Midden-Delfland heeft veel te bieden

Veel van het prachtige groen in Midden-Delfland is in beheer van onze boeren.
Onze boeren zorgen voor ons eten. Velen hebben innovatieve bedrijven.
D66 vindt het belangrijk dat we de overstap maken naar biologische of kringlooplandbouw.
Hierbij staat een efficiënte en duurzame omgang met de aarde centraal. Alleen zo kan een groeiende wereldbevolking binnen de grenzen van de aarde worden gevoed. Dit vergt een scherpe visie op voer, mest, bodem en dierenwelzijn.
Landbouwgrond moet in de kringloopgedachte benut worden: meer grond voor plantaardig voedsel voor mensen, meer restproducten gebruiken voor veevoer en minder vlees consumeren.
Een vruchtbare bodem is de basis van voedselproductie in plaats van chemie. De standaard voor het houden van dieren gaat omhoog.
Het terugdringen van stikstof, niet alleen in de landbouw, biedt ruimte voor het voorzetten van het woningbouwprogramma.
In Midden-Delfland verkeren de agrariërs in de bijzondere positie dat hun bedrijf dicht in de buurt van veel steden ligt. Dit vormt een gunstige positie voor de afzet van producten in een korte keten. D66 stimuleert agrariërs ook om mogelijkheden voor het verbreden van hun bedrijf te benutten, bijvoorbeeld door het aanbieden van biologische producten, recreatieve functies en/of horeca. Daarnaast moedigen wij initiatieven aan die bijdragen aan een verbinding tussen stad en land.

Recreatie en balans

Ons buitengebied trekt, vooral op zomerse dagen veel bezoekers, vooral ook vanuit het omliggende stedelijk gebied. Bezoekers zijn een verrijking voor de middenstand en we zijn trots op onze Midden-Delfland en willen die laten zien.
Wat recreatiebeleid zetten we in om de juiste recreant aan te trekken. Dat kan als we het in goede banen leiden.
We willen passende culturele activiteiten. Het trekt bezoekers, verbindt bewoners en ondernemers en brengt kinderen en jongeren in contact met cultuur. Makers zijn vrij om hun eigen invulling hierin te maken.
D66 wil dat Midden-Delfland inzet op de ‘natuurliefhebber’. Daarom is het essentieel om het netwerk van fietspaden, wandelpaden en ruiterpaden in goede conditie te houden.
Het moet voor de recreant daarbij duidelijk zijn waar je in Midden-Delfland je activiteiten kan starten en eindigen met duidelijke bewegwijzering en overzicht met voorzieningen.
De Maaslandsepoort zou daarbij een warm welkom moeten worden voor gasten van onze gemeente.
Verder moet Schipluiden haar karakteristiek karakter behouden. Nieuwbouw moet zodanig vormgegeven worden dat de contouren van Kasteel Keenenburg goed tot hun recht blijven komen.

Een plek om te werken

D66 vindt dat gemeente en bedrijven nauw contact moeten houden bij nieuwe ontwikkelingen.
D66 ziet graag dat bedrijven in Midden-Delfland een plek behouden.
Als groeiende bedrijven echter geen passende huisvesting binnen de gemeentegrenzen kunnen vinden, heeft het de voorkeur bedrijven via MRDH en andere regionale samenwerkingsverbanden te helpen binnen de regio iets te vinden. Zo blijft de werkgelegenheid behouden in onze regio.
D66 wil dat bedrijfslocaties goed bereikbaar zijn. We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer, al dan niet gecombineerd met fietsen. We zijn voorstander van de werkgeversaanpak, waarbij werkgevers hun werknemers stimuleren vaker voor duurzame vormen van mobiliteit te kiezen of werknemers de gelegenheid te geven thuis te werken waar mogelijk.
Voor bedrijven die afhankelijk zijn van wegvervoer blijft Midden-Delfland bereikbaar.

Ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid

We blijven ons ondernemersklimaat aantrekkelijk maken. Zeker in deze onzekere tijden is dat extra belangrijk. Door ondernemers mogelijkheden te geven en vrij te laten, gebruikt de gemeente hun creativiteit optimaal. Zo zorgen we voor werkgelegenheid en de mogelijkheid dat iedereen kan bijdragen aan de samenleving.
Voor ons zijn ondernemende en creatieve mensen een basis voor een open en levendige maatschappij. We zijn trots op de kleine ondernemers, van horeca en detailhandel, tot de grotere innovatieve bedrijven. Naast goede bedrijfsruimten zijn vooral ook woningen en voorzieningen belangrijk. D66 wil dat de gemeente in gesprek blijft met ondernemers over hoe we elkaar kunnen helpen, aanvullen en versterken.
De energietransitie biedt die kansen, voor banen op alle niveaus. Van het isoleren van gebouwen, tot het installeren van zonnepanelen en warmtepompen.