Financiële beschouwing november

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

“In een tijd van internationale crisis, moeten mensen van goede wil in staat zijn om zich te verenigen, ongeacht de partij of voorkeur”

Geachte lezer, we verkeren nu al ruim anderhalf jaar in een wereldwijde crisis. De Coronapandemie raakt ons meer dan we ooit hadden kunnen voorstellen en we durven niet meer te zeggen dat we het einde in zicht hebben. De crisis heeft veel goede dingen laten zien, maar helaas ook negatieve kanten. De tweedeling in de samenleving is groter dan ooit, het vertrouwen in de politiek is laag en de mensen voelen zich steeds minder gehoord.

D66 Woensdrecht gaat geen doemscenario schetsen, maar wil u wel het eerlijke verhaal vertellen. Een verhaal waarbij de werkelijkheid is dat we van de ene crisis in de andere rollen en de grootste crisissen ons nog te wachten staan. Concreet zijn de klimaatveranderingen en het verlies aan biodiversiteit de grootste maatschappelijke uitdagingen waar wij met z’n allen voor aan de lat staan. Kom alsjeblieft niet aan met het feit dat Nederland en zeker Woensdrecht maar een druppel op een gloeiende plaat is, want dat is hetzelfde als het ontkennen van een probleem. Juist het herkennen van een probleem is de eerste stap richting een oplossing.

Zoals u van D66 gewend bent, blijven wij strijden voor een duurzamere toekomst. Een toekomst waarbij we in harmonie leven met de aarde en met elkaar. Tegenstellingen zullen er altijd blijven en juist het debat voeren over mogelijke tegenstellingen zorgt ervoor dat we samen verder komen. Te vaak worden mensen nu weggezet als Coronawappie of te links of te rechts. Grove woorden en geweld worden hierbij niet meer geschuwd. U zult misschien denken dat dit niet in Woensdrecht voorkomt, maar helaas is dit ook hier de werkelijkheid. Het is daarom ook meer dan ooit van belang dat we met elkaar in gesprek blijven, onze inwoners tijdig en met enig mandaat betrekken bij plannen en als laatste de gemeenteraad goed in stelling brengen. De gemeenteraad is ten slotte het centrum van onze gemeentelijke democratie. Helaas moet D66 concluderen dat de laatste twee punten niet of onvoldoende worden waargemaakt in Woensdrecht. Er zijn legio voorbeelden hiervan. Denk hierbij aan windmolenpark Ze-Bra: indien de inwoners eerder waren betrokken had dit veel discussie en misschien wel een rechtsgang gescheeld. Wat betreft de warmtevisie horen we wel in dat er in gesprek wordt gegaan met eventuele stakeholders, maar de raad is nog in het ongewis. De warmtevisie is een dermate politiek vraagstuk dat de raad hier in de ogen van D66 veel eerder bij betrokken had moeten worden. Waarom is hier niet voor gekozen?

Afgelopen week hebben we het plan m.b.t. Sneekhout gezien. Ook daar zijn onze inwoners en ondernemers niet betrokken. Ja, er komt een omgevingsdialoog, echter vraagt D66 zich af wat de zin hiervan is, het plan lijkt wel in beton gegoten en definitief. Deze conclusie kunnen we vaker trekken. In de ogen van D66 worden er eerst kaders gesteld door de gemeente en wordt er daarna pas gekeken naar een mogelijk plan in samenspraak met onze inwoners. Pas als je werkt volgens dit proces creëer je draagvlak en begrip. Ja, dat kost meer tijd, maar het draagt honderd procent bij aan meer vertrouwen in de politiek. D66 vraagt zich daarom ook af hoe het college hiernaar kijkt?

Laten we komen tot de begroting 2022. Het is alweer de laatste begroting van deze raadsperiode. Wat is deze periode toch voorbijgevlogen en wat was het een bijzondere periode. Van een flink financieel tekort in 2019 naar flinke overschotten in 2020/2021 en voorzichtig in 2022, de stikstofcrisis die de bouw heeft stilgelegd met een woningcrisis tot gevolg en natuurlijk de al eerdergenoemde Coronapandemie. Voor ons ligt een visie arm document, begrijpelijk aangezien het aan een nieuw college en een nieuwe raad is om met nieuwe plannen te komen. Echter, precies dat is wat D66 angst inboezemt. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de huidige coalitie door wil in 2022 en dan is het heel zorgelijk dat het ontbreekt aan plannen en visie om de grote uitdagingen van de komende decennia het hoofd te bieden. Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit wachten op niemand en zeker niet op Woensdrecht. D66 hoopt daarom ook dat het huidige college en coalitie deze problemen serieus nemen en aan te durven pakken en ze niet alleen maar als last zien.

Wij beseffen onszelf dat de grote uitdagingen waar we over schrijven in algemeenheden blijven hangen en te complex zijn om bij de behandeling van de begroting op te lossen. D66 Woensdrecht wil echter wel een begin maken met het aanpakken van een uitdaging en een verstoring die direct opgepakt moeten worden. Het doel 100 kg restafval per inwoner in 2020 is helaas niet gehaald en het college ziet het nu alleen nog maar als streven. De kostendekkendheid is belangrijker dan het terugbrengen van de kilogrammen afval. Terwijl juist het terugbrengen van de hoeveelheid afval een positieve bijdrage levert aan het milieu en het klimaat. D66
komt daarom ook met een motie die oproept tot het maken van een plan van aanpak te gaan maken om de VANG doelstellingen te gaan halen. De beantwoording en plannen van het college op onze vragen zijn in de ogen van D66 onvoldoende om deze uitdaging aan te gaan. D66 roept het college via een motie daarom ook op een goed plan te maken. Kijk hierbij zeker naar voorbeelden uit andere gemeenten en trek hieruit lessen.

D66 Woensdrecht wil de verstoring van het biologisch ritme van mens, natuur en dier door kunstmatig licht aanpakken. Wij leven in één van de meest verlichte plekken op de wereld. Veel van deze lichtverontreiniging komt vanuit het havengebied. Echter heeft de gemeente de laatste jaren een flinke hoeveelheid aan verlichting toegevoegd en dit heeft zeker zijn negatieve effecten. Duisternis zou een recht moeten zijn. Daarom komt D66 met een motie die oproept om verlichting op bepaalde tijden uit te schakelen waar het kan en de natuur en mens weer recht te geven op een gezond bioritme. D66 betreurt het feit dat ondanks de belofte van de
wethouder, Woensdrecht niet heeft meegegaan aan de nacht van de nacht 30 oktober. D66 vraagt zich af waarom de wethouder zijn belofte niet is nagekomen?

Bij het schrijven van deze beschouwing wachten wij op de themaraad wonen en de themaraad m.b.t. de organisatie. Beide onderwerpen
verdienen heel, heel veel aandacht. Er is een gigantisch tekort aan betaalbare woningen en de krapte op de arbeidsmarkt kan ook voor problemen zorgen binnen de organisatie. D66 is daarom ook benieuwd naar de plannen van het college en vraagt zich af hoe deze rijmen met de begroting?

Als laatste willen wij stil staan bij een heugelijk feit, een moment dat niet zomaar voorbij mag gaan. De gemeente Woensdrecht in huidige samenstelling bestaat op 1 januari 2022 precies 25 jaar. Dit is gezien de laatste anderhalf jaar én het feit dat het jubileum niet zomaar voorbij mag gaan reden voor een feestje. D66 dient daarom ook een motie in om in 2022 een leuke activiteit/feest te organiseren voor onze inwoners. Want meer dan ooit hebben onze inwoners het verdient om het leven te vieren!