Hoofdstuk 8: Een gezonde gemeente voor iedereen

D66 Meierijstad heeft zich altijd hard gemaakt voor een gezonde gemeente. Want een goede gezondheid is de basis voor een prettig leven. Een goede gezondheid begint met een gezonde leefomgeving én een gezonde leefstijl. Hoeveel dat uitmaakt hebben we tijdens de coronacrisis kunnen zien. Daarom is aandacht voor en tussen de vele pijlers van (positieve) gezondheid zo belangrijk. Door meer aandacht voor preventie in de vorm van participatie, zingeving, beweging en het stimuleren van een gezonde leefstijl willen we in de toekomst de vraag naar zorg verminderen. Zo houden we Meierijstad gezond en de zorg betaalbaar en toegankelijk.

Een leven lang gezond

Dit willen we verankeren door het sluiten van een breed preventieakkoord en het aanstellen van een wethouder gezondheid.

De kwetsbare doelgroepen in Meierijstad nemen toe; er komen meer ouderen die langer thuis blijven wonen, er is meer eenzaamheid onder alle leeftijden, toenemende druk op mantelzorgers, mensen met GGZ problematiek blijven in de wijk wonen, de kloof tussen arm en rijk neemt toe, er komen meer nieuwkomers – zowel statushouders als arbeidsmigranten, de digitalisering maakt de kloof tussen de samenleving en de mensen die moeite hebben met de basisvaardigheden steeds groter en er is een toename van complexe echtscheidingen.

  • Toegang voor zorg en ondersteuning. D66 wil een voor inwoners makkelijk toegankelijk en te begrijpen systeem voor het aanvragen van zorg of ondersteuning. Eén centrale toegang waar je terecht kan met alle vragen over bijvoorbeeld opvoeding, geldproblemen, hulp aan huis, huiselijk geweld of leven met een beperking. Achter de schermen dienen organisaties zo georganiseerd te zijn dat inwoners snel en goed geholpen worden. D66 wil dat deze inzet regelmatig geëvalueerd wordt.
  • Om verdere zorg te voorkomen is de inzet van lokaal verankerde organisaties in het sociaal domein onmisbaar. Hun cruciale waarde is in coronatijd extra goed zichtbaar geworden. Naast de jaarlijkse opdracht van de gemeente is er financiële ruimte nodig voor het sociaal domein om gehoor te kunnen geven aan de snel veranderende signalen en ontwikkelingen van de samenleving.

Sterk buurt- en wijkwerk

De buurten en wijken zijn dé vindplaatsen voor waar het sociaal domein zich sterk voor maakt: om iedereen mee te laten doen. Het omzien naar elkaar in Meierijstad is groot en dat moeten we zo zien te houden. We zijn ontzettend trots op het aantal en de kwaliteit van de vrijwilligers in Meierijstad. Om dat te behouden moeten we meer investeren in het aanbod, de begeleiding, het versterken en de waardering van vrijwilligerswerk.

  • We geloven in de kracht van preventief werk. Met laagdrempelige inloopvoorzieningen, aanwezigheid op scholen, en de aanwezigheid in wijken en buurten worden inwoners gezien en gehoord die tijdelijk wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Trends en ontwikkelingen worden zoveel mogelijk omgezet in collectieve activiteiten. Waar nodig wordt opgeschaald omdat de lijnen kort zijn binnen de coöperatie, netwerkpartners, gemeente en zorginstanties. Dit moeten we minimaal op dit niveau behouden.
  • Organiseren van burgerinitiatieven vergemakkelijken. We willen dat de aanvragen en verantwoordingen gemakkelijker worden voor buurt- of wijkinitiatieven gericht op het elkaar ontmoeten en begrijpen. We spreken daarmee de eigen kracht van inwoners aan, mochten zij hier zelf niet uitkomen kunnen zij worden ondersteund door de welzijnspartijen.
  • Meer sleutelpersonen. Dat zijn personen die de (culturele) vertaalslag kunnen maken tussen de doelgroep die zij vertegenwoordigen en organisaties. Om elkaar te blijven begrijpen moeten we meer inzetten op deze sleutelpersonen.

Sport en recreatie

Preventief en reactief bewegen om gezondheidsklachten tegen te gaan. Wie daar op jonge leeftijd mee begint, doet dat later meestal ook nog. D66 vindt het ontzettend belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn, onafhankelijk van leeftijd, portemonnee en (lichamelijke) gesteldheid. Want sport en bewegen is een goede manier om je talenten te ontdekken en jezelf te ontplooien. In de samenleving zorgt het voor verbroedering en verbinding en versterkt het de sociale cohesie.

  • Divers en inclusief aanbod, voor iedereen toegankelijk. We bouwen graag aan een sport- en beweegvriendelijk Meierijstad. We zien de buurtsportcoaches ingezet om crossovers op scholen en ongeorganiseerd sporten op sportveldjes en sportverenigingen te versterken. We willen nieuwe vormen van (buiten)sporten ondersteunen, zoals (gratis) sportclinics op sportveldjes. We willen dat samen met jongeren gebouwd wordt aan passend aanbod, zoals skate- en freerunbanen en urban sports. D66 is erg blij met het jeugdfonds sport en cultuur zodat sport en cultuur voor alle jongeren toegankelijk is. We willen graag betaalbare bewegingsactiviteiten voor iedereen.
  • Eigen expertisecentrum sport. Dit is een onderdeel van de gemeentelijke organisatie en bevordert de ontwikkeling van verenigingen en organisaties. Het voordeel is dat deze partij boven de materie hangt en een objectieve afweging kan maken over de inzet van middelen. Een organisatie met de kennis en kunde om te investeren in talent. Daarmee brengen we de sport en de sportaccommodaties in Meierijstad op een hoger niveau.
  • Omnipark in Erp. D66 is van mening dat de toekomstzekerheid van sportverenigingen in de verschillende kernen gebaat is bij het model van Omniparken (integraal huisvestingsmodel). Door het huidige college is er een gedachterichting aangegeven voor het Omnipark in Erp. D66 vindt dat hier budget aan toegekend moet worden zodat er een mooie sport, culturele en maatschappelijke voorziening komt die past bij de wensen van Meierijstad in het algemeen en Erp in het bijzonder.