Algemene beschouwingen begroting 2022

In afwezigheid van Beppie had Julian als vice-fractievoorzitter het woord tijdens de algemene beschouwing van de begroting. Hieronder kun je zijn inbreng teruglezen.

Introductie

Voorzitter,
 
Iets meer dan 4 maanden geleden stonden we hier ook. In een kleinere setting, want velen van ons zaten thuis voor hun scherm. We spraken over de Perspectiefnota 2022. De wolk, het kunstwerk boven ons hoofd, was letterlijk wit, maar figuurlijk donker. Het financieel perspectief was somber en onzeker. Nu, een aantal maanden later, is de lucht een stuk helderder. Door de ingezette transformatie in het sociaal domein, door verstandige maatregelen én door middelen van het Rijk, lijken de sombere scenario’s afgewend. Dit college laat zien dat besturen met lef, gedurfde investeringen en een kerngezonde financiële situatie hand in hand kunnen gaan. Tegelijkertijd moeten we ons niet rijk rekenen; de robuuste financiële basis is keihard nodig voor de enorme opgaven die voor ons liggen. Hierover later meer.
Kijkend naar de begroting zijn we als D66 blij met de aangekondigde extra investeringen in onder andere de stedelijke ontwikkeling, de sociale basis, de PACT-aanpak, de circulaire economie, inclusie, jeugd en het makersfonds. Wat we in dit rijtje missen zijn de groene schoolpleinen, waar we bij de Perspectiefnota naar hebben gevraagd. Graag hoor ik wat het college gaat doen om ook de laatste schoolpleinen te vergroenen.
 
Als D66 steunen we de voorgestelde maatregelen aan de uitgaven- en inkomstenkant om te komen tot een solide en financieel sluitende begroting. Het afwegingskader, waarbij wordt gekozen voor maatregelen die weinig tot geen impact hebben op de stad en/of passen in de bredere beweging die is ingezet, vinden we zeer verstandig en weloverwogen. Kortom, de seinen staan op groen om de ingezette koers te continueren.
Voorzitter,
Zo’n laatste begroting van een bestuursperiode is ook het moment voor reflectie en vooruitkijken. Waar staan we als Tilburg en welke belangrijke opgaven zien we? Ik zal in het vervolg van mijn betoog op drie onderwerpen ingaan: inclusie & kansengelijkheid, de energietransitie en de stedelijke ontwikkeling.

Inclusie en kansengelijkheid

Recentelijk stond er een prachtig artikel in het Brabants Dagblad over het sociale DNA van Tilburg. Ik citeer: “Of je nou in de bijstand zit, dakloos raakt of je land bent ontvlucht: je kan maar beter in Tilburg aankloppen”. Als D66 staan we pal voor het sociale en inclusieve hart van Tilburg. Waar je waardig en met oog voor de menselijk maat wordt geholpen wanneer je in nood verkeert.
Het sociale DNA van Tilburg uit zich ook in onze typische Tilburgse aanpak binnen het sociaal domein. Een aanpak die het beste wordt beschreven door de SP wethouder uit Helmond, ik citeer wederom “Wat mij opvalt aan Tilburg is dat de gemeente anders durft te zijn. Ze kijken niet te veel naar andere gemeenten, maar tonen lef en bedenken zelf oplossingen.”
D66 is trots op deze erkenning voor de langjarige Tilburgse aanpak, maar we willen niet zelfgenoegzaam achterover leunen. Ontwikkelingen als de kansenongelijkheid, steeds verder oplopende zorgkosten en de dubbele vergrijzing, vragen meer dan ooit om investeringen in preventie, in gezondheid en in de sociale veerkracht van jong en oud. Investeringen die voor de baat uitgaan en daarom om lef vragen.
We zijn dan ook blij met onder andere de preventieve aanpak jeugd, de investeringen in de weerbaarheid en mentale gezondheid van kinderen en jongeren, de aanpak Positieve Gezondheid en de investeringen in de sociale basis, cultuur, sport, spelen en bewegen. Dit is voor D66 echte kansengelijkheid: gezond zijn en je leven kunnen invullen zoals je dat zelf graag zou willen. Voorkomen is beter dan genezen. Wat D66 betreft bouwen we deze inzet op preventie de komende jaren verder uit.

De Tilburgse energietransitie

De afgelopen jaren is de Tilburgse aanpak van de energietransitie stevig in de steigers gezet. Denk aan het Klimaatfonds, het Zonnepanelenproject, de Regionale Energie en Klimaat Strategie, de Transitievisie Warmte en de aanpak Aan de slag met je huis. Kortom, het instrumentarium is gereed om de noodzakelijke versnelling in gang te zetten. De stijgende gasprijs bewijst maar weer eens dat dit nodig is. Op de lange, maar ook op de korte termijn. Als D66 willen we kwetsbare huishoudens met een slecht geïsoleerde woning ondersteunen met isolatiemaatregelen. Want zo werken we aan een inclusieve energietransitie.  Is het college bereid hier voortvarend mee aan de slag te gaan? Graag een reactie.
Om de benodigde versnelling in de Tilburgse energietransitie te realiseren zijn voldoende middelen en menskracht nodig. En hier wringt de schoen. In de informatieset lezen we: “We zien dat we achter beginnen te raken op de Tilburgse en landelijke doelstellingen met de huidige inzet en middelen”. Bovendien wordt er vanaf 2023 in de meerjarenramingen enkel rekening gehouden met personele inzet. Daarom lezen we in het Raadsvoorstel Transitievisie Warmte dat er voor de periode 2023 en verder geen middelen beschikbaar zijn en we volledig afhankelijk zijn van bijdragen vanuit het Rijk. Laat ik helder zijn: als D66 vinden we de geschetste situatie onwenselijk en onwerkbaar. Wat ons betreft is een structurele en stevige gemeentelijke financiering van de energietransitie wenselijk en noodzakelijk voor de continuïteit van de energietransitie en het realiseren van onze doelstellingen. Hoe beoordeelt het college deze situatie? En is het college bereid om voor de gemeenteraadsverkiezingen scenario’s op te stellen voor een structurele gemeentelijke financiering van de energietransitie? Graag een reactie.

Stedelijke ontwikkeling

De afgelopen jaren is de Tilburgse aanpak van de energietransitie stevig in de steigers gezet. Denk aan het Klimaatfonds, het Zonnepanelenproject, de Regionale Energie en Klimaat Strategie, de Transitievisie Warmte en de aanpak Aan de slag met je huis. Kortom, het instrumentarium is gereed om de noodzakelijke versnelling in gang te zetten. De stijgende gasprijs bewijst maar weer eens dat dit nodig is. Op de lange, maar ook op de korte termijn. Als D66 willen we kwetsbare huishoudens met een slecht geïsoleerde woning ondersteunen met isolatiemaatregelen. Want zo werken we aan een inclusieve energietransitie.  Is het college bereid hier voortvarend mee aan de slag te gaan? Graag een reactie.
Om de benodigde versnelling in de Tilburgse energietransitie te realiseren zijn voldoende middelen en menskracht nodig. En hier wringt de schoen. In de informatieset lezen we: “We zien dat we achter beginnen te raken op de Tilburgse en landelijke doelstellingen met de huidige inzet en middelen”. Bovendien wordt er vanaf 2023 in de meerjarenramingen enkel rekening gehouden met personele inzet. Daarom lezen we in het Raadsvoorstel Transitievisie Warmte dat er voor de periode 2023 en verder geen middelen beschikbaar zijn en we volledig afhankelijk zijn van bijdragen vanuit het Rijk. Laat ik helder zijn: als D66 vinden we de geschetste situatie onwenselijk en onwerkbaar. Wat ons betreft is een structurele en stevige gemeentelijke financiering van de energietransitie wenselijk en noodzakelijk voor de continuïteit van de energietransitie en het realiseren van onze doelstellingen. Hoe beoordeelt het college deze situatie? En is het college bereid om voor de gemeenteraadsverkiezingen scenario’s op te stellen voor een structurele gemeentelijke financiering van de energietransitie? Graag een reactie.
Een van de grootste opgaven de komende jaren is de verdere stedelijke ontwikkeling van Tilburg. De  realisatie van 25.000 extra woningen is hierbij de grote katalysator. Belangrijk is een goede balans te houden in het verdelen van de schaarse ruimte. Ruimte voor wonen, de energie- & klimaatopgave, economische ontwikkeling, werkgelegenheid, recreatie, en het versterken van natuur, moeten hand in hand gaan.
Vanuit deze samenhang willen wij als D66 verder bouwen aan een vitaal en aantrekkelijk Tilburg van de toekomst. Ook dit vraagt om lef. De LocHal en het Spoorpark zijn een groot succes, doordat we durfden te kiezen voor kwaliteit en hier ook in durfden te investeren. Alleen door deze keuzes te maken brengen we Tilburg als geheel een stapje verder. Ook bij de ontwikkeling van het Stadsforum, Koningswei en Stappegoor kiezen we bewust voor een kwalitatief hoogwaardige uitvoering. Bij deze hoogwaardige stedelijke kwaliteit hoort ook dat we investeren in kunst en cultuur. Corona heeft veel makers hard geraakt. We zijn daarom blij met de extra middelen voor het makersfonds, maar we dienen hier de komende tijd nadrukkelijk aandacht voor te houden.
Wat D66 betreft houden we de koers van de stedelijke ontwikkeling vast. We zien grote kansen in de doorontwikkeling van het Museumkwartier en het kenniskwartier, en in de transformatie van de Kanaalzone. Deze locaties hebben de potentie om, net als de Piushaven, de Spoorzone en de Binnenstad, echte Tilburgse blikvangers te worden. Wat is er nodig om het ontwikkeltempo van Tilburg vast te houden? vraag ik het college. En staan we gesteld om de grote woningbouwopgave te kunnen realiseren? Eerder werden we namelijk geïnformeerd over frictie in de ambtelijke capaciteit. En op welke manier neemt het college onze inwoners mee in de grote stedelijke transformatie?
De afgelopen jaren is de Tilburgse aanpak van de energietransitie stevig in de steigers gezet. Denk aan het Klimaatfonds, het Zonnepanelenproject, de Regionale Energie en Klimaat Strategie, de Transitievisie Warmte en de aanpak Aan de slag met je huis. Kortom, het instrumentarium is gereed om de noodzakelijke versnelling in gang te zetten. De stijgende gasprijs bewijst maar weer eens dat dit nodig is. Op de lange, maar ook op de korte termijn. Als D66 willen we kwetsbare huishoudens met een slecht geïsoleerde woning ondersteunen met isolatiemaatregelen. Want zo werken we aan een inclusieve energietransitie.  Is het college bereid hier voortvarend mee aan de slag te gaan? Graag een reactie.
Om de benodigde versnelling in de Tilburgse energietransitie te realiseren zijn voldoende middelen en menskracht nodig. En hier wringt de schoen. In de informatieset lezen we: “We zien dat we achter beginnen te raken op de Tilburgse en landelijke doelstellingen met de huidige inzet en middelen”. Bovendien wordt er vanaf 2023 in de meerjarenramingen enkel rekening gehouden met personele inzet. Daarom lezen we in het Raadsvoorstel Transitievisie Warmte dat er voor de periode 2023 en verder geen middelen beschikbaar zijn en we volledig afhankelijk zijn van bijdragen vanuit het Rijk. Laat ik helder zijn: als D66 vinden we de geschetste situatie onwenselijk en onwerkbaar. Wat ons betreft is een structurele en stevige gemeentelijke financiering van de energietransitie wenselijk en noodzakelijk voor de continuïteit van de energietransitie en het realiseren van onze doelstellingen. Hoe beoordeelt het college deze situatie? En is het college bereid om voor de gemeenteraadsverkiezingen scenario’s op te stellen voor een structurele gemeentelijke financiering van de energietransitie? Graag een reactie.

Tot zover.