Onderwijs in Midden-Delfland

Een goede start in het leven begint ook in Midden-Delfland met onderwijs. Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en mensen de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Maar dan moet iedereen wel gelijke toegang krijgen tot goed onderwijs.
Sommigen hebben daar meer hulp bij nodig dan anderen. Wij hebben daarom extra aandacht voor kwetsbare leerlingen. Iedereen moet zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school.
In duurzame multifunctionele schoolgebouwen waarin kinderen en jongvolwassenen zo goed mogelijk kunnen leren. Goed onderwijs voor iedereen is de beste kans om de belofte van onze gemeente in te lossen.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van kinderen omvat meer dan taal en rekenen en speelt zich ook af buiten de klas. Daarom stimuleert en koestert D66 initiatieven die kinderen de nodige aanvulling of een brede ontwikkeling bieden.
De gemeente faciliteert de vorming van integrale kindcentra: gedeelde locaties van kinderopvang, voorschoolse educatie en de basisschool
Wij zijn voorstander van diversiteit en keuzevrijheid van scholen. Zo kunnen ouders met hun kind een school kiezen die het beste bij hun ideeën past. Wie aan de stichtingsnormen voor het oprichten van een school voldoet, krijgt een plek in Midden-Delfland. Vanwege leegstand van schoolruimte in Schipluiden kijken we goed naar de juiste invulling of multifunctioneel gebruik.
Scholen hebben de wettelijke taak om elk kind passend onderwijs te geven. De gemeente heeft de belangrijke taak om te faciliteren in het contact tussen jeugdzorg en scholen, een taak waar we niet op moeten bezuinigen.
D66 wil dat ieder kind recht heeft op voorschoolse educatie zodat er niet in een vroeg stadium taalachterstanden worden opgelopen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor voorschoolse educatie.
D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde kansen krijgen als alle andere kinderen. Het is nodig dat kinderen en ouders actief gewezen worden op de mogelijkheden die er zijn, zoals het jeugd sportfonds. Daarnaast wil D66 dat er actief wordt gewerkt aan een update van het armoedebeleid, waarbij er meer aandacht is voor maatwerk.
Laagdrempelige toegang tot boeken, digitale informatie, sport en culturele activiteiten moet verbeteren of minimaal in stand blijven. D66 wil dat het educatieve aanbod van de bibliotheek voor jong en oud blijft.

Een gezonde, veilige en duurzame leeromgeving

Scholen kunnen helpen bij de ontwikkeling van gezonde gewoonten, moeten een veilig thuis zijn voor alle kinderen, en geven het goede voorbeeld in de strijd tegen de opwarming van de aarde.
Voor kinderen is sport en bewegen essentieel. D66 wil minstens 3 uur bewegingsonderwijs op de basisschool, waarvan minimaal 2 uur gegeven door een vakdocent, waarbij samenwerking met lokale sportverenigingen mogelijk is.
Alle kinderen moeten een zwemdiploma kunnen halen. Kinderen met ouders die dit niet kunnen betalen moeten terug kunnen vallen op een kindpakket.
D66 wil duurzame, toekomstbestendige schoolgebouwen met een gezond binnenklimaat.
Als verschillende scholen samenwerken in één gebouw kunnen ze efficiënter gebruik maken van technieklokalen en gymzalen, gezamenlijke conciërges aanstellen en wisselende leerlingenaantallen beter opvangen. Bovendien is het een plek waar verschillende kinderen elkaar ontmoeten. D66 wil veilige verkeersroutes naar scholen, waardoor kinderen snel zelfstandig lopend of op de fiets kunnen komen.
Ook maken we schoolomgevingen tijdens haal- en brengtijden autoluw. Er komen geen Kiss+Ride plekken bij scholen. Zo maken we het zo veilig mogelijk.
Door stimulering van schoolfruit en schoollunches ontwikkelen kinderen een gezond voedingspatroon.
D66 wil dat er op scholen voldoende toegang krijgen tot sportfaciliteiten en ondersteund worden in onderwijs in gezonde voeding.
Waar nog niet gerealiseerd, wil D66 dat de gemeente scholen helpt bij het aanleggen van groene schoolpleinen die klaar zijn voor een veranderend klimaat. Door de aanleg van moestuinen kunnen kinderen ook in de gemeente al vroeg kennismaken met de natuur.

Met een diploma op zak aan het werk

Na de middelbare school moet je in en nabij Midden-Delfland alle kanten op kunnen. We hebben iedereen nodig. De gemeentelijke organisatie en ondernemers die hun schouders eronder zetten zodat plannen werkelijkheid worden. En vakmensen die het fundament vormen onder de verwezenlijking van deze plannen. Daarom wil D66:

  • Dat elke leerling de school verlaat met minimaal een startkwalificatie. Een goed functionerende leerplichtafdeling met nauw contact met scholen is hierbij noodzakelijk. Begeleiding naar een passende baan als het niet lukt om een startkwalificatie te behalen.
  • Voldoende stageplekken, waarbij de gemeente het goede voorbeeld geeft.

Een leven lang leren

Onderwijs stopt niet bij het bereiken van een bepaalde leeftijd of het behalen van een diploma.
Om mee te kunnen blijven doen is het van belang om te blijven leren en scholing of bijscholing te volgen. Een deel van onze inwoners heeft moeite met lezen. Ook digitale laaggeletterdheid vormt voor veel mensen een belemmering om het leven in te vullen zoals ze willen. Daarom wil D66:

  • Mensen met een bijstandsuitkering stimuleren tot het volgen van een opleiding wanneer dat hun kansen op betaald werk vergroot.
  • Laaggeletterdheid aanpakken en extra aandacht voor digitale vaardigheden ongeacht achtergrond of leeftijd. Taalvrijwilligers kunnen hier een waardevolle rol in spelen.
  • Het mogelijk maken voor ouders om hun kinderen minimaal één dagdeel per week op een kinderdagverblijf te plaatsen, zodat ouders naar hun inburgeringscursus of taalles kunnen.
  • Meer mensen bereiken bij initiatieven in de gemeente om (digitale) laaggeletterdheid tegen te gaan. Samen met het onderwijs, maatschappelijke organisaties, bibliotheken, boekhandels, het bedrijfsleven en vrijwilligers willen we nog meer Midden-Delflanders bereiken.