Midden-Delfland met goed bestuur en gezonde gemeentefinanciën

D66 is de partij van een betrouwbare en transparante overheid. Een partij voor gezonde financiën en goed bestuur van de gemeente. De gemeente die we samen maken. Onze inwoners moeten in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Onveiligheid heeft veel impact op burgers. Slachtoffers van inbraken of berovingen hebben niet alleen te lijden onder materiële schade, maar meer nog door de aantasting van hun gevoel van vrijheid. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor haar inwoners.

Dienstverlening, bestuur en een levendige democratie

D66 wil een vrij leven voor iedereen. Een sterke democratische rechtsstaat is voor dat streven onmisbaar. We blijven naar manieren zoeken om de lokale democratie te versterken en iedereen te betrekken. D66 wil de band tussen kiezer en gekozene versterken. De basis moet op orde zijn: goede dienstverlening, transparante verantwoording en begrijpelijke communicatie.

Toegankelijke dienstverlening

De gemeente Midden-Delfland moet veel doen om haar dienstverlening zo goed mogelijk in te vullen. Toegankelijkheid voor iedereen is het uitgangspunt, inclusief laaggeletterden, digibeten, mensen met een beperking. Onze inwoners staan daarbij voor D66 centraal. Daarom willen wij dat:

 • De gemeente duidelijke taal gebruikt in haar communicatie met de inwoners.
 • De gemeente bewoners tijdig betrekt bij beleidsvoornemens die hen raken. D66 wil dat bewoners tijdig informatie ontvangen over besluiten en bouwplannen in hun omgeving.
 • Dienstverlening op maat beschikbaar blijft, ook voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. Voor mensen met een fysieke of visuele beperking moeten de informatie en diensten toegankelijk zijn.
 • Rechtsbescherming van inwoners voorop staat. Bezwaarmakers moeten kunnen kiezen voor telefonisch contact en eventuele oplossingsgerichte vervolgstappen krijgen naar aanleiding van hun bezwaarschrift of hoorzitting.
 • De gemeente luistert en nodigt inwoners en ondernemers uit om mee te denken.
 • Samenwerking in de regio zoeken om de uitdagingen rond de woningbouw, energietransitie, vergrijzing, zorg, en klimaat op te pakken.
 • Dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en als werkgever divers en inclusief is.
 • Inclusieve communicatie vanuit de gemeente en geen onnodige registraties.

Oog voor onzichtbare infrastructuur

Door o.a. elektrisch rijden en de enorme groei van zonnepanelen moet de netbeheerder het elektriciteitsnet verzwaren. Ook komen er warmtenetten en zullen alleen gasleidingen voor hernieuwbaar gas overblijven. Groei van dataverkeer betekent extra glasvezel. En door extremer weer wordt het riool aangepast. Als we onze onzichtbare infrastructuur op peil willen houden zullen we keuzes moeten maken. Wat D66 betreft:

 • Moet elk bestemmingsplan of omgevingsplan ook de ondergrond bestemmen met ongestoorde ligging van infrastructuur als belangrijk doel.
 • Zet Midden-Delfland samen met andere gemeenten zich in voor regie over datakabels, net zoals dat het geval is voor elektriciteit, water en gas.

Vitale democratie

Vanaf het allereerste begin is D66 gericht op het versterken van onze democratie. Dat is onverminderd actueel. Nog steeds voelen te veel mensen zich niet betrokken bij onze democratie. Midden-Delfland maken we samen. Daarom wil D66 eerlijke participatieprocessen waar de deelnemers zich goed gehoord voelen. Bij een vitale democratie hoort ook onafhankelijke media en een goed ondersteunde gemeenteraad die de gemeente kan controleren. Wij willen:

 • De uitkomsten van het participatieproces krijgen een duidelijke plek in de besluitvorming.
 • Ondersteuning bieden aan initiatieven zoals ‘right to challenge’, waarbij inwoners taken van de gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer of goedkoper kan.
 • De gemeente onderzoekt hoe jongeren betrokken kunnen worden bij voor hun relevante lokale thema’s.
 • Sterke lokale journalistiek. Als waakhond van de democratie vervult de journalistiek een belangrijke controletaak voor ons allemaal. De lokale journalistiek verdient een stabiele financiering. Bedragen voor lokale omroepen vanuit het gemeentefonds moet Midden-Delfland daaraan besteden.

Duurzaam omgaan met geld

De meeste inkomsten van Midden-Delfland komen via het Gemeentefonds vanuit het Rijk.
De jaarlijkse begroting van de gemeente is ongeveer 50 miljoen euro, maar uiteindelijk is dit te weinig geld om alle extra taken uit te voeren. Dat zet de lokale democratie onder druk: er is onvoldoende geld om lokale voorzieningen te ondersteunen, die we in Midden-Delfland juist zo belangrijk vinden. Daarom wil D66:

 • Meer geld voor het gemeentefonds en erkenning voor de taken in en van Midden-Delfland.
 • Een duurzame en realistische begroting. De gemeente mag op lange termijn niet meer uitgeven dan binnenkomt en de tekorten niet structureel aanvullen vanuit de gemeentelijke reserves.
 • Niet zomaar naar een lastenverhoging grijpen om de begroting te sluiten. De woonlasten (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) stijgen beperkt en gaan in de toekomst idealiter omlaag, wanneer dat verantwoord kan. Midden-Delfland is immers al een gemeente met hoge lasten.
 • Wanneer het college of de raad een voorstel doet om extra geld uit te geven, moet in het voorstel aangegeven staan hoe we dat in de begroting opvangen en betalen.
 • Bij tekorten op de begroting ziet D66 nog maar weinig mogelijkheden om taken efficiënter en goedkoper uit te voeren. Bij eventuele bezuinigingen ontzien we gemeentelijke kerntaken en betrekken we inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ter ondersteuning.
 • Betalingen aan de gemeente moeten kostendekkend en transparant zijn. Ook wil D66 dat de leges van bijvoorbeeld bouwvergunningen of trouwen in verhouding staan tot de daadwerkelijke kosten als stimulans voor de gemeente om efficiënt te functioneren en de kosten voor inwoners te beperken.
 • D66 werkt vanuit een kostenbewuste houding waarbij we zorgen dat de risico’s die de gemeente loopt realistisch in kaart zijn gebracht. In jaarrekening en begroting staat de beoordeling van de noodzakelijke omvang van de algemene middelen op basis van een actuele risico-inventarisatie en risicoweging. Alleen voor concrete en duidelijke doelstellingen wil D66 dat de gemeente tijdelijke bestemmingsreserves instelt.
 • Bij de aan- en verkoop van grond in Midden-Delfland lopen we geen onnodige risico’s en raken grondprijzen zo min mogelijk de gemeentelijke begroting. Voor grote projecten sturen we op de risico’s door deze frequent in kaart te brengen.

Transparante financiën

D66 staat voor goede besteding van belastinggeld en een goede controle op de uitgaven door de gemeenteraad. De afgelopen jaren heeft Midden-Delfland door de extra zorgtaken met onvoldoende middelen vanuit het Rijk fors moeten bezuinigen. Uitgangspunt van D66 Midden-Delfland:

 • Zowel de raad als de inwoners moeten eenvoudig online kunnen vinden waar de gemeente Midden-Delfland geld aan uitgeeft en wat het effect daarvan is.
 • Begrotingen met meetbare objectieve doelen (SMART) opstellen. Zo kan de gemeenteraad controleren of het geld goed besteed is.
 • Midden-Delfland verstrekt gemeentelijke subsidies aan inwoners, verenigingen en stichtingen voor een duwtje in de rug op basis van hun prestaties. Met stimuleringssubsidies geven we steun aan startende initiatieven. Met een subsidieregister wordt duidelijk wie welke subsidie krijgt en voor welk beleidsdoel, zodat de raad het bereikte effect periodiek kan evalueren.
 • Ook voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden, moet de verantwoording van de bestedingen en de hoogte en verdeling van de risico’s transparant, tijdig en volledig zijn.
 • D66 wil de uitgaven voor wettelijke taken zoals bijstandsuitkeringen, beschermd wonen of maatschappelijke opvang zoveel mogelijk vanuit de Rijksbijdrage betalen. De gemeente maakt inzichtelijk waar dat niet kan. Zo kan gemeente Midden-Delfland de raad, de inwoners en het rijk duidelijk maken waarom de gemeente onvoldoende middelen ontvangt.
 • Als bezuinigen nodig zijn dan dit doen met visie op de effecten en geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. De begroting moet op de toekomst gericht zijn. Tegelijkertijd laat niet alles in de gemeente zich sturen met geld: een goed bestuur, maar ook de kracht en de energie van onze bedrijven en inwoners kunnen het verschil maken.

Ruimte voor investeringen

D66 Midden-Delfland wil dat we investeren in de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving.
Dit vergt scherpe keuzes, daarom willen wij investeren in de versterking van de economie, (taal)onderwijs, het onderhoud van de openbare ruimte, de wijk, de energietransitie, circulaire economie en de intensivering van beweging en sport.