Midden-Delfland laat niemand vallen

Midden-Delfland laat iedereen vrij, maar niemand vallen. D66 wil dat iedereen in Midden-Delfland, jong en oud, zoveel mogelijk zelfstandig zijn of haar leven kan leiden, ook als dat bijvoorbeeld door een handicap, ziekte of werkloosheid niet voor de hand ligt. Midden-Delfland geeft mensen die daarbij de steun en zorg die ze nodig hebben. Dat begint met een goede start voor ieder kind.

Jeugdzorg

D66 wil alle kinderen en jongeren de kans geven om gezond en veilig op te groeien. Door problemen vroeg te signaleren en aan te pakken, voorkomen we grotere problemen. Daarom willen wij:

 • Afspraken tussen de gemeente enerzijds en kinderopvang, peuterspeelzalen en lagere scholen anderzijds om problemen vroegtijdig te signaleren.
 • Nauwe samenwerking tussen scholen en het gemeentelijk maatschappelijk team.
 • Duidelijke prestatieafspraken met zorgverleners, zodat zowel lichte gevallen als complexe gevallen adequate aandacht krijgen.
 • Meerjarencontracten met jeugdhulpaanbieders en verlaging van de administratiedruk.
 • Dit werkt kwaliteit en continuïteit in de hand.
 • Vrijheid bij de keuze van zorgaanbieders.
 • Verbetering van toegang tot het Persoons Gebonden Budget (pgb). Een te hoge administratielast mag niet leiden tot misbruik bij duurbetaalde bureaus.
 • Mildheid en maatwerk voor jongeren die na hun achttiende jeugdhulp nodig hebben.

Maatschappelijke ondersteuning en zorg

D66 wil dat inwoners van Midden-Delfland zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en wil daarom investeren in een sterke sociale basis in de gemeente, voor wie hier geboren is en voor nieuwkomers. Een sociale basis van informele en immateriële voorzieningen maakt dat formele zorg niet altijd meteen nodig is.
De voorzieningen die de gemeente biedt, zijn bedoeld voor diegenen die niet op eigen kracht of met behulp van het eigen netwerk kunnen participeren. Om de maatschappelijke ondersteuning en zorg in Midden-Delfland te verbeteren en betaalbaar te houden wil D66:

 • Onderzoek naar een woonvoorziening voor ouderen in Den Hoorn.
 • Huizen bouwen die geschikt zijn voor alle leeftijden en voor mensen met een handicap, zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven.
 • Eenzaamheid heeft vaak externe oorzaken. Door ons ook op die onderliggende oorzaken te richten pakken we eenzaamheid bij de bron aan.
 • Eenzaamheid bestrijden door ouderen de mogelijkheid bieden om bij elkaar te wonen.
 • Tijdige hulp op maat voor ouderen.
 • Mantelzorgers ontlasten met logeer- en respijtzorg.
 • Ruimte, vertrouwen en minder administratiedruk voor mensen die in de zorg werken. Bijvoorbeeld door minder vaak een indicatie op te vragen of minder indicatoren op te stellen bij het afsluiten van contracten met zorgaanbieders.
 • Onnodige bureaucratie en kosten voorkomen door goede samenwerking tussen gemeentelijk gefinancierde zorg, zorgverzekeringswet en zorg vanuit de Wet langdurige zorg.
 • Voorzieningen in de gemeente toegankelijk maken voor mensen met een lichamelijke beperking. Te beginnen bij de gemeentelijke gebouwen.
 • De informatievoorziening van de gemeente toegankelijk inrichten.
 • De toegang tot dagbesteding verbeteren voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of dementie.
 • Taalles vanaf dag één en meer opleidingen/vrijwilligerswerk voor statushouders, zodat zij zelf een toekomst kunnen opbouwen in onze gemeente.

Perspectief op werk

Werk geeft het leven kleur en ritme. Het biedt voldoening omdat het een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. En het biedt levensplezier en sociaaleconomische zekerheid.
Gemeente Midden-Delfland moet zich dan ook richten op het scheppen van banen op alle niveaus. Wie in de bijstand belandt, moeten we helpen om aan het werk te komen. Ook als dat een extra uitdaging is door een gebrek aan opleiding of een arbeidsbeperking. Voor wie werk geen haalbare optie is, helpt de gemeente om toch mee te doen. Regelgeving mag een pad naar betaald of onbetaald werk niet in de weg staan. Wij stellen voor om:

 • De mogelijkheid te bieden om met een werkbonus uit de bijstand te komen. Met deze prikkel geven we mensen met een kleinere baan een duwtje uit de bijstand om een terugval in inkomen te voorkomen. Zo stimuleren we mensen om de eerste stap naar werk te zetten.
 • Realistische verplichtingen in te stellen voor mensen die langer in de bijstand zitten: een voor hen én de maatschappij zinvolle tijdsinvulling met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
 • Als gemeente actief mensen na te bellen over openstaande verplichtingen, zodat fraude makkelijk kan worden gescheiden van menselijke fouten.
 • Een persoonsgerichte aanpak te hanteren bij nalatigheid.
 • De menselijke maat toe te passen bij wat iemand in de bijstand als gift mag ontvangen, zodat familie en/of vrienden kunnen bijstaan bij een langdurig bestaan op bijstandsniveau.
 • De inkomensgrens voor bijzondere bijstand ‘zachter’ te maken, zodat het systeem rechtvaardiger wordt voor iedereen en meer werken altijd loont. Deze maatregel zou budgetneutraal kunnen door de huidige grens te verlagen en vervolgens te laten aflopen.

Armoedebestrijding en schuldhulpverlening

Niemand zou in armoede moeten leven en zeker niet in armoede mogen opgroeien.
D66 spant zich daarom in het bijzonder in om armoede onder kinderen tegen te gaan.
D66 wil bevorderen dat de gemeente tijdig in contact komt met bewoners als die financiële problemen hebben. Wij zetten het voorkomen van schulden door vroeg signalering van betalingsachterstanden centraal in ons denken. We zetten in op schuldhulpverlening- en bemiddeling. D66 wil:

 • Meer aandacht voor de problemen en life-events, die verband kunnen houden met schulden, zoals mentale gesteldheid, relatie, woonsituatie, gezondheid, verslaving of gezinssituatie.
 • Financiële rust creëren door goede schuldhulpverlening.
 • Dat de gemeente het goede voorbeeld geeft in het hanteren van de beslagvrije voet.
 • Voortzetting van de goede samenwerking met vrijwilligersorganisaties, zoals Stichting Welzijn Midden-Delfland en waarborging van de kwaliteit van budgetbeheerders.