Ruimte, bereikbaarheid en mobiliteit

De manier waarop mensen zich verplaatsen gaat veranderen en is nodig voor het in stand houden van de bereikbaar, leefbaarder en veiligheid. D66 wil de ruimte in de gemeente beter benutten door voorrang te geven aan ruimte-efficiënte, schone, slimme en veilige mobiliteit. De fietser heeft daarin een hoge prioriteit en niet voor niets. De meeste afstanden die we afleggen zijn kort en de fiets is een makkelijke, schone en snelle manier om van A naar B te gaan.

Schone mobiliteit

In de kernen stimuleren een verschuiving van eigen auto naar deelauto.
De ruimte die vrijkomt, maakt de straat een plek waar mensen willen zijn, waar ruimte is voor groen en spelende kinderen. Midden-Delfland blijft toegankelijk voor auto’s, maar voor wie kan en wil kiezen wordt lopen, fietsen of het OV de aantrekkelijke norm. D66 wil:

 • Verbeteren van de verkeerssituatie bij onoverzichtelijke kruisingen en de entrees van Maasland en Den Hoorn
 • Onderzoek naar verbetering van toegankelijkheid en bereikbaarheid van Schipluiden.
 • Beter faciliteren van schonere en stillere vervoermiddelen. Denk hierbij aan laadpalen en goede stalmogelijkheden voor elektrische fietsen en scooters.
 • Autoluw gebieden introduceren waar het bijdraagt aan verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit. De vrijgekomen ruimte op straat richten we in samenwerking en afstemming met bewoners, bedrijven en organisaties in.
 • Dat de gemeente voldoende fietsenstalmogelijkheden realiseert nabij winkels en diverse andere publieke voorzieningen.

Verkeersveilige gemeente

Iedereen moet makkelijk en veilig in en tussen de kernen kunnen bewegen. Te voet, op de fiets, op de scooter, in de bus of met de auto. D66 wil de verbindingen verbeteren en pleit daarom voor:

 • Het tegengaan van sluipverkeer in onze gemeente, denk vooral aan de N468 die misbruikt wordt als de A4 en A12 vaststaan.
 • Prioriteit voor de fiets en wandelaars met veilige bredere fiets- en wandelpaden.
 • Veilige verkeersroutes naar scholen, waardoor kinderen snel zelfstandig lopend of op de fiets kunnen komen.
 • Het autoluw maken van schoolomgevingen tijdens haal- en brengtijden.
 • Er komen geen Kiss+Ride plekken bij nieuwe scholen. Zo maken we het zo veilig mogelijk.

Openbaar vervoer en deelmobiliteit

D66 geeft voorrang aan ruimte-efficiënte, schone, slimme en veilige mobiliteit. Wij kijken daarom vooral naar de fiets, het openbaar vervoer en innovatief deelvervoer. Zo beperken we het aantal autokilometers. D66 is voorstander van:

 • Het spreiden van werk- en schooltijden om spitsdrukte te verminderen.
 • Overdekte bushaltes en goede stalmogelijkheden voor tweewielers. Openbaar vervoer vertrekt in Midden-Delfland immers vaak aan de randen van de kernen.
 • Behoud van OV lijnen met minimaal een vertrekfrequentie van elk half uur.
 • Het faciliteren van deelauto’s, -scooters, en -fietsen en plekken waar bewoners kunnen kiezen uit verschillende vervoermiddelen om ook de grote haltes of stations elders te bereiken. Uiteraard moet verrommeling van deelvervoermiddelen voorkomen worden.
 • Helaas valt vooral Schipluiden nog te veel buiten de boot bij deelvervoerbedrijven.

Autoverkeer en optimaal parkeren

De toekomst van de auto is uitstootvrij, gedeeld en op afroep beschikbaar. Midden-Delfland bereidt zich hierop voor door autodelen te stimuleren en parkeerplekken optimaal te benutten. Voor de omliggende snelwegen bekijkt D66 bereikbaarheid, geluidsoverlast en uitstoot in samenhang.
Voor de verbetering, vernieuwing, vermindering en verduurzaming van het autoverkeer wil D66:

 • Zorgen dat mensen hun elektrische auto in de hele gemeente makkelijk kunnen laden met publieke laadpalen voor wie geen oprit heeft.
 • De verbreding van de A4 tegenhouden. Verbreding lost niets op, maar zorgt wel voor meer uitstoot, luchtvervuiling en geluidshinder. Bovendien zorgt de vermeerdering van auto’s voor problemen in de gemeente, waar we de wegen niet verbreden.
 • De N468 veilig wordt ingericht met vooral oog op gebruik van lokale inwoners en ondernemers.
 • Een oplossing voor een goede doorstroming bij de Veiling in Maasland waar gemeente Maassluis aan bijdraagt.

Logistiek in de gemeente

Voor bedrijven in de gemeente is goederenvervoer noodzakelijk, bijvoorbeeld voor bevoorrading of levering aan bewoners. Door duidelijke afspraken met de logistieke sector worden deze verplaatsingen komende jaren schoner en veiliger. Dat geldt ook voor bestelbusjes die overal in de gemeente pakjes bezorgen.
Hier wordt steeds vaker een alternatief op de fiets mogelijk. D66 stelt voor beleid te maken om overlast van bestelbussen tegen te gaan. Er wordt nog te veel geparkeerd in woonwijken en te hard gereden. Ook is D66 voorstander om de maaltijdbezorging zoveel mogelijk per (elektrische) fiets te laten plaatsvinden in plaats van de gemotoriseerde scooters. Daarvoor gaat de gemeente ook in gesprek met omliggende gemeenten.

Een toegankelijke gemeente

In de inclusieve samenleving moet iedereen kunnen meedoen. Er zijn mensen die om diverse redenen niet de mogelijkheid hebben om zich te verplaatsen en daardoor niet op een volwaardige manier kunnen meedoen aan het maatschappelijk leven. D66 wil daarom dat iedereen het winkelgebied voor dagelijkse boodschappen kan bereiken, al dan niet met een hulpmiddel.
De inrichting van straat en stoep moet dit mogelijk maken.