Hoofdstuk 9: Mensen maken de gemeente

De uitdaging van Meierijstad is om een balans te vinden tussen de kracht van één grote gemeente en de lokale vraagstukken op dorp- of wijkniveau.

Een grote gemeente

Meierijstad is één van de grootste en economische krachtigste gemeente in Brabant. We mogen trots zijn op onze gemeente en deze trots ook in de regio uitdragen. Ook moeten we kijken hoe we ons intern beleid zo kunnen maken dat we op hoger abstractieniveau naar onze gemeente kijken.

 • Meierijstad beleidsmatig focus geven. Meierijstad wordt getypeerd door de diversiteit in kernen met ieder een eigen kracht, identiteit en sociale structuur maar ook eigen uitdagingen. De negen kleine kernen hebben vraagstukken die sterk vergelijkbaar zijn. Zij verschillen wel van de vraagstukken die in de grotere kernen spelen. D66 stelt voor om in beleid voortaan aandacht te hebben voor Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode, Erp en de negen kleine dorpen.
 • Leiderschap in de regio. Meierijstad wordt getypeerd door zijn grote bedrijvigheid en werkgelegenheid. Met onze vele, soms (inter)nationale bedrijven hebben we een bovenregionale betekenis wat vraagt om leiderschap in de regio en het aanschuiven aan relevante overlegtafels op landelijk niveau. De ambitie voor bijvoorbeeld de treinverbinding kan alleen gerealiseerd worden als we ons geluid integraal, systematisch en op alle beslisniveaus laten horen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een spilfunctie in dit proces.

Participatie: investeren in vertrouwen

Vertrouwen is de basis voor een gezonde, democratische gemeente. Dat begint bij een open en transparante overheid die aanspreekbaar en bereikbaar is. D66 staat voor een gemeente die dicht bij de inwoners staat en die initiatiefnemers verder brengt. De omgevingswet en energietransitie bieden kansen om burgerparticipatie nog meer vorm te geven. Het is belangrijk dat de gemeente oog heeft voor alle inwoners, ook diegene die minder goed van zich (kunnen) laten horen.

 • Helder en aanspreekbaar. We vinden het belangrijk dat informatie voor iedereen duidelijk is. De communicatie van de gemeente willen we daarom in klare taal; B1 niveau. Ook willen we de gemeentelijke informatie voorzien van een naam en telefoonnummer waarop de contactpersoon rechtstreeks of via het werkatelier bereikbaar is. Voor de mensen die digitaal niet vaardig (genoeg) zijn willen we op de gemeentelijke website een ‘bel-me-terug’ knop.
 • Inwoners betrekken. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente haar inwoners actief betrekt bij de maatschappelijke keuzes die gemaakt worden. Het proces van burgerparticipatie rondom de herinrichting van de markt in Sint-Oedenrode is een goed voorbeeld. D66 wil duidelijke en laagdrempelige burgerfora. Hiermee worden de adviesmogelijkheden van de inwoners verruimd.
 • Inwoners met ideeën. D66 wil een burgerinitiatief invoeren dat lijkt op de landelijke regeling. Met 250 handtekeningen kan een groep inwoners afdwingen dat een voorstel door de gemeenteraad behandeld wordt. De gemeente stimuleert de inwoners om gebruik te maken van dit recht.
 • Adviesraden. Ook vinden we het belangrijk dat inwoners eigen adviesraden op kunnen stellen. Met 2000 handtekeningen kan er een formele adviesraad op thema gevormd worden. Deze adviesraden kunnen dan gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente geven over hun thema’s. Dit werkt hetzelfde als de huidige dorps- en wijkraden of de sportraad.
 • Buurtbetrokkenheid. D66 wil inwoners meer zeggenschap geven. Zoals inspraak bij beheer van het maatschappelijk vastgoed. Een groep burgers mag een gemeentelijk gebouw onder voorwaarden exploiteren. Inwoners krijgen ook het recht om samen met de gemeente te bepalen hoe hun straat/buurt eruit komt te zien en ingericht wordt. Het is belangrijk dat hiervoor regels en procedures versoepeld en versimpeld worden.
 • Transparant bestuur. Alle informatie is altijd en gelijktijdig voor iedereen toegankelijk. Alleen bij zwaarwegende onderwerpen wordt hiervan afgeweken.

Bestuurscentrum, een plek van de inwoners

De raad zetelt op dit moment in het oude gemeentehuis van Sint-Oedenrode. Maar naast de griffie en een gemeentelijke balie staat het gebouw grotendeels leeg. Dit kan wat D66 betreft niet de bedoeling zijn.

 • Een aansprekend en bijzonder bestuurscentrum. D66 wil dat het bestuurscentrum een bijzondere plek is. De raad, het hoogste orgaan van onze gemeente, vergadert in een zaal die past bij de besluiten die hier worden genomen.
 • Efficiënt gebruik van ruimte. Maar als de raad hier niet vergadert, kunnen anderen er gebruik van maken. Dat kunnen externe organisaties zijn die deze ruimte huren voor bijvoorbeeld congressen of de eigen ambtelijke organisatie. De locatie van het bestuurscentrum zal dit gebruik zo makkelijk mogelijk moeten maken.
 • Zichtbare manier van stemmen. Tijdens raadsvergaderingen worden na het debat door de voorzitter de standpunten samengevat en vervolgens medegedeeld wat het besluit is geworden. Hierdoor is het voor de buitenstaander niet altijd duidelijk wie er precies voor en tegen hebben gestemd. D66 wil dat dit duidelijker wordt door bijvoorbeeld een digitaal bord waarop de stemmingen zichtbaar zijn.
 • Een journalistiek fonds. D66 wil voor de lokale pers een journalistiek fonds oprichten, zodat de lokale pers onafhankelijk is van de politiek.