D66 in Midden-Delfland in de coalitie

“Toen de gelegenheid zich voordeed om mee te werken aan een visie en een plan voor deze prachtige gemeente, maakten wij als lokale fractie van D66 daar graag gebruik van.”, aldus fractievoorzitter Roger Vieira tijdens de presentatie van het coalitieakkoord donderdagmiddag 30 juni. Hij voegde toe: “Echter, invloed hebben in Midden-Delfland moet zich wat ons betreft niet beperken tot een coalitieakkoord. Er worden daarom door het nieuwe college voorstellen uitgewerkt om de gehele gemeenteraad en inwoners meer te betrekken bij vraagstukken in deze gemeente.  
De komende jaren zal er ook extra aandacht zijn voor armoede; immers met de flink stijgende prijzen is het voor steeds meer inwoners is het een uitdaging om aan verplichtingen te voldoen, hetgeen ook weer schaamte met zich meebrengt. Breed moeten we kijken hoe we dit kunnen aanvliegen. Wat ons betreft beginnen we bij de jeugd. Het is belangrijk om vanaf de start in het leven te werken aan goed onderwijs en kansengelijkheid.” 
Het akkoord behelst veel meer. D66 wil onder andere ook voor een grotere groep mensen mogelijkheden bieden op de woningmarkt. In het akkoord is afgesproken dat een een groter percentage van de nieuw te bouwen woningen betaalbaar (onder de NHG grens) moeten worden.
Er zal ook gewerkt worden aan de vraagstukken rondom verduurzaming. D66 vindt dat we minder afhankelijkheid moeten zijn van dure buitenlandse energiebronnen en inwoners daarom vaart laten zetten met spijtvrije investeringen in hun woningen. We nemen ze graag mee hoe ze dat kunnen doen.
In dit akkoord is het college ook gevraagd te werken aan voorstellen voor verkeerskundige vraagstukken. Denk aan het verbeteren van fietspaden, uitstootvrije deelvervoer en goede laadmogelijkheden.Vooral de veiligheid in het verkeer, vooral rondom scholen, willen we verbeteren.
D66 voorzitter Mark Hendrix: “Los van een heel mooi akkoord, zijn wij als partij blij met de portefeuilles klimaat, gemeentelijke dienstverlening, jeugd, onderwijs, (arbeids)participatie, vervoer en cultuur. Allemaal thema’s waar we ons graag voor inzetten.Er liggen grote uitdagingen voor Midden-Delfland. D66 kijkt er naar uit om u tot dienst en ook samen met u en andere bestuurslagen te werken aan Midden-Delfland.”
Het coalitieakkoord is tot stand gekomen onder begeleiding van formateur Arne Weverling, voormalig wethouder in Westland en tweede kamerlid. D66 is dankbaar voor zijn inspanningen. D66 zit in de coalitie samen met het CDA en VVD. Roger Vieira: “Tijdens de onderhandelingen hebben deze partijen zich zeer constructief opgesteld. Er werd continu gekeken naar alle vraagstukken die door inwoners, ambtenaren, maatschappelijke organisaties en verenigingen waren aangedragen en hoe we die het beste konden aanvliegen.”