Slim aan de slag voor het klimaat

In 2045 is Tilburg klimaatneutraal. Dat wil zeggen dat we in Tilburg geen broeikasgassen meer uitstoten óf dat deze uitstoot wordt gecompenseerd. Dat is het doel dat we in Tilburg met elkaar hebben gesteld en als D66 Tilburg gaan we daar vol voor. We zien nu al de negatieve effecten van klimaatverandering, ook in Tilburg. Hevige regenbuien, langdurige droogte en extreme hitte leiden tot problemen voor mens, dier en natuur. Op 10 juli 2018 was Tilburg zelfs de warmste stad van Europa. Kortom: er is geen tijd te verliezen!
Het is dus bittere noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan, maar het levert ook veel op. Denk aan nieuwe groene banen, een comfortabele woning, een betaalbare energierekening, gezonde lucht en een groene leefomgeving.
 
Daarom kiezen we voor slimme maatregelen: maatregelen die goed zijn voor het klimaat én voor onze inwoners. Voor D66 is het uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen en mee moet kunnen profiteren. Een aanpak met oog voor sociale ongelijkheid, waarbij we een extra stap zetten voor mensen die niet vanuit zichzelf mee kunnen komen. We gaan meer investeren in de energietransitie en maken onze leefomgeving klimaatbestendig. Daarnaast werken we toe naar circulariteit: er bestaat straks geen afval meer.
 
Er zijn de afgelopen vier jaar grote stappen gezet, waardoor we de aanpak nu kunnen versnellen. Daarvoor zijn extra structurele investeringen nodig. De huidige middelen in de begroting zijn nog niet in verhouding met de urgentie en de omvang van de opgave, zowel wat betreft de energietransitie als klimaatadaptatie.

Energietransitie

 • We maken werk van een inclusieve energietransitie. We ondersteunen en ontzorgen inwoners die niet zelf de middelen hebben om actie te ondernemen. Zo kunnen zij profiteren van een betaalbare energierekening en pakken we energiearmoede aan.
 • We continueren het project ‘Zon op je dak Tilburg’. Als gemeente ontzorgen we inwoners bij de aanschaf, aanleg en het onderhoud van de zonnepanelen. Inwoners betalen een vast bedrag per maand dat lager is dan de besparing op de energierekening.
 • We ontwikkelen, in de geest van het project ‘Zon op je dak Tilburg’, een gemeentelijke ontzorgingsaanpak voor het isoleren van particuliere woningen. Hierbij hebben we ook aandacht voor ventilatie en koeling.
 • Samen met onze woningcorporaties ontwikkelen we een aanpak om versneld alle corporatiewoningen te verduurzamen en te isoleren. We kijken hierbij ook naar het zogenoemde gespikkeld bezit: goedkope particuliere woningen tussen corporatiebezit. We beginnen bij de slechtst geïsoleerde woningen.
 • Samen met onze regiogemeenten in Hart van Brabant gaan we aan de slag met de uitvoering van de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS). We ontwikkelen locaties voor grootschalige opwek van duurzame energie (windturbines en zonneparken) en een regionale aanpak voor de warmtetransitie. We pakken hierbij als Tilburg een leidende en motiverende rol.
 • D66 ziet in de energietransitie een belangrijke rol weggelegd voor lokale energiecoöperaties. De gemeente ondersteunt energiecoöperaties met aantoonbare maatschappelijke impact en breed lokaal draagvlak en stelt hen in staat lokale energieprojecten te ontwikkelen.
 • Mede op initiatief van D66 Tilburg is er een revolverend Klimaatfonds van 20 miljoen euro opgericht. Dit fonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de klimaatambities van Tilburg. Wij willen de omvang van het fonds uitbreiden en onderzoeken hoe we het fonds nog effectiever en vaker kunnen inzetten.
 • Samen met bedrijven werken we aan klimaatneutrale bedrijventerreinen. Hierbij zetten we niet alleen in op de energietransitie, maar ook op klimaatadaptatie, biodiversiteit en een circulaire economie.
 • We ontwikkelen per wijk een aanpak voor de warmtetransitie, het aardgasvrij maken van woningen. Waar geschikte alternatieven nog ontbreken zetten we vol in op isolatie. We letten hierbij goed op de betaalbaarheid voor iedereen.
 • We zetten in op actieve participatie van inwoners bij de warmtetransitie. Dit kan in de vorm van een burgerforum of via andere vormen van (digitale) participatie.
 • Wij zijn zeer kritisch op uitbreiding van het Amerwarmtenet, omdat deze wordt gestookt op biomassa. Wij zijn voor de ontwikkeling van nieuwe duurzame decentrale warmtebronnen, de inzet op lage temperatuurverwarming, met aandacht voor transparante en eerlijke tarieven. Nieuwbouw sluiten we niet aan op het Amerwarmtenet, maar laten we in de eigen energiebehoefte voorzien.
 • We maken in de begroting meer financiële middelen vrij voor de energietransitie en zorgen voor een structurele gemeentelijke financiering. Op basis van de gemeentelijke Klimaatmonitor bepalen we periodiek de CO2-effectiviteit van deze financiering.

Klimaatadaptie

 • We continueren de inzet op klimaatbestendigheid om hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Klimaatadaptatie is een randvoorwaarde bij de verdere stedelijke ontwikkeling.
 • We maken plannen om in elke wijk de klimaatadaptatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door meer groen toe te voegen en koele plekken te creëren. Deze plannen stellen we samen met de inwoners van wijken op en we koppelen hier een investeringsagenda aan.
 • We maken afspraken met woningcorporaties om hun woningbestand en de leefomgeving klimaatadaptiever te maken.
 • We maken in de begroting meer financiële middelen vrij voor klimaatadaptatie en zorgen voor een structurele gemeentelijke financiering.
 • Waar mogelijk kiezen we voor meer stromend water in de stad, bijvoorbeeld in de vorm van fonteinen en andere waterelementen.
 • We willen regenwater langer vasthouden en vertragen de afvoer ervan met behulp van groene daken en wadi’s. We stimuleren om regenwater meer te gebruiken om tuinen te besproeien en wc’s door te spoelen. Riool- en regenwater vangen we apart van elkaar op.

Van afval naar circulariteit

test

 • We gaan naar een circulaire economie, maar voorlopig kan nog niet al het afval als grondstof dienen. We zijn voorstander van bronscheiding bij huishoudelijk afval vanwege de goede resultaten, de preventieve werking en de bewustwording. Mocht blijken dat nascheiding voor het milieu, gebruikersgemak en kosten significant beter is dan bronscheiding, dan staan we zeker open voor initiatieven op dat gebied.
 • D66 Tilburg is ervoor dat de vervuiler betaalt, daarom willen we toewerken naar een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing afhangt van de hoeveelheid restafval die een huishouden aanbiedt (DIFTAR): hoe beter je afval scheidt, hoe lager je kosten.
 • We betrekken scholen en maatschappelijke instellingen bij het vergroten van de afvalscheiding en de bewustwording van de kwaliteit en vervuiling van de ingezamelde grondstoffen. Daarbij willen we initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen.
 • We continueren de inzet van de Ja-sticker, de mobiele milieustraat, het circulair ambachtscentrum, de inzet van kringloopwinkels en het scheiden van GFT-afval in de hoogbouw.
 • Omdat de druk op milieustraat Albion sterk is toegenomen nemen we maatregelen om de service voor bezoekers te verbeteren en de overlast van omwonenden te beperken. We onderzoeken of milieustraat Hoolstraat (Berkel-Enschot) vaker en voor meer afvalstromen en inzameling van grondstoffen kan worden ingezet. Daarnaast verkennen we samen met buurgemeenten de mogelijkheid om een derde milieustraat te realiseren.