bouwen we in iedere kern voor elke bevolkingsgroep. Bij elk toekomstig woningbouwplan wordt het te realiseren woningaanbod van tevoren gewogen, zodat ook jongeren aan bod komen. Dit betekent voor D66 dat één op de drie woningen die gebouwd worden een starterswoning moet zijn;
 • De bevolkingssamenstelling van het dorp Putte is in de afgelopen jaren sterk gewijzigd. Er wonen nu relatief veel Belgen en arbeidsmigranten in het dorp. Dit heeft grote gevolgen voor het verenigingsleven en zet de leefbaarheid zwaar onder druk. In nieuw te ontwikkelen woningbouwplannen in Putte moet hier rekening mee worden gehouden. Om de verhoudingen niet nog schever te maken moeten inwoners van Putte de mogelijkheid hebben een plek te laten houden in hun eigen kern;
 • Woensdrecht kent goed functionerende woningstichtingen. Het beleid dat zij voeren is transparant en in het belang van onze inwoners. D66 koestert de relatie die de gemeente heeft met de woningstichtingen. Woningstichtingen moeten ondersteuning krijgen met betrekking tot uitbreiding en verduurzaming van hun woningportefeuille;
 • De gemeente moet regels opstellen om eigendom van woningen waar niet gewoond wordt aan banden leggen. Denk hierbij aan het opstellen van een verplichting tot zelfbewoning en een anti-speculatiebeding. Huizen zijn er om te bewonen, niet om rijk van te worden ten koste van anderen;
 • Voor iedere woning – starterswoningen uitgezonderd – die nieuw gebouwd wordt, geldt levensloopbestendig bouwen als norm;
 • De gemeente Woensdrecht moet meer invloed krijgen op het eigen grondbeleid. Om minder afhankelijk te zijn van marktpartijen zal ze een actief tactisch grondbeleid moeten gaan voeren. Hier moeten meer financiën middelen voor worden gereserveerd;
 • Alternatieve woonvormen zoals Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Tiny Houses moeten meer kansen krijgen in de gemeente. Hiervoor dient ruimte gereserveerd te worden in de woningbouwplanning.