Midden-Delfland als groene gemeente


Iedereen krijgt te maken met klimaatverandering, ook wij in Midden-Delfland.
Wetenschappers waarschuwen steeds luider: we moeten ernaar streven dat de aarde niet meer dan anderhalve graad opwarmt. D66 wil de gemeente klaarstomen voor de toekomst. Daarom omarmen wij de Europese Green Deal en de Klimaatwet die daaruit voortgekomen is. Daarmee leveren we onze bijdrage aan een wereldwijde uitdaging. Deze wet betekent dat de Europese Unie klimaatneutraal moet zijn in 2050.
Midden-Delfland moet de komende jaren volop aan het werk om in 2050 energieneutraal en klimaatbestendig te kunnen zijn. Om daar te komen, zet Midden-Delfland in op energiebesparing, een warmtenet en zonne-energie.
Ook ondersteunen wij de landelijke tussendoelen: Midden-Delfland is aardgasvrij in 2040 en een groot deel van de gebouwen worden voorzien van zonnepanelen.
D66 wil dat de gemeente een actievere rol neemt in de communicatie over de doelen en de strategie

Schone energie in elke kern

In een duurzame woning woon je comfortabel en heb je een lagere energierekening. Daarnaast vertaalt een hoger energielabel door verduurzaming van de woning zich ook in een betere marktwaardering. Huizenkopers zijn bereid meer te betalen voor een woning met een hoger energielabel. D66 wil:

 • Iedereen van toegankelijke en correcte informatie voorzien zodat iedereen mee kan doen met de energietransitie.
 • Meer bekendheid geven aan het energieloket waar particulieren en bedrijven geholpen kunnen worden om een belangrijke keuzes te maken in de energietransitie.
 • De energietransitie bekijken per kern en waar nodig per buurt om op het juiste moment aan te kunnen sluiten op energie initiatieven zoals een warmtenet.
 • In 2040 van het gas af. De aanleg van het warmtenet is hierin een eerste grote stap.
 • Wij willen ook andere initiatieven stimuleren, zoals de geothermische bronnen.
 • In gesprek blijven met Wonen Midden-Delfland over het verduurzamen van hun woningvoorraad. Deze corporatie is een belangrijke partner om te komen tot duurzaam wonen.

Midden-Delfland dempt klimaateffect

Door klimaatverandering hebben we met meer extreem weer te maken. Asfalt, baksteen en beton leiden bij warmte tot hittestress en bij stevige buien tot wateroverlast. Om de kernen aangenaam en leefbaar te houden moeten we de openbare ruimte anders inrichten.
D66 stelt voor om:

 • Groen in te zetten tegen hittestress bijvoorbeeld met groene daken en groene parkeerplaatsen.
 • Verharding in de openbare ruimte en in tuinen te vervangen voor groen en met gemeentelijke inzamelacties om tuintegels op te halen voor inwoners die kiezen voor groene tuinen.

Van afval naar grondstof

Restafval belast het milieu onnodig veel en grondstoffen gaan verloren in de verbrandingsoven.
Afgelopen jaren zijn er in Midden-Delfland al goede stappen gezet in afvalscheiding, maar het kan ook beter. D66 ziet graag dat:

 • De gemeente een actieve rol pakt om zwerfafval te verminderen. Daarbij gaat de gemeente in gesprek met omliggende gemeenten en ondernemers om zwerfafval te verminderen zoals in de Harnaschpolder nabij de fastfoodketens.
 • Dat inwoners beter betrokken worden bij duurzame afvalverwerking.
 • De gemeente voldoende voorzieningen realiseert waar inwoners papier en karton kwijt kunnen. Immers, niet alles past in de containers die middels “zijbelading” worden opgehaald.
 • Inwoners van Maasland een oplossing krijgen om grofvuil en chemisch afval dichterbij te lozen dan Delft.
 • Grondstoffen zo veel mogelijk hergebruiken.
 • D66 wil voorscheiding behouden zolang dit nog tot betere scheidingsresultaten en lagere kosten leidt.
 • De Ja/Ja-sticker invoeren, zodat alleen Midden-Delflandse huishoudens met een Ja/Ja-sticker op de brievenbus ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen. Zo voorkomen we papierafval. Dat is duurzamer dan achteraf te moeten scheiden en recyclen.
 • De inwoners meer bewust worden dat de afvalstoffenheffing lager wordt als er meer bioafval in de biobak verdwijnt in plaats van het restafval.
 • Goede inzameling van bedrijfsafval zodat niet te veel inzamelaars met hetzelfde bezig zijn.

Ruimte voor planten, water en dier

De natuur in het buitengebied en de kernen dragen bij aan een leefbare en gezonde woonomgeving voor mensen en dieren. Door buitenruimten en nieuwe bebouwing natuurvriendelijk in te richten vergroot Midden-Delfland de biodiversiteit. Dat is goed voor flora en fauna.
In kernen gaat D66 voor natuurvriendelijke inrichting: van groene gevels tot insect vriendelijke beplanting tot ingebouwde vogelkastjes in stenen gevels.

Groen in een gemeente met schone lucht

D66 koestert het groen in en om de gemeente. Bomen en groen zijn belangrijk om hittestress tegen te gaan, dragen bij aan de luchtkwaliteit en zorgen voor natuurlijke afwatering. Wij zijn daarom voorstander van:

 • Het aanplanten van bomen in de kernen.
 • Een voorkeursbehandeling voor planten en boomsoorten die bijdragen aan een natuurlijke inrichting. Deze bomen verkiezen wij boven soorten die wellicht mooi bloeien, maar weinig bijdragen of inheemse soorten verdringen.
 • Een zo natuurvriendelijk mogelijke inrichting van de openbare ruimte, zonder chemicaliën te gebruiken of technieken die schadelijk zijn voor plant of dier.
 • De verbetering van de lucht die we allemaal inademen, bijvoorbeeld door maatregelen en goede voorlichting over hout stook.

Schoon en gezond water

Duurzaam waterbeheer is onmisbaar voor de kwaliteit van het leven in Midden-Delfland.
Onder invloed van klimaatverandering, verstedelijking en bedrijvigheid staat de kwaliteit van ons grond- en drinkwater onder druk. D66 wil:

 • Een verbetering van de biodiversiteit.
 • Ruimte creëren om water van hoosbuien vast te houden. We stimuleren bewoners om maatregelen te nemen bij hun tuin of huis met een regenton, groen dak en plantenbakken door campagnes.
 • Actieve samenwerking met andere gemeenten en het Hoogheemraadschap voor klimaatadaptief beleid. Er liggen kansen om meer gebruik te maken van elkaars expertise en capaciteiten.
 • Dat omgevingsdienst Haaglanden harder optreedt bij illegale lozingen van bedrijven in de regio, zodat de waterkwaliteit verbetert.
 • Bij de vervanging van de riolering rekening houden met klimaatadaptatie.

Welzijn voor dieren

Dieren horen bij de samenleving en verdienen onze zorg. Welzijn voor dieren gaat voor D66 uit van de natuurlijke behoeftes van het dier. Daarom stellen wij voor om:

 • Geen vergunningen af te geven voor activiteiten en evenementen die het welzijn van dieren aantasten.
 • Kinderen bij boeren en kinderboerderijen leren omgaan met dieren en hun welzijn.